تاکسی

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید تاکسی سوار شده اید ، نشانة لذت بردن از موفقیتها و سرگرمیهای دوست داشتنی است .
۲ـ اگر ببینید هنگام شب با دیگران سوار تاکسی می شوید ، علامت آن است که می خواهید رازی را از دوستان خود پنهان کنید .
۳ـ اگر با زنی سوار تاکسی شوید ، حاکی از آن است که رسوایی شما را بدنام خواهد ساخت .
۴ـ اگر خواب ببینید مشغول راندن تاکسی هستید ، دلالت بر آن دارد که در کاری که به چنگ می آورید ، پشرفت اندکی خواهید کرد .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن تانک در خواب ، نشان‌دهنده‌ی آن است که باید مراقب توطئه‌ی دشمنان باشید . اگر خواب ببینید که مشغول راندن تانکی هستید ، بیانگر موفقیت در امور کاری است .
هانس کورت می‌گوید :
اگر خواب ببینید به وسیله‌ی تانکی با دشمن می‌جنگید ، به این معنا است که موقعیت‌های خوبی برای پیشرفت پیش رو دارید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تظاهرات

لیلا برایت می‌گوید : دیدن تظاهرات در خواب ، نشان‌دهنده‌ی آن است که وضعیت نامساعدی در پیش رو دارید . اگر خودتان در تظاهرات حضور داشته باشید ، به معنای […]

خرمن

محمدبن سیرین گوید : خرمن غله به خواب ، مردی است که به رنج و تعب مال جمع کند و آن مال را به گزاف هزینه کند با زن خویش […]

تریبون

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تریبون در خواب تجسمی است از غرور و خود خواهی و تفاخر و زیاده طلبی . چنان چه در خواب ببینید پشت تریبون ایستاده اید […]

ساخت و ساز

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند که محل خرابی را آباد می کرد ، چون مسجد و مدرسه و خانقاه و آن چه راکه مربوط به دین می باشد […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments