بی عقل

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما کارهایی از روی بی عقلی می کنید : پول بدست می آورید .
دیگران بی عقلی می کنند : شادی ناخواسته
بچه ها بی عقلی می کنند : پول
معشوق شما بی عقل است : باید بکلی مسیر زندگیتان را عوض کنید .
دو دوست که هر دو بی عقلند : آنها هر دو زجر خواهند کشید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب آرزو

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما یک آرزو دارید : با یک دشمن قدیمی آشتی میکنید . دیگران آرزو دارند : مشاجره در فامیل دوستان شما یک آرزو دارند […]

دوده

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن دوده در خواب ، نشانة آن است که توفیق اندکی از حرفة خود به دست می آورید . به این مطلب رای دهید

چهار پای

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند چهارپائی را فرا گرفت و آن چهارپای مطیع و فرمانبردار است ، دلیل که به قدر و قیمت آن چهارپای از مردی بیابانی او […]

زدن

حضرت دانیال گوید : اگر بیند که او را با تازیانه زدند ، چنانکه اثر زدن بر او نمودار شد یا دست و پایش سخت ببستند و چنان زدند که […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments