آنلی بیتون می‌گوید :
خرید و فروش اسب در خواب ، بیانگر آن است که در انجام یکی از کارهایتان موفق نمی‌شوید . دیدن تاجر اسب در خواب ، نشانه‌ی بهبودی در امور مالی است .

تعبیر خواب پیشنهادی

دارائی

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید صاحب ثروتی هنگفت هستید ، نشانة آن است که در کارها و زندگی موفق خواهید بود و دوستانی صمیمی خواهید یافت .

نرد باختن

نردباختن در خواب ، دلیل بر کاری باطل است . اگر بیند که نرد باخت و ببرد ، دلیل که بر خصم غالب شود . اگر نبرد تاویل به خلاف است . آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید برایتان نردبانی آورده اند تا از آن به ارتقاعی صعود کنید ، نشانة آن است که […]

لفاخ

( دست شور بود . ) محمدبن سیرین گوید : دیدن لفاخ در خواب شش وجه است . اول : سخن خوش . دوم : مال . سوم : فرزند . چهارم : دوست . پنجم : رفیق . ششم : غلام .

سیگار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سیگار نیز تعبیری چون دیگر وسائل تدخین دارد . کلا تلخ کامی است ولی استثنائا به کوتاهی عمر بیننده خواب و کسی که سیگار را می کشد و کوتاه می کند اشاره ای می نماید . چپق طول و اندازه ندارد و با دود کردن توتون طول چپق کوتاه یا […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of