بیزار بودن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
از چیزی بیزار هستید : مشکلات بر سر راهتان نمایان می شوند .
از یکنفر بیزار هستید : ناراحتی و بیوفائی
از چیز بیزار هستید و از شرش خلاص می شوید : نگرانیها برطرف می شود .
دیگران از شما بیزار هستند : از این اشخاص دوری کنید .
نزدیکان شما را بیزار می کنند : نقشه هایتان را عملی نخواهید کرد .

تعبیر خواب پیشنهادی

حباب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : حباب پوکی و پوچی است و در وجه دیگر فساد و گناه و تباهی . اگر در خواب ببینید که می خواهید چراغ خودتان را […]

شیر دادن

اگر دختری بیند ، در پستان او شیر جمع شده بود ، دلیل که در خوردی بمیرد . اگر زن جوان بیند ، در پستان او شیر جمع شده بود […]

امداد

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به فردی یاری می رسانید ، نشانة آن است که برای رسیدن به مقام بالاتر تلاش می کنید و از شما حمایت […]

دستینه

حضرت امام جعفر صادق فرماید : تعبیر دستینه در خواب بر سه وجه است : اول : قوت و توانایی . دوم : پیروزی بر دشمن . سوم : نظم […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of