بی ادب بودن

لوک اویتنهاو می گوید :
بی ادب بودن : مورد تمسخر واقع خواهید شد
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما بی ادب هستید : شما را سر جایتان می نشانند
یک مرد بی ادب باشد : او فقط برای موفقیت کار میکند .
یک زن بی ادب باشد : عاشقانش او را رها خواهند کرد .
دوستان بی ادب هستند : با دیگران با بی ادبی رفتار خواهیدکرد .

تعبیر خواب پیشنهادی

بوزینه

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب یک بوزینه‌ی دراز دست دیدید ، یعنی دشمنان از نام شما سوء استفاده می‌کنند . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، بیانگر آن […]

خواب جنگ
تعبیر خواب جنگ

 تعبیر خواب جنگ از ابن سیرین تعبیر خواب جنگ اگر که  کسی بیند که او جنگ کرد با مردمان یا حیوان با حیوان دیگر هر دو از یک جنس باشند […]

تعبیر خواب شراب
تعبیر خواب شراب

 تعبیر خواب شراب از منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر خواب شراب دو حالت دارد . چنانچه شراب را به نیت یک ماده سکر آور می خورید ارتکاب گناه و تحصیل مال […]

نقصان

خالد اصفهانی : اگر بیند که در تن او نقصان بود ، دلیل که به قدر آن نقصان مال یابد مگر نقصان زبان که دیدن آن صلاح بود . اگر […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x