تعبیر خواب تاریکی

تعبیر خواب تاریکی

تعبیر خواب تاریکی ابن سیرین

تاریکی در خواب ضلالت است در راه دین . اگر بیند تاریکی فرا گرفت یا کسی بدو داد ، دلیل که بر قدر آن ضلالت و گمراهی یابد . اگر بیند در تاریکی است و آن تاریکی به روشنائی مبدل شد ، دلیل که توبه کند و راه دین بر او گشاده شود .

تعبیر خواب تاریکی  ابراهیم کرمانی

گر بیند در تاریکی است و آن تاریکی باز به روشنائی شد و دیگر بار به تاریکی شد ، دلیل که این منافق بود .

تعبیر خواب تاریکی جابر مغربی

تاریکی به خواب ، غم و اندوه است . اگر دید که هوا سخت تاریک شد ، دلیل که مردم آن دیار را غم و اندوه رسد و کار ایشان بسته شود . اگر بیند هوا روشن است و تاریکی ابر ، ناگاه پدید آمد ، دلیل که در آن دیار مرگ مفاجات ظاهر شود.

 

تعبیر خواب تاریکی حضرت امام جعفر صادق

تاریکی در خواب بر پنج وجه است .
اول : کفر ،
دوم : تحیر و سرگردانی ،
سوم : فروبستن کارها ،
چهارم : بدعت ،
پنجم : در ضلالت وگمراهی افتادن .

 

تعبیر خواب تاریکی اسماعیل بن اشعث

اگر به خواب دید از تاریکی به روشنائی آمد ، دلیل که از درویشی به توانگری و ثروتمندی افتد و از غم فرج و شادی یابد و کار بر وی گشاده شود از راه ضلالت دور بود .

 

تعبیر تاریکی از منوچهر مطیعی تهرانی

ما نمی دانیم درون تاریکی چیست به همین علت گاه اشخاص از تاریکی می ترسند و به جائی که تاریک است قدم نمی نهند . در خواب نیز جهل و گمراهی و غفلت و اعمال ناشی از نادانی ما به صورت تاریکی شکل می گیرد. اگر در خواب دیدیم که از جائی روشن به محل تاریک رسیدیم در کارهایمان با ابهام رو به رو می گردیم و عملی ناشی از نادانی مرتکب می شویم ولی اگر از تاریکی بیرون آمدیم تعبیر نیکو دارد. اگر دیدید که از محل تاریک بیرون آمدید و به روشنائی رسیدید وضع شما بهبود کلی می یابد و ظلمت غفلت و بی خردی را پشت سر می نهید و آگاهانه پیش می روید.

اگر بیننده خواب ببیند که ابری آسمان را فراگرفت و همه جا را تاریک کرد غم و غصه ای عمومی پیش می آید و گرفتاری همگانی عارض می گردد مثل یک بیماری همه گیر . معبران اسلامی نوشته اند تاریکی کفر است و ضلالت و بهترین حالت این است که در خواب خود از تاریکی بیرون می آئیم و به روشنائی برسیم . اگر کسی در تاریکی قرار داشت و شما او را نمی دیدید ولی صدایش را می شنیدید گمراهی که در بلا گرفتار شده از شما یاری و مدد می طلبد . اگر از تاریکی صدای زن به گوش شما رسید آوای شیطان است . اگر خودتان در تاریکی بودید اما روشنائی را از دور تشخیص می دادید امید هست که خود را نجات دهید و به یقین دستی برای کمک به سوی شما دراز می شود که باید آن را بگیرید.

ترسیدن از تاریکی

 

تعبیر تاریکی از آنلی بیتون

۱ـ اگر خواب ببینید در حین مسافرت با تاریکی مواجه می شوید ، علامت آن است که به هر کاری دست بزنید ، بد خواهید آورد . اما اگر ناگاه خورشید از میان تاریکی هویدا شود ، نشانة غلبه بر اشتباهات است .
۲ـ اگر خواب ببینید فرزند یا دوست خود را در تاریکی گمراه کرده اید ، علامت آن است که دلایل فراوانی برای عصبانیت پدید خواهد آمد.

 

تعبیر  دیدن تاریکی لیلا برایت

اگر در خواب خودتان را در تاریکی ببینید ، یعنی برای انجام کاری نیاز به کمک دارید . اگر در خواب خود را در زیرزمین تاریکی ببینید ، یعنی باید مراقب توطئه‌ دشمنان باشید.

 

تعبیر خواب پیشنهادی

پیک نیک

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به پیک نیکی رفته اید ، نشانة کسب لذت و موفقیت در زندگی است . ۲ـ اگر خواب ببینید دیگران به پیک […]

فرفره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فرفره فریب و نیرنگ است . اگر در خواب ببینید که چون کودکان فرفره ای در دست دارید نشان آن است که فریب چیزی را […]

کمند

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند کمند بینداخت و مردی بگرفت ، دلیل که از بزرگی یاری جوید . اگر کمندش از ریسمان بود ، دلیل است یاری از […]

مطربی

اگر دید مطربی کرد و روی می زد ، دلیل که به چیزهای حرام آید و در دیدن مطربی کردن خیری نباشد .

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments