بی رحمی

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب با شما با بی‌رحمی رفتار کردند ، بیانگر آن است که در کارتان با مشکل روبه‌رو می‌شوید . اگر در خواب فردی را ببینید که با دیگران رفتار بی‌رحمانه‌ای دارد ، به این معنا است که مسؤولیت سنگینی بر دوش شما می‌گذارند که به شما ضرر می‌رساند .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

سینه ریز

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر زنی خواب ببیند سینه ریزی بر گردن آویخته است ، نشانة ان است که همسری وفادار و خانه ای زیبا خواهد داشت . ۲ـ […]

گمرک

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن ادارة گمرک در خواب ، دلالت بر رقابت و هم چشمی دارد . ۲ـ اگر خواب ببینید داخل ادارة گمرک می شوید ، نشانة […]

امین

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب خود را فرد امینی ببینید ، بیانگر موفقیت در امور مالی است . دیدن افراد درستکار و امین در خواب ، نشانه‌ی آن […]

اتاقک

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب خود را در اتاقک کشتی دیدید ، به معنای آن است که درگیر دعوایی می‌شوید که به دادگاه کشیده می‌شود و به خاطر […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments