تئاتر

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن تئاتر در خواب ، نشانه‌ی آن است که مرتکب اشتباهی می‌شوید . اگر خواب بینید که در تئاتری حضور دارید ، یعنی در دام افراد حیله‌گری می‌افتید .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید بر صندلی تئاتر نشسته اید ، نشانة آن است که از گفتگو با دوستان جدید خود لذت بسیار خواهید برد .
۲ـ اگر خواب ببینید خود یکی از بازیگران تئاتر هستید ، نشانة آن است که از تفریحی کوتاه مدت لذت خواهید برد .
۳ـ اگر خواب ببینید نمایشی دراماتیک تماشا می کنید ، نشانة آن است که در اثر تفریحات حماقت آمیز در آستانة نابودی ثروت خود قرار خواهید گرفت .
۴ـ دیدن اپرا در خواب ، نشانة آن است که بر آرزوها و خواسته های خود دست خواهید یافت .
۵ـ اگر به هنگام تماشای نمایشی بخندید یا برای بازیگری کف بزنید ، نشانة آن است که وظیفة خود را فدای ارضاء هوسهایتان خواهید کرد .
۶ـ اگر خواب ببینید هنگام آتش گرفتن سالن نمایش از آنجا می گریزید ، نشانة آن است که به کار پرخطری دست خواهید زد .

تعبیر خواب پیشنهادی

حاجی فیروز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن حاجی فیروز در خواب میمون و مبارک است چرا که وجود او در معابر و کوچه ها از رسیدن بهار خبر می دهد و […]

گیاه

محمدبن سیرین گوید : دیدن گیاه تازه به خواب ، دلیل بر دین است و روزی فراخ . اگر بیند در میان گیاه زار مقیم شد ، دلیل است در […]

تعبیر خواب درخت
تعبیر خواب درخت

تعبیر خواب درخت حضرت دانیال و ابراهیم کرمانی دیدن هر درختی که به نزدیک مردمان عزیز است . دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار […]

غزا کردن

اگر کسی درخواب بیند که در راه خدا غزا می کرد ، دلیل است که بی نیاز شود . اگر بیند که روی از غزا بگردانید ، دلیل است که […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments