تاراج

محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند مال و نعمت کسی را به تاراج برد ، دلیل که آن کس را غم و اندوه و زیان رسد ، به قدر آن که از وی برده بود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
تاراج کردن ، دلیل بر چهار وجه است .
اول : شعب وقبح و زشتی .
دوم : زیان .
سوم : غم و اندوه .
چهارم : ارزانی نرخ ، مگر درصورتی که ببیند از دشمن به غنیمت گرفته شده است .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
در خواب می بینیم که یا مال ما را تاراج می کنند یا مال دیگری را می برند و ما شاهد یا عامل آن هستیم . اگر ببینیم مال دیگری را به تاراج می بریم برای صاحب مال غم و غصه بوجود می آوریم و چنانچه مال ما را می برند غم و رنج به ما می رسد ولی به فرموده امام صادق علیه السلام تاراج هم می تواند غم و غصه باشد و هم فراوانی و نعمت .

تعبیر خواب پیشنهادی

چراغ

ابراهیم کرمانی گوید : چراغ در خواب ، خادم خانه است و معبران گویند : کدبانوی خانه است . اگر در خواب بیند که درخانه او چراغ پاکیزه روشن است […]

فضله

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فقط مدفوع موش و گنجشک را فضله می نامندو تعبیر این دو در خواب متفاوت است . چنان چه در خواب ببینیم سرگرم پاک کردن […]

گزیدن

حضرت امام جعفر صادق فرماید : تعبیر گزیده شدن و گازگرفتن در خواب بر چهار وجه است : اول : آسیب وزیان . دوم : دشمنی . سوم : مرافعه […]

ریگ

محمدبن سیرین گوید : ریگ در خواب ، دلیل بر منفعت و مال کند . اگر بیند در میان ریگ همی شد ، دلیل است از بهر معیشت به شغلی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x