بیزار بودن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
از چیزی بیزار هستید : مشکلات بر سر راهتان نمایان می شوند .
از یکنفر بیزار هستید : ناراحتی و بیوفائی
از چیز بیزار هستید و از شرش خلاص می شوید : نگرانیها برطرف می شود .
دیگران از شما بیزار هستند : از این اشخاص دوری کنید .
نزدیکان شما را بیزار می کنند : نقشه هایتان را عملی نخواهید کرد .

تعبیر خواب پیشنهادی

روغن پسته

یوسف نبی علیه السلام گوید : روغن بادام وپسته میراث به وی رسد

بازدید کننده

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب بازدید کنندگان : یک دوست وفاداری خود را به شما ثابت می کند . بازدید کنندگان را می پذیرید : در انتظار یک […]

تعبیر خواب جوش
تعبیر خواب جوش

تعبیر خواب جوش  آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب ببینید از جوشی، چرک و خون بیرون می آید ، نشانه آن است که ممکن است ریاکار دوستان شما را با مشکل […]

تعبیر خواب کبوتر
تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر ابن سیرین: دیدن کبوتر ، دلیل زن است . اگر بیند کبوتری بگرفت یا کسی به وی داد ، دلیل که زن بخواهد . اگر بیند گوشت […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x