بی اعتنایی

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر کسی در خواب به شما بی‌اعتنایی کرد ، به این معنا است که از شغل خود راضی نیستید . اگر در خواب ببینید که یکی از نزدیکانتان به شما بی‌اعتنایی می‌کند ، به این معنا است که اگر می‌خواهید زندگی خوبی داشته باشید باید رفتار زشت خود را اصلاح کنید .

تعبیر خواب پیشنهادی

تتماج

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند تتماج به گوشت بره یا گوشت گوسفند و ماست شیرین میخورد ، دلیل که به قدر آن از مردم سپاهی وی را منفعت […]

سخن

محمدبن سیرین گوید : سخن گفتن و شنیدن درخواب ، تاویل آن از زبان ها مختلف باشد . اگر بیند به زبان تازی چیزی گفت یا شنید ، دلیل است […]

انگلیسی

لیلا برایت می‌گوید : انگلیسی صحبت کردن در خواب ، نشان دهنده‌ی آن است که در امور شغلی پیشرفت می‌کنید اما در روابط عاشقانه‌تان به مشکلات برخورد می‌کنید . اگر […]

تور لباس عروس

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن تور لباس عروس در خواب ، نشانة آن است که در زندگی خود تغییر و تحولی ایجاد خواهید کرد که باعث شادمانی اعضای خانوادة […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments