بوق شاخی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
صدای بوق می شنوید : خبرهای خوش و غیره منتظره
در یک بوق میدمید : فعالیتهای اجتماعی بسیار خوشایندی خواهید داشت .
دیگران در بوق میدمند : به شما خیانت می شود .
در یک بوق شکار میدمید : پر گوئی های دیگران باعث ناراحتی شما می شود .
بچه ها بوق می زنند : شادی
سربازان بوق می زنند : خطر در روابط اجتماعی

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

احمق

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب احمقها : یک اتفاق غیره منتظره و خوشایند در انتظار شماست . یک دسته احمق : روح شما به طرز خارق العاده ای […]

تعبیر خواب لاغری
تعبیر خواب لاغری

تعبیر خواب لاغری اگر لاغر شد نقصان مال بود . اگر دید با لاغری ضعف داشت و رویش زرد بود غم و بیماری بود . تعبیر خواب لاغری این سیرین […]

فلاخن

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که سنگ فلاخن به کسی انداخت ، دلیل که بر آن کس نفرین کند و دیدن سنگ فلاخن انداختن ، دلیل بر سخن […]

نفقه

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب مشاهده کنید که نفقه دریافت می‌کنید ، بیانگر آن است که کمی از مشکلاتتان را حل می‌کنید . نفقه پرداختن در خواب ، […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments