تعبیر خواب پیشنهادی

باغچه

لیلا برایت می‌گوید : مشاهده‌ی باغچه در خواب ، بیانگر این است که شما عاشق می‌شوید . اگر در خواب با یک باغچه‌ی کثیف و نامرتب روبه‌رو شدید ، به […]

بستان افروز

محمد بن سیرین گوید : بستان افروز در خواب دیدن ، شادی است ، لکن بدین بد است . اگر بیند که بستان افروز فرا گرفت یا کسی بدو داد […]

پلکان

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ بالارفتن از پلکان در خواب ، نشانة سعادت و خوشبختی فراوان است . ۲ـ افتادن از پله ها در خواب ، نشانة آن است که […]

درشکه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : درشکه یک کلمه روسی است که به زبان فارسی آمده و پذیرفته شده مانند سماور و چندین کلمه دیگر که ریشه روسی دارند . معبران […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments