تعبیر خواب پیشنهادی

سوره النجم

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره نجم می خواند ، دلیل است حق تعالی در رحمت به روی او گشاده گرداند . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند سوره […]

برانکار

آنلی بیتون می‌گوید : مشاهده‌ی برانکار در خواب ، بیانگر بروز مشکلات است .

اندامها

محمد بن سیرین گوید : اندامها را اگر بیند که افزون شد دلیل کند که خویشان واهل بیت او زیاده گردند واو در موضع خویش مقیم بود اگر بیند که […]

شکنبه

دیدن شکنبه هر جانوری که گوشت او حلال بود ، دلیل بر مال حلال کند . اگر شکنبه پر از سرگین است ، دلیل بر مال حرام کند . اگر […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of