تعبیر خواب پیشنهادی

سوره الفتح

محمدبن سیرین گوید : اگربیند که سوره فتح می خواند دلیل که بر دشمن ظفر یابد ابراهیم کرمانی گوید : به غم وسختی گرفتار شود لکن از آن زود خلاصی […]

کندنا

حضرت دانیال گوید : دیدن کندنا در خواب ، دلیل بر مردی بود که او را به دوستی یاد کند .

تعبیر خواب آباژور
تعبیر خواب آباژور

لوک اویتنهاو معتقد است دیدن آباژور در خواب به معنی آشنایی عاشقانه زودگذر است. یونگ، پروفسور سوییسی می‌گوید: تعبیر خواب آباژور خاموش یعنی شما به دنبال حمایت از طرف قدرت […]

مزرعه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در مزرعه ای زندگی می کنید ، علامت آن است که در تمام کارهای خود موفق می شوید . ۲ـ اگر خواب […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of