تعبیر خواب بچه

تعبیر خواب بچه

لوک اویتنهاو می گوید:

فرزند خود : خوشبختی
کودکی همراه مادرش: اوقات مبارک
بچه های کوچک: غم و غصه
دیدن کودکان بیشمار : فلاکت
کودکان زیباروی: شادی و سلامتی
کتک زدن یک بچه: بی عدالتی
بچه ای که میدود: نیکبختی
محمدبن سیرین گوید:
اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد . اگر بیند او را پسری آمد ، دلیل است او دختری آید . اگر بیند دختری آورد ، دلیل است پسر آورد .
ابراهیم کرمانی گوید:
اگر بیند که طفلی را جایی افکنده بودند و او بازیافت ، دلیل که از جائی که امید ندارد چیزی به وی رسد.

لیلا برایت می‌گوید:

اگر در خواب بچه‌ای را مشاهده کردید، به این معنا است که در انجام کارها فرصت مناسبی را به دست آورده‌اید . دیدن بچه‌ی لاغر در خواب نشانه‌ی آن است که شما دچار مشکل می‌شوید، اگر در خواب بچه‌ی چاقی را ببینید، به این معنا است که در انجام کارها موفق می‌شوید. اگر در خواب ببینید که بچه‌ای خوابیده ، به معنی آن است که زندگی خوبی خواهید داشت . اگر خواب ببینید که بچه‌ای را به قتل رسانده‌اید ، یعنی به یکی از اشتباهات خود پی می‌برید . و اگر در خواب خود را مشغول بازی با بچه‌ها دیدید ، نشانه‌ی آن است که در تمامی کارهایتان به موفقیت می‌رسید .

 

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر در خواب بچه‌ی بازیگوش و شیطانی را دیدید ، نشانه‌ی آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل می‌شوید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک بچه : خوشبختی در خانه
بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهیدکرد .
بچه های بستگانتان : شادی نا خواسته
بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیلی
یک دختر بچه خواب ببیند که فرار می کند طرز فکر مردم نسبت به او عوض می شود.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب پول

 یونگ، پرفسور  مطرح سوئیسی  در تعبیر خواب بچه می گوید:

تعبیر خواب کودک یا نوزاد نشانه گرمی و شروع جدید است.

اگر شما خواب ببینید که بچه به شما می خندد، پس بیانگر این است که شما لذت زیادی را تجربه می کنید.

اگر شما خواب ببینید که فراموش کرده اید که بچه داشتید، بیانگر این است که شما نمی خواهید به دیگران اجازه دهید که ضعف هاتان را بدانند.

خواب دیدن اینکه یک بچه در بغل دارید مشابه وضعیتی است که یک بخش قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید

اگر خواب ببینید که در راه رسیدن به بیمارستان بچه دار می شوید، تعبیر این خواب مسائل وابستگیهای شماست که کاملا مراقبشان بودید و شاید شما تلاش می کنید از زیر بار یک سری مسئولیت شانه خالی کنید.

تعبیر خواب بچه ممکن است به سادگی به این معنی باشد که شما نگرانی دارید که وقتی زمان فارغ شدن می رسد.

تعبیر خواب بچه

تعبیر خواب گریه کردن بچه

تعبیر خواب گریه کردن بچه نشانه بخشی از شماست که مورد توجه قرار نگرفته است و نیاز دارد که پرورش یابد و احساس کمبود در زندگی تان دارید.
اگر شما خواب ببینید که از بچه غافل شده اید، تعبیر این خواب بی توجهی به خودتان را نشان می دهد .
تعبیر دیگر این است که خواب می تواند بیانگر ترس های شما در مورد بچه های خودتان باشد و توانایی شما برای حمایت از آنها و تامین مایحتاج برای آنهاست.

تعبیر خواب پیشنهادی

بیت المعمور

خانه ای است در آسمان چهارم ، برابر کعبه و آن حجگاه فرشتگان بود . محمد بن سیرین گوید : اگر کسی بیند در بیت المعمور شد ، دلیل که […]

تعبیر خواب سوره النجم

تعبیر خواب سوره النجم محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره نجم می خواند ، دلیل است حق تعالی در رحمت به روی او گشاده گرداند . ابراهیم کرمانی گوید […]

دوقلو

لوک اویتنهاو می گوید : دوقلو : بر آورده شدن ناگهانی یک امر آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن بچه های دوقلو در خواب ، نشانة آن است که از […]

تعبیر خواب اعدام
تعبیر خواب اعدام

تعبیر خواب اعدام  ابن سیرین اگر ببیند او را به دار آویخته اند و گروهی تماشایش می کنند ، به اندازه مردمی که به تماشایش ایستاده اند پیرو و فرمانبردار […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments