تعبیر خواب تاریکی

تعبیر خواب تاریکی

تعبیر خواب تاریکی ابن سیرین

تاریکی در خواب ضلالت است در راه دین . اگر بیند تاریکی فرا گرفت یا کسی بدو داد ، دلیل که بر قدر آن ضلالت و گمراهی یابد . اگر بیند در تاریکی است و آن تاریکی به روشنائی مبدل شد ، دلیل که توبه کند و راه دین بر او گشاده شود .

تعبیر خواب تاریکی  ابراهیم کرمانی

گر بیند در تاریکی است و آن تاریکی باز به روشنائی شد و دیگر بار به تاریکی شد ، دلیل که این منافق بود .

تعبیر خواب تاریکی جابر مغربی

تاریکی به خواب ، غم و اندوه است . اگر دید که هوا سخت تاریک شد ، دلیل که مردم آن دیار را غم و اندوه رسد و کار ایشان بسته شود . اگر بیند هوا روشن است و تاریکی ابر ، ناگاه پدید آمد ، دلیل که در آن دیار مرگ مفاجات ظاهر شود.

 

تعبیر خواب تاریکی حضرت امام جعفر صادق

تاریکی در خواب بر پنج وجه است .
اول : کفر ،
دوم : تحیر و سرگردانی ،
سوم : فروبستن کارها ،
چهارم : بدعت ،
پنجم : در ضلالت وگمراهی افتادن .

 

تعبیر خواب تاریکی اسماعیل بن اشعث

اگر به خواب دید از تاریکی به روشنائی آمد ، دلیل که از درویشی به توانگری و ثروتمندی افتد و از غم فرج و شادی یابد و کار بر وی گشاده شود از راه ضلالت دور بود .

 

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب پنیر

تعبیر تاریکی از منوچهر مطیعی تهرانی

ما نمی دانیم درون تاریکی چیست به همین علت گاه اشخاص از تاریکی می ترسند و به جائی که تاریک است قدم نمی نهند . در خواب نیز جهل و گمراهی و غفلت و اعمال ناشی از نادانی ما به صورت تاریکی شکل می گیرد. اگر در خواب دیدیم که از جائی روشن به محل تاریک رسیدیم در کارهایمان با ابهام رو به رو می گردیم و عملی ناشی از نادانی مرتکب می شویم ولی اگر از تاریکی بیرون آمدیم تعبیر نیکو دارد. اگر دیدید که از محل تاریک بیرون آمدید و به روشنائی رسیدید وضع شما بهبود کلی می یابد و ظلمت غفلت و بی خردی را پشت سر می نهید و آگاهانه پیش می روید.

اگر بیننده خواب ببیند که ابری آسمان را فراگرفت و همه جا را تاریک کرد غم و غصه ای عمومی پیش می آید و گرفتاری همگانی عارض می گردد مثل یک بیماری همه گیر . معبران اسلامی نوشته اند تاریکی کفر است و ضلالت و بهترین حالت این است که در خواب خود از تاریکی بیرون می آئیم و به روشنائی برسیم . اگر کسی در تاریکی قرار داشت و شما او را نمی دیدید ولی صدایش را می شنیدید گمراهی که در بلا گرفتار شده از شما یاری و مدد می طلبد . اگر از تاریکی صدای زن به گوش شما رسید آوای شیطان است . اگر خودتان در تاریکی بودید اما روشنائی را از دور تشخیص می دادید امید هست که خود را نجات دهید و به یقین دستی برای کمک به سوی شما دراز می شود که باید آن را بگیرید.

ترسیدن از تاریکی

 

تعبیر تاریکی از آنلی بیتون

۱ـ اگر خواب ببینید در حین مسافرت با تاریکی مواجه می شوید ، علامت آن است که به هر کاری دست بزنید ، بد خواهید آورد . اما اگر ناگاه خورشید از میان تاریکی هویدا شود ، نشانة غلبه بر اشتباهات است .
۲ـ اگر خواب ببینید فرزند یا دوست خود را در تاریکی گمراه کرده اید ، علامت آن است که دلایل فراوانی برای عصبانیت پدید خواهد آمد.

 

تعبیر  دیدن تاریکی لیلا برایت

اگر در خواب خودتان را در تاریکی ببینید ، یعنی برای انجام کاری نیاز به کمک دارید . اگر در خواب خود را در زیرزمین تاریکی ببینید ، یعنی باید مراقب توطئه‌ دشمنان باشید.

 

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

دعوت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دعوت قهر و اوقات تلخی است . اگر دیدید شما را برای عروسی دعوت کردند کاری بزرگ می کنید که دوست ندارید یا ماموریتی به […]

برنز

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر دختری در خواب مجسمه ای از برنز ببیند ، نشانة آن است که در ازدواج با فرد مورد نظر خود با شکست روبرو خواهد […]

اراذل و اوباش

لیلا برایت می‌گوید : دیدن اراذل و اوباش در خواب : نشانگر آن است که به شما زیانی خواهد رسید . به این مطلب رای دهید

لرزیدند

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند سر او می لرزید ، دلیل زحمت است . اگر بیند گردن او می لرزید ، دلیل که امانت نگذارد . اگر بیند […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments