تعبیر خواب تاریکی

تعبیر خواب تاریکی

تعبیر خواب تاریکی ابن سیرین

تاریکی در خواب ضلالت است در راه دین . اگر بیند تاریکی فرا گرفت یا کسی بدو داد ، دلیل که بر قدر آن ضلالت و گمراهی یابد . اگر بیند در تاریکی است و آن تاریکی به روشنائی مبدل شد ، دلیل که توبه کند و راه دین بر او گشاده شود .

تعبیر خواب تاریکی  ابراهیم کرمانی

گر بیند در تاریکی است و آن تاریکی باز به روشنائی شد و دیگر بار به تاریکی شد ، دلیل که این منافق بود .

تعبیر خواب تاریکی جابر مغربی

تاریکی به خواب ، غم و اندوه است . اگر دید که هوا سخت تاریک شد ، دلیل که مردم آن دیار را غم و اندوه رسد و کار ایشان بسته شود . اگر بیند هوا روشن است و تاریکی ابر ، ناگاه پدید آمد ، دلیل که در آن دیار مرگ مفاجات ظاهر شود.

 

تعبیر خواب تاریکی حضرت امام جعفر صادق

تاریکی در خواب بر پنج وجه است .
اول : کفر ،
دوم : تحیر و سرگردانی ،
سوم : فروبستن کارها ،
چهارم : بدعت ،
پنجم : در ضلالت وگمراهی افتادن .

 

تعبیر خواب تاریکی اسماعیل بن اشعث

اگر به خواب دید از تاریکی به روشنائی آمد ، دلیل که از درویشی به توانگری و ثروتمندی افتد و از غم فرج و شادی یابد و کار بر وی گشاده شود از راه ضلالت دور بود .

 

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب پنیر

تعبیر تاریکی از منوچهر مطیعی تهرانی

ما نمی دانیم درون تاریکی چیست به همین علت گاه اشخاص از تاریکی می ترسند و به جائی که تاریک است قدم نمی نهند . در خواب نیز جهل و گمراهی و غفلت و اعمال ناشی از نادانی ما به صورت تاریکی شکل می گیرد. اگر در خواب دیدیم که از جائی روشن به محل تاریک رسیدیم در کارهایمان با ابهام رو به رو می گردیم و عملی ناشی از نادانی مرتکب می شویم ولی اگر از تاریکی بیرون آمدیم تعبیر نیکو دارد. اگر دیدید که از محل تاریک بیرون آمدید و به روشنائی رسیدید وضع شما بهبود کلی می یابد و ظلمت غفلت و بی خردی را پشت سر می نهید و آگاهانه پیش می روید.

اگر بیننده خواب ببیند که ابری آسمان را فراگرفت و همه جا را تاریک کرد غم و غصه ای عمومی پیش می آید و گرفتاری همگانی عارض می گردد مثل یک بیماری همه گیر . معبران اسلامی نوشته اند تاریکی کفر است و ضلالت و بهترین حالت این است که در خواب خود از تاریکی بیرون می آئیم و به روشنائی برسیم . اگر کسی در تاریکی قرار داشت و شما او را نمی دیدید ولی صدایش را می شنیدید گمراهی که در بلا گرفتار شده از شما یاری و مدد می طلبد . اگر از تاریکی صدای زن به گوش شما رسید آوای شیطان است . اگر خودتان در تاریکی بودید اما روشنائی را از دور تشخیص می دادید امید هست که خود را نجات دهید و به یقین دستی برای کمک به سوی شما دراز می شود که باید آن را بگیرید.

ترسیدن از تاریکی

 

تعبیر تاریکی از آنلی بیتون

۱ـ اگر خواب ببینید در حین مسافرت با تاریکی مواجه می شوید ، علامت آن است که به هر کاری دست بزنید ، بد خواهید آورد . اما اگر ناگاه خورشید از میان تاریکی هویدا شود ، نشانة غلبه بر اشتباهات است .
۲ـ اگر خواب ببینید فرزند یا دوست خود را در تاریکی گمراه کرده اید ، علامت آن است که دلایل فراوانی برای عصبانیت پدید خواهد آمد.

 

تعبیر  دیدن تاریکی لیلا برایت

اگر در خواب خودتان را در تاریکی ببینید ، یعنی برای انجام کاری نیاز به کمک دارید . اگر در خواب خود را در زیرزمین تاریکی ببینید ، یعنی باید مراقب توطئه‌ دشمنان باشید.

 

تعبیر خواب پیشنهادی

زیتون

اگر زیتون درخواب بیند ، غم و اندیشه بود ، زیرا که به طعم تلخ و ناخوش باشد و به گونه سیاه . اگر بیند زیتون میخورد ، دلیل که […]

مدح

لوک اویتنهاو می گوید : کسی را ستودن انجام کاری بدون فکرو بدون مطالعه

گرما

لوک اویتنهاو می گوید : گرمای شدید : طلبکارها شما را به تنگ خواهند آورد آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب احساس کنید از گرما عاجز شده اید ، […]

تعبیر خواب آجر
تعبیرخواب آجر

دیدن آجر در خواب  عمدتا  به مال و منال اشاره دارد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید آجر پایه استحکام خانه است و در خواب نیز عواملی که می توانند موجب تقویب […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments