لیلا برایت می‌گوید :
تجارت کردن در خواب ، نشانه‌ی بستن قراردادهای مهم است .
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که در تجارتی شکست می‌خورید ، یعنی باید برای مدتی با مشکلات زیادی مبارزه کنید .

تعبیر خواب پیشنهادی

سالاد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سالاد خیر و خوبی و نعمت است به شرطی که سس و چاشنی نداشته باشد . اگر در خواب سالاد ببینید که به آن چاشنی و سس زده باشید نشان از غم و اندوه است . اگر در خواب ببینید مهمان هستید و سالاد در بشقاب خود می کشید و […]

گناه

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند گناه می کرد و ندانست چه گناه بود ، دلیل است در فتنه افتد . ابراهیم کرمانی گوید : دیدن گناه نمودن ، دلیل مصیبت بود و دربیداری توبه باید کردن .

 تعبیر خواب ماهی 

ازجمله خواب‌های متداول در میان عموم مردم دیدن خواب ماهی و خوردن و کبابی کردن آن است.  تعبیر خواب ماهی مرده با ماهی زنده بسیار متفاوت است. ازنظر معبران غربی دیدن ماهی در خواب در آب زلال و پاکیزه رودخانه ، نشانه این است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند به‌زودی شمارا مورد لطف و محبت […]

سقنقور

ماهی است که در میان دیگ بود . محمدبن سیرین گوید : اگر بیند ماهی سقنقور داشت ، دلیل که کار دنیائی او راست شود و به کام دل رسد ، اما دین او ضعیف بود و بعضی از معبران گویند ، دلیل بر کراهت او بود .

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of