خواب ترسیدن

تعبیر خواب ترسیدن

تعبیر خواب ترسیدن ابن سیرین

ترسیدن در خواب، ایمنی است و هر که در خواب دید می ترسد از کسی و نداند ترس او از کیست ، دلیل که مکروهی از آن ترساننده به وی رسد.

 

تعبیر خواب ترسیدن ازجعفر صادق

ترسیدن درخواب ، نصرت است ، اگر بیند از دزدی یا جانوری همی ترسید ، دلیل که از کسانی که به او منسوبند وبستگانش مضرت رسد.

 

تعبیر خواب ترسیدن یوسف نبی

دیدن ترسیدن در خواب سلامتی بود

تعبیر خواب ترسیدن منوچهر مطیعی تهرانی

ترس در خواب های ما شادی و خبر خوش است . اگر در خواب ترسیدید و یکه خوردید خوشحال می شوید و خبری ناگهانی و خوب و شادی بخش دریافت خواهید داشت . نوشته اند ترس ایمنی است . اگر از دزد ترسیدید از جانب خویشاوندان یا اهل بیت خود آسیب و زیان می بینید . امام جعفر صادق علیه السلام فرموده ترسیدن در خواب نصرت است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید لیلا برایت
اگر خواب ببینید که موضوعی موجب ترس شما شده است ، به این معنا است که در تلاش هستید تا دشمنانتان را نابود سازید.

 

تعبیر خواب ترسیدن آنلی بیتون

اگر در خواب ببینید که به خاطر سفری وحشت‌زده شده‌اید ، بیانگر بروز مشکلات خانوادگی است . اگر در خواب دیگران را ببینید که از موضوعی ترسیده‌اند ، بیانگر آن است که چیزی شما را نگران می‌سازد

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب توت فرنگی

تعبیر خواب پیشنهادی

اروپا

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب به اروپا سفر کردید ، دلیل آن که مسافرتی خواهید داشت که منافع مالی خود را تثبیت می‌کنید و اگر زنی در خواب […]

سوره لقمان

اگر دید سوره لقمان می خواند ، دلیل است عابد و عالم عاقل گردد . ابراهیم کرمانی گوید : دین و دیانت ورزد . تعبیر خواب سوره الذاریات حضرت امام […]

کنگر

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب دید که کنگر داشت و بخورد ، دلیل که غمگین شود ، اگر نخورد ، غم نباشد . منوچهر مطیعی تهرانی گوید : […]

کاناپه

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید بر روی کاناپه ای لمیده اید ، نشانة آن است که رقبا می کوشند شما را از چشم فرد مورد علاقه تان بیاندازند […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x