تعبیر خواب بینی

تعبیر خواب بینی

تعبیر خواب بینی از حضرت دانیال

بینی در خواب، دلیل بر جاه و منزلت است و هر زیان و نقصان که در وی بیند ، دلیل قدر وجاه بیننده است . اگر بیند که بینی او کوتاه شده است ، دلیل بر نقصان قدر و منزلت آن . اگر بیند که بینی او افتاده بود ، دلیل که از جاه ومنزلت بیفتد. اگر بیند که سوراخ بینی او فراخ شده ، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود . اگر تنگ شده بود ، دلیل که معیشت بر وی تنگ شود.

 

تعبیر خواب بینی از ابن سیرین

اگر بیند که مغز از بینی او بیرون آمده بود ، دلیل که ازمهتری منفعت یابد . اگر بیند که جانوری از بینی وی بیرون آمد ، چون کرم و مگس و مانند این ، دلیل که او را فرزندی آید . اگر بیند که بینی او سوراخ شده است و مهار در بینی او کرده اند ، دلیل که مردمان را تواضع کند یا به زنی بزرگ جمع شود واز او مال و نعمت یابد . اگر بیند که سر بینی او بسته بود ، چنانکه دم زدن نتوانست ، دلیل که کاربر وی بسته شود . اگر بیند سخن در بینی می گوید ، دلیل که دولتش زایل شود . اگر بیند که پوست سر بینی او رفته بود ، دلیل ک او را زیانی افتد.

 

تعبیر خواب از بینی جابر مغربی

اگر کسی در خواب بیند که از بینی او خون می آید و معبر را می گوید : به خواب دیدم که از بینی من خون می آمد ، دلیل که مال بسیار یابد . اگر می گوید : دیدم خون از بینی من می شد ، دلیل که مالش برود و باید که چون سائل سخن گوید ، معبر لفظا تعبیر کند و حدیث او را به فال نگاه دارد . اگر کسی بیند هر دو سوراخ بینی او یکی شده بود ، دلیل که با زن عاقله جمع شود . اگر بیند که سر بینی او بریده است ، دلیل که فرزندخویش را ختنه کند و بعضی گویند که در جاه و منزلت او نقصان شود .
اگر کسی بیند که چیزی به کراهت در بینی او شد ، دلیل بر خشم و نیکی است . اگر بیند که خون از بینی او بیرون آمد ، چنانکه جمله تن او خون آلود گردید ، دلیل که مالی حرام به وی رسد و اگر بیند خون ستبر و اندک از بینی او بیرون آمد ، دلیل که او را فرزند از شکم مادر بیفتد یا به قول بعضی معبران درویش شود .

اگر بیند خون از بینی او بیرون آمد و خون آلود نگشت ، دلیل که فرزند یا زن او خانه بیرون کند یا به ایشان گزند رسد . اگر بیند بینی او بر زمین افتاد ، دلیل که او را دختری رسد . اگر بیند بینی خود را همی شست ، دلیل که مردی زن او را بفریبد . اگر بیند که از بین وی مرغی بیرون آمد ، دلیل که اگر چهارپای دارد ، بچه آورد و به قول بعضی از معبران ، خون آمدن از بینی مال است ، که از پادشاه آن دیار به وی رسد.

تعبیر خواب بینی

 

تعبیر خواب بینی از اسماعیل بن اشعث

اگر بیند بینی وی مثال خرطومی بزرگ شده است ، یا کم از آن ، دلیل است کمه به قدر آن عز و جاه وی بیفزاید و خویشان وی نیز زیاده گردند . اگر بیند در بینی او بوی خوش رفت ، دلیل است او را فرزندی مصلح بود . اگر بیند در بینی او بوی ناخوش رفت ، تاویلش به خلاف این است.

اگر بیند بینی ندارد ، دلیل که کسی از خویشان وی بمیرد . اگر بیند اورا دو بینی است ، دلیل که درمیان او و عیال اختلاف افتد . اگر بیند کسی بوی خوشی را در زیر بینی او داشت ، دلیل که او را از ان کس منفعتی رسد . اگر بیننده خواب زن بود ، دلیل که او پسری مصلح آید . اگر بیند شخصی بوی ناخوش در زیر بینی او داشت ، دلیل است از آن کسی خشمی فرو خورد .

تعبیر خواب بینی از امام صادق

دیدن بینی در خواب بر پنج وجه است .
اول : عزو سرافرازی ،
دوم : مال ،
سوم : بزرگی و عظمت ،
چهارم : فرزند ،
پنجم : عیش وزندگی خوش .

فروید  راجع به خواب بینی می گوید:

اگر بیند که بینی ندارد یکی از بستگان او می میرد
اگر بیند دو بینی دارد میان او وهمسرش اختلاف پدید می آید و کارشان به جاهای دشوار می کشد .
اگر بیند کسی چیزی خوشبو مقابل بینی او گرفت از آن شخص به او منفعتی می رسد . بیننده این خواب اگر زن شوهر دار باشد صاحب پسری صالح و درستکار می شود .
اگر بیند کسی چیزی بد بو مقابل بینی او گرفت از آن شخص خشمگین می شود اما خشم خودش را فرو می خورد و در مهار آن موفق می شود .

تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی

بینی در خواب جاه و منزلت است و غرور و عزت نفس . اگر بینی خود را در خواب کوتاه دیدیم از احترامی که نزد مردم داریم کم می شود و چنان چه دیدیم بینی ما افتاده و به طرف پایین متمایل گردیده سقوط می کنیم . سوراخ گشاد بینی در خواب فراخی روزی است و چنان چه در خواب دیدیم سوراخ بینی ما تنگ شده دچار تنگی معاش شده و نقصان روزی می شویم . از دانیال نقل می کنند که اگر در خواب دیدید بینی شما دچار عیب و ایرادی شده چشم به راه آسیبی باشید که بر شئون اجتماعی شما وارد می آید .

اگر ببینید که بینی ندارید یا داشته اید و از بین رفته از مقامی که دارید خلع می شوید و شغلی را که دارید از دست می دهید . از ابن سیرین نقل است که اگر بیننده خواب ببیند مغزش از سوراخ بینی اش بیرون آمده نشانه آن است که از مقام و شخصیتی بزرگ سود می برد و نفعی به او می رسد و چنان چه مشاهده کند حشره ای مانند کرم و هزار پا و پشه و مگس از سوراخ بینی او خارج می گردد نشانه آن است که خداوند فرزندی به او عطا می فرماید و اگر ببیند که از بینی او عقرب بیرون می آید یکی از متعلقان او کاری می کند که به آبروی بیننده خواب لطمه وارد می آید . اگر کسی ببیند که هر دو سوراخ بینی او به هم مربوط شده زنی کاردان و عاقل سر راهش قرار می گیرد .

بریدن یا بریده شدن سر بینی ختنه فرزند مذکور است و چنان چه فرزند پسر نداشته باشد به گفته بعضی ازمعبران جاه و منزلت او کم می شود . داشتن دوبینی اختلاف و جدائی بین زن و شوهر است . اگر کسی ببیند اصلا بینی ندارد کسی از بستگانش می میرد . اما آب بینی . از دانیال نبی نقل است که آب بینی در خواب نشانه فرزند است .

اگر ببیند که از بینی او آب می آید خداوند به او فرزندی عنایت می فرماید . فرو چکیدن آب از بینی ادای دین است و پرداخت وامی که بیننده خواب دارد به طوری که اگر بیننده خواب وام دار است از زیر بار قرض خلاص می شود و اگر بیمار است شفا می یابد . اگر کسی ببیند آب بینی خود را می گیرد و به روی جفت خویش می افکند از او صاحب فرزند می شود . اگر آب بینی به لباسش نیفتد جنین سقط می شود .

تعبیر خواب بینی آنلی بیتون

۱ـ دیدن بینی خود در خواب ، نشانة آن است که با توانایی و نیروهایی که در خود کشف می کنید قادر به انجام هر کاری خواهید بود .
۲ـ اگر در خواب بینی خود را کوچکتر از حدی که هست ببینید ، نشانة آن است که به اهداف خود نخواهید رسید .
۳ـ اگر خواب ببینید بر بینی شما مو روییده است ، نشانة آن است که با اراده ای قوی تمام کارهای خود را به ثمر خواهید رساند .
۴ـ خون آمدن از بینی در خواب ، علامت آن است که به مصیبت و فاجعه ای روبرو خواهید شد .

 

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب بینی خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید ، بیانگر آن است که در انجام بعضی از کارهایتان دچار شکست می‌شوید . اگر در خواب نتوانید با بینی خود نفس بکشید ، بیانگر اتفاقات ناگوار است .

تعبیر خواب پیشنهادی

ته چین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن ته چین در خواب بر خلاف دیدن ته دیگ است . ته چین مائده و نعمت است مخصوصا اگر با گوشت مرغ همراه باشد […]

چمنزار

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید بر چمنزاری یک دست قدم می زنید ، علامت آن است که در زندگی شما موقعیتهای نشاط آور بسیاری وجود خواهد داشت […]

آویشن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب آویشن : بزودی پولدار خواهید شد . شما با آویشن برای غذا سس درست می کنید : خوشبختی در عشق آویشن می خرید […]

سرما خوردگی

حضرت دانیال گوید : آب بینی ، دلیل بر فرزند کند . اگر بیند آب از بینی او همی آمد ، دلیل کند که وی را فرزند آید و اگر […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments