بویهای خوش

محمد بن سیرین گوید :
بویهای خوش و ناخوش ثنای نیک مدح و ذم و سخن ناصواب است . اگر بیند بوی خوش شنید ، دلیل که او نکوهش کنند . اگر در خواب بوی خوش بسیار شنود ، دلیل است بر مرگ ، زیرا که مرده را از بوی خوش حنوط ناگزیر است .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند او را خوشبوی کردند ، دلیل که او را ستایش کنند و ثنا گویند . اگر به خلاف این بیند ، دلیل که او را پیش مردم عیب و نکوهش کنند و نام او به زشتی منتشر شود .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب عکس گرفتن
تعبیر خواب عکس گرفتن

  تعبیر خواب عکس گرفتن و عکاسی کردن بعنی که برای انجام هرکاری بهتر است در آن کار دقت کامل و کافی داشته باشید. عکس گرفتن نماد مستند سازی است بنابراین […]

چرخ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چرخ در خواب گردونه زندگی است . چرخ و گردونه نظام کارند و بالاخره چرخ در خواب های ما نماینده مجموع چیزهایی است که به […]

تعبیر خواب نوشتن
تعبیر خواب نوشتن

تعبیر خواب نوشتن آنلی بیتون تعبیر خواب نوشتن علامت آن است که مرتکب اشتباهی می شوید و نزد دیگران شرمسار می گردید . اگر خواب ببینید دیگران در حال نوشتن […]

دبیرستان

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن دبیرستان در خواب ، نشانة رسیدن به مقامات بالا در اجتماع ، و موفقیت در امور عاطفی است . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments