تجملات

لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که با تجملات زندگی می‌کنید ، به این معنا است که در امور مالی دچار ضرر می‌شوید .
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب زن فقیری ببیند که از تجملات زندگی لذت می‌برد ، به این معنا است که تغییر و تحولاتی خوشایند پیش رو دارد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

پول خرد

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن پول خرد در خواب ، نشانة انجام کارهایی مشقت بار و سخت است و همچنین نارضایتی دوستان از شما ۲ـ گم کردن پول خرد […]

گلابی

محمدبن سیرین گوید : خوردن امرود به وقت خود ، چون سبز و شیرین بود ، دلیل آن که مال حلال یابد . اگر به گونه زرد بود بیماری است […]

کوره

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن کورة روشن در خواب ، نشانة سعادت و خوشبختی است . اما اگر کوره ای خاموش و خراب در خواب ببینید ، نشانة آن […]

شانه

شانه در خواب ، دلیل بر مردی بود که او را حسبی و نسبی نبود و در دین او نفاق بود . اگر بیند سر و ریش خود را شانه […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments