بی مصرف

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما بی مصرف و بیکاره هستید : یک دورة خوب شروع می شود .
افراد مورد علاقه تان بی مصرف هستند : فرد مورد علاقه تان شما را ترک می کند .
یک مرد خواب ببیند که بی مصرف است : او در عشق ناکام خواهد ماند .
یک زن خواب ببیند که بی مصرف است : او نه معشوق خواهد داشت و نه شوهر
دیگران بی مصرف هستند : زندگیتان پر از دردسر و گرفتاری خواهد بود .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

عقیق

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند عقیق داشت ، دلیل که از بزرگی منفعت یابد . اگر بیند عقیق از وی ضایع گردید ، تاویلش به خلاف این است […]

درخت خرما

به خواب دیدن درخت خرما ، دلیل و راهنماست بر مردی شریف و عالم بزرگ . اگر خواب بیند درخت خرمائی در خانه داشت ، دلیل که بامردی شریف وبزرگ […]

ناشنوا

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب احساس کنید با فرد ناشنوایی گفتگو می کنید ، علامت آن است که تغییراتی در زندگی شما رخ می دهد و مقامی بالاتر […]

آمونیاک

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب آمونیاک : روابط عشقی شما در بدترین شرایط است . شما آمونیاک دارید : تصادف – یک خطرشما را تهدید می کند . […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments