تعبیر خواب پیشنهادی

نروماده

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن حیوانات نر و ماده در خواب ، بیانگر آن است که باید برای رسیدن به موفقیت تلاش زیادی انجام دهید . به این مطلب رای […]

لرزیدند

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند سر او می لرزید ، دلیل زحمت است . اگر بیند گردن او می لرزید ، دلیل که امانت نگذارد . اگر بیند […]

ملخ

دیدن ملخ زنده ، دلیل مال است و ملخ پخته ، دلیل بر درم و دینار بود . اگر بیند ملخی درموضعی پدید آمد و زیان می کرد ، دلیل […]

خوک

ابن سیرین گوید : خوک درخواب مردی است به قوت و توانگر ، لکن دون همت و بی خبر است و خوک خانگی مرد است فراخ دل ، لکن پلید […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments