تعبیر خواب پیشنهادی

سوره الانعام

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره انعام می خواند ، سعادت دنیا و آخرت یابد . ابراهیم کرمانی گوید : چهارپایان بسیار ، او را حاصل شود . حضرت […]

دکمه سر دست

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن دکمه سر دست پیراهن در خواب ، نشانة آن است که برای ارضاء غرور خود می کوشید راهی بیابید . ۲ـ دیدن دکمه سر […]

وصیت

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول نوشتن وصیت هستید ، به این معنا است که دست به کارهای مهمی می‌زنید . اگر در خواب مشاهده […]

بار سنگین

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : زیر یک بار سنگین کمرتان خم شده : محتاج دیگران خواهید شد . اشخاص دیگر بار سنگین حمل می کنند : خوشبختی بچه ها […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x