تعبیر خواب ترس

تعبیر خواب ترس

تعبیر خواب ترس آنلی بیتون

تعبیر خواب ترس: 

اگر در خواب احساس کنید از ادامه کاری یا انجام سفری وحشت دارید ، نشانة آن است که با خانوادة خود مشکل خواهید داشت و در اموری مهم شکست خواهید خورد .
اگر در خواب هراس دیگران را ببینید ، نشان از آن دارد که دوستی به خاطر مشکلات شخصی خود ، از محبت کردن به شما عاجز است .
اگر زنی خواب ببیند از سگ ترسیده است ، نشانة آن است که در صداقت دوست خود شک خواهد کرد .

تعبیر خواب ترس

این سیرین: ترسیدن در خواب، ایمنی است
یوسف نبی:  دیدن ترسیدن در خواب سلامتی بود
امام جعفر صادق : ترسیدن درخواب، نصرت است،

تعبیر خواب ترس منوچهر مطیعی تهرانی

ترس در خواب‌های ما شادی و خبر خوش است. اگر در خواب ترسیدید و یکه خوردید خوشحال می‌شوید و خبری ناگهانی و خوب و شادی بخش دریافت خواهید داشت

تعبیر خواب پیشنهادی

راه زدن

محمدبن سیرین گوید : راهزن در خواب ، مردی بود که با مردم نبرد کند اگر به خواب بیند که راه زد و مال بسیار ببرد ، دلیل که با […]

اشتیاق

آنلی بیتون می‌گوید : اگر دختری در خواب نامزدش را ببیند که مشتاقانه منتظر دیدار او است ، نشانه‌ی شنیدن اخبار خوشایند و پذیرفتن پیشنهادی است که سال‌ها منتظرش بود […]

همسایه

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن همسایه های خود در خواب ، نشانة آن است که فرصتهایی استثنایی با تلاشهایی بیهوده و بدگویی بکلی تلف می شود . اگر خواب ببینید […]

تعبیر خواب برهنگی
تعبیر خواب برهنه

تعبیر خواب برهنه آنلی بیتون تعبیر خواب برهنه با لباسی پاره و پابرهنه، نشانه آن است که توقعات بیش از اندازه برای شما دردسر تولید خواهد کرد و تمامی کوششهای […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments