بیسکویت

لیلا برایت می‌گوید :
اگر خواب ببینید مشغول پختن بیسکویت هستید ، نشان‌دهنده‌ی شرکت در یک جشن یا مهمانی دوستانه است .
آنلی بیتون می‌گوید :
خوردن بیسکویت در خواب ، بیانگر آن است که توطئه‌ی دشمنان را بر ملا می‌سازید . اگر دختری در خواب خود را مشغول خوردن بیسکویت ببیند ، دلالت بر توجه‌ی زیادیبه جنس مخالف دارد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما بیسکویت دارید : یک سفر خوش در پیش دارید .
بیسکویت میخرید : اشتهای شما زیاد خواهد شد .

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب آجان
تعبیر خواب آجان

دیدن پاسبان در خواب نیکو است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می افزاید . پاسبانی کردن و پاس دادن نیز نیکو است و گویای خیر و منفعت […]

هفت تیر

مولف گوید : اگر با هفت تیر مورد هدف قرار گرفتید یک خبری در پیش رو دارید اگر پس از هدف گرفته شدن کشته شدید دلیل بر طولانی بودن عمر […]

آب مقدس

لوک اویتنهاو می گوید : آب تقدیس شده : همراه خوب داشتن

تخت سلطنت

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید بر تخت سلطنت نشسته اید ، نشانة آن است که به زودی ثروت و شهرتی به دست می آورید . ۲ـ پایین […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of