بی حسی

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب حس کنید که تمام اعضای بدنتان بی‌حس شده است ، به این معنا است که احتمالا دچار بیماری می‌شوید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
دچار بیحسی شده اید : موفقیت و نتایج عالی در کارها
پای شما بیحس شده است : شادی
باوزی شما بیحس شده : موفقیت بزرگ
دست راست شما بی حس شده : یک دوست به ملاقاتتان می آید .
دست چپ شما بیحس شده : یک میهمان ناخوانده
بدن فرزندانتان بیحس شده : پول فراوان .

تعبیر خواب پیشنهادی

شعبده

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن شعبده باز در خواب ، نشانة آن است که در راه جستجوی ثروت و شادمانی با تجربه هایی تلخ روبرو می شوید .

عزرائیل

ابن سیرین گوید : اگر کسی ملک الموت را به خواب بیند چنانکه در آسمان او را بیند و خودش را در زمین دلیل که هر کاری دارد از آن […]

فال

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند فال می گرفت و فالش نیکو بود ، دلیل است بر دشمن ظفر یابد . اگر فالش بد بود ، تاویلش به خلاف این […]

جنگل

لوک اویتنهاو می گوید : جنگل انبوه و تاریک : غم سرسبز و خنک : زندگی طولانی همراه با آرامش جنگل در آتش : یک اتفاق خوشایند جنگل وحشی : […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments