تدفین

هانس کورت می‌گوید :
اگر خواب ببینید که در مراسم خاکسپاری یکی از نزدیکانتان شرکت می‌کنید ، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید تا دچار گرفتاری و بیماری نشوید . اگر در مراسم خاکسپاری همه ناراحت و غمگین باشند ، به این معنا است که دچار غم و اندوه می‌شوید .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب مراسم خاکسپاری یک غریبه را ببینید ، نشانه‌ی به دست آوردن پول و ثروت است . دیدن مراسم تدفین یک شخص بلند مرتبه در خواب ، نشانه‌ی موقعیت‌های خوب شغلی است . اگر در خواب مشاهده کنید که با خانواده‌ی خود به یک مراسم تدفین می‌روید ، نشانه‌ی جدایی از دوستان است . اگر با لباس مشکی در مراسم خاکسپاری کسی شرکت کنید ، یعنی یکی از نزدیکان خود را از دست می‌دهید ، شرکت در مراسم خاکسپاری پدر یا مادر خود در خواب ، نشانه‌ی شکست در انجام کارها است .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید در مراسم تدفین خویشاوندی شرکت کرده اید و آفتاب بر عزاداران می تابد ، نشانة سلامتی اقوام و خویشان است و همچنین نشانة در راه بودن جشن ازدواج یکی از اقوام شماست . اما اگر خواب ببینید هوا بارانی و گرفته به نظر می رسد ، دلالت بر آن دارد که بزودی خبر بیماری کسی را می شنوید که از شما دور است ، و در محیط کار احساس کاهلی و رخوت می کنید .
۲ـ اگر خواب ببینید در مراسم تدفین ، عزاداران چهره هایی غمزده به خود گرفته اند ، نشانة آن است که بزودی بر محیط هایی نامطلوب پا خواهید گذاشت .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

آسمان

حضرت دانیال گوید : اگر کسی خویش را در آسمان اول دید ، دلیل کند که اجل وی نزدیک بود . اگر خود را بر آسمان دوم بیند ، دلیل […]

چسب زخم

لوک اویتنهاو می گوید : چسب زخم : اوضاع نا مساعد چسب زخم بر روی جراحت چسباندن : کمک کردن به همنوعان چسب زخم داشتن : کسانی که به شما […]

کابوس

لوک اویتنهاو می گوید : کابوس : شما بی جهت خود را نگران کرده اید دیدن کابوسهای ترسناک ، نشانة آن است که در حرفه و شغل خو شکست خواهید […]

چاله

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چنان چه در آستانه در خانه یا در درون خانه شما چاله ای پدید آمده باشد نشان آن است که مشکلاتی برای شما پدید می […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments