تخمها

کرمانی گوید : تخمها در خواب دیدن آنچه ترش وتلخ وناخوش بود جمله دلیل بر غم واندیشه کند خاصه خوردن آن بدتر ومصعب تر است اما آنچه به طعم شیرین وخوشبو بود خوردن آن در خواب منفعت اندک است
جابر مغربی گوید : تخمها در خواب دیدن و خوردن آن نیکو باشد مگر آن تخم که پوسیده و کرم خورده است

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

بیراهه

لیلا برایت می‌گوید : اگر خودتان یا دیگران را ببینید که در بیراهه‌ای گرفتار شده‌اید ، بیانگر آن است که با درایت خود به دیگران اجازه نمی‌دهید که خواسته‌هایشان را […]

توتون

اگر توتون سیگار را در خوابتان دیدید علامت آن است که با رفیق نادان همدم میشوید و شما راه گمراه خواهدکرد؛ پس مواظب خوتون باشید . به این مطلب رای […]

پیشانی بند

مولف گوید : دیدن پیشانی بند زرد دلیل بر دندان درد و سر درد می باشد به این مطلب رای دهید

اجبار به زور

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : کسی را مجبور به انجام کاری میکنید : دیگران بر شما نفوذ دارند . دیگران را به زور مجبور میکنید : امیدهای شما برآورده […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments