بی حسی

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب حس کنید که تمام اعضای بدنتان بی‌حس شده است ، به این معنا است که احتمالا دچار بیماری می‌شوید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
دچار بیحسی شده اید : موفقیت و نتایج عالی در کارها
پای شما بیحس شده است : شادی
باوزی شما بیحس شده : موفقیت بزرگ
دست راست شما بی حس شده : یک دوست به ملاقاتتان می آید .
دست چپ شما بیحس شده : یک میهمان ناخوانده
بدن فرزندانتان بیحس شده : پول فراوان .

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب آرواره
تعبیر خواب آرواره

تعبیر خواب آرواره آنلی بیتون ۱ـ تعبیر خواب آرواره  بد هیبت در خواب ، علامت آن است که دوستان نسبت به هم رفتار مطلوبی نخواهند داشت . ۲ـ اگر خواب […]

عقد کردن
تعبیر خواب عقد کردن

تعبیر خواب عقد کردن لوک اویتنهاو عقد کردن : آینده ای خوش تعبیر خواب عقد کردن مطیعی تهرانی مطیعی دیدن مراسم هایی همچون عقد کردن، عروسی و حواندن صیغه را به […]

اشنان

محمد بن سیرین گوید : دیدن اشنان به خواب ، دلیل بر غم و اندوه کند و خوردن او ، دلیل بیماری . ۰ ۰ vote Article Rating

عریان

محمدبن سیرین گوید : اگر به خواب دید برهنه است و از مردم شرم دارد . دلیل که حج طلب کند . اگر بیننده خواب مردی مستور بود ، گناهش […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x