تاوه

محمدبن سیرین گوید : درخواب دیدن ، خدمتکار خانه بود ، که آن چه بر کدخدای خانه بود جمله بر عیال خود و دیگران نفقه کند . اگر بیند تاوه نو داشت یا کسی بدو داد ، دلیل که خدمتکاری مصلح او حاصل شود ، یا از وی جدا شود . جابر مغربی گوید : اگر بیند از تاوه چیزی می خورد ، دلیل که از خدمتکار خیر و منفعت بدو رسد به قدر خوردنی . اگر بیند آن خوردنی ترش و ناخوش است ، دلیل که غمگین شود .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

دکمه سر دست

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن دکمه سر دست پیراهن در خواب ، نشانة آن است که برای ارضاء غرور خود می کوشید راهی بیابید . ۲ـ دیدن دکمه سر […]

میخ

دیدن میخ درخواب ، دلیل برادر است . اگر بیند میخی بر دیوار زد ، دلیل که برادرش را در آنجا باز دارند . اگر میخ را بر ریسمان بست […]

تعبیر خواب حیوانات وحشی
تعبیر خواب حیوانات وحشی

تعبیر خواب حیوانات وحشی از ابراهیم کرمانی اگر ببینی بر حیوانات وحشی غلبه کرده‌ای و آن‌ها می‌کُشی، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی، ولی اگر بر خلاف این ببینی، دشمن تو […]

ختنه کردن

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند کسی او را ختنه کرد ، دلیل که سنت به جای آورد و نقصان کردن ختنه زیادتی مال دنیا بود . اگر کسی به […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments