تعبیر خواب ترس

تعبیر خواب ترس

تعبیر خواب ترس آنلی بیتون

تعبیر خواب ترس: 

اگر در خواب احساس کنید از ادامه کاری یا انجام سفری وحشت دارید ، نشانة آن است که با خانوادة خود مشکل خواهید داشت و در اموری مهم شکست خواهید خورد .
اگر در خواب هراس دیگران را ببینید ، نشان از آن دارد که دوستی به خاطر مشکلات شخصی خود ، از محبت کردن به شما عاجز است .
اگر زنی خواب ببیند از سگ ترسیده است ، نشانة آن است که در صداقت دوست خود شک خواهد کرد .

تعبیر خواب ترس

این سیرین: ترسیدن در خواب، ایمنی است
یوسف نبی:  دیدن ترسیدن در خواب سلامتی بود
امام جعفر صادق : ترسیدن درخواب، نصرت است،

تعبیر خواب ترس منوچهر مطیعی تهرانی

ترس در خواب‌های ما شادی و خبر خوش است. اگر در خواب ترسیدید و یکه خوردید خوشحال می‌شوید و خبری ناگهانی و خوب و شادی بخش دریافت خواهید داشت

تعبیر خواب پیشنهادی

شکم

به تاویل معبران بر سه وجه بود . حضرت دانیال گوید : دیدن شکم از ظاهر و باطن ، دلیل بر مال بود . محمدبن سیرین گوید : دلیل بر […]

پدر مقدس

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر در خواب ببینید پدر مقدس شده اید ، نشانة آن است که توطئه هایی برای نابودی شما در حال چیده شدن است . ۲ـ […]

سرخی

بدان که در خواب دیدن سرخی در دنیا کراهت است و رنج دل و غم و اندیشه و زنان را خیر و خرمی باشد و مردان را نیک نباشد . […]

زهره

محمدبن سیرین گوید : زهره مردم را اگر کسی به خواب بیند که می خورد ، دلیل که خشم مردم فرو خورد . اگر بیند که زهره ددان میخورد ، […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x