بی حسی

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب حس کنید که تمام اعضای بدنتان بی‌حس شده است ، به این معنا است که احتمالا دچار بیماری می‌شوید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
دچار بیحسی شده اید : موفقیت و نتایج عالی در کارها
پای شما بیحس شده است : شادی
باوزی شما بیحس شده : موفقیت بزرگ
دست راست شما بی حس شده : یک دوست به ملاقاتتان می آید .
دست چپ شما بیحس شده : یک میهمان ناخوانده
بدن فرزندانتان بیحس شده : پول فراوان .

تعبیر خواب پیشنهادی

خوک

ابن سیرین گوید : خوک درخواب مردی است به قوت و توانگر ، لکن دون همت و بی خبر است و خوک خانگی مرد است فراخ دل ، لکن پلید […]

تعبيرخواب صف نماز جماعت
تعبيرخواب صف نماز جماعت

تعبيرخواب صف نماز جماعت: اگر خواب ببینی در صف نماز جماعت ایستاده ای ۵ تعبیر دارد اولی رضایت یا شادی های مختلفی که در چند روز آینده آن ها را حس […]

زیره

محمدبن سیرین گوید : زیره به خواب ، به طعم ، چون ترش باشد و میل به شیرینی دارد ، دلیل بر خیر و منفعت کند و چون در زعفران […]

خط کش

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن خط کش در خواب ، علامت آن است که برای به ثمر رساندن کارهای خود فعالیتی چشم گیر خواهید کرد .

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of