تعبیر خواب بیماری

تعبیر خواب بیماری

تعبیر خواب بیماری ابن سیرین

تعبیر خواب بیماری بیانگر دیندازری ناقص است به طوری که گفتار او میان مردم جدایی میاندازد و بعضی ها می گویند همان سال می میرد.

اگر بیند سلامتی خود را به دست آورده ولی در خانه خود نبوده و با کسی صحبت نمی کند دلیلش این است ک ممکن است بیماری اش طولانی شده و منجر به مرگ او شود. ، اولی اگر ببیند با دیکران معاشرت کرده و گفتو می کند ، علامت این است که به زودی حالش بهتر می شود.

 

تعبیر خواب بیماری ابراهیم کرمانی

اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که زود بمیرد . و معبران گفته اند که بیماری در خواب ، دلیل بر فسق و فجور و غم قبل از  همسر به او  رسد.

 

تعبیر خواب بیماری جابر مغربی

بیماری های گوناگون در خواب ،: کمرنگ شدن واجبات و سنت ها

 

تعبیر خواب بیماری لوک اویتنهاو

دیدن بیماری: کسب ثروت از راههای کثیف
رد کردن بیماری : سلامتی کامل

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب نمک

تعبیر خواب بیماری آنلی بیتون

۱ـ دیدن افراد بیمار در خواب ، نشانة راه رفتن بیماری بین افراد خانوادة شماست .
۲ـ اگر خواب ببینید بیمار شده اید ، علامت آن است که باید بیش از حد معمول مراقب سلامتی خود باشید .
۳ـ اگر خواب ببینید یکی از اعضای خانواده بیمار و رنگ پریده است ، علامت آن است که واقعه ای نامنتظره محیط گرم خانوادگی شما را پریشان و نابود خواهد ساخت .
۴- اگر خواب ببینید به بیماری واگیردار مبتلا شده اید ، علامت آن است که وظایف ناخوشایند ، قوای روحی شما را تحلیل می برد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است

شما بیمار هستید: ناکامی در عشق
بچه ها بیمار هستند: خوشبختی و تسلی خاطر
بستگان بیمار هستند: بدبختی
دشمنان بیمار هستند: یک وسوسة بزرگ که برای شما ابدا خوشایند نخواهد بود .
از بیماران عیادت می کنید: هر طور شده با کوشش به هدفتان خواهید رسید .
یک زن خواب ببیند که نزد یک بیمار است: او ناامید است .
نامزد یا دوستتان بیمار است: ازیک خوشی صرفنظر می کنید .
اشخاص دیگر بیمار هستند: یکنفر که شما او را
می شناسید به زندان می رود.
تعدادی بیمار در بیمارستان : شادی و منفعت مالی
شما بیماری مغز دارید : شانس زیاد شما را لوس میکند .
بیماری معده دارید : ولخرجی نکنید.
شما یک بیماری غیرقابل تشخیص دارید: فراوانی مادیات

تعبیر خواب بیماری حضرت امام جعفر صادق

اگر کسی بیند که بیمار است و از علت بیماری می نالید ، دلیل که از غم ایمن شود.
اگر از بیمار قانع و راضی و شاکر بود ، تاویلش به نیکی و صحت است.
اگر بیند بیمار و برهنه است ، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد.

 

تعبیر خواب بیماری منوچهر مطیعی تهرانی

بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می برد خواب او می گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می گوید و خیانت می کند . چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که بیمار است و در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با کسی حرف نمی زند بیمار می شود و بیماری او طولانی می گردد ولی اگر ببیند حرف می زند بیمار می شود و زود شفا میابد . اگر ببیند بیمار است و در خانه خودش خوابیده و برای او بستری گسترده از جانب افراد خانواده اش رنج می بیند . از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده که اگر کسی ببیند در خواب بیمار است و می نالد از غم فراغت میابد و اگر از بیماری خودش راضی و خشنود بود خواب او نیکو است و اگر ببیند که بیمار و برهنه است می میرد .

تعبیر خواب پیشنهادی

شادی

دیدن شادی در خواب ، دلیل غم و اندوه بود . اگر بیند از کسی شاد شد ، دلیل است که خاتمه کارش به سعادت باشد . حضرت امام جعفر […]

بادبزن

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن بادبزن در خواب ، علامت آن است که در آیندة نزدیک خبرهایی خوب و حیرت انگیز به دست شما خواهد رسید . ۲ـ اکر […]

تور ماهیگیری

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن تورماهیگیری در خواب ، علامت کسب لذات و منافع کم اهمیت اما فراوان است . ۲ـ دیدن تور ماهیگیری پاره در خواب ، نشانة […]

نگهبان

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن نگهبان در خواب ، علامت آن است که زندگی شما به راحتی اداره می شود . و همواره مدافعان مهربانی پشتیبان شما خواهند بود . […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments