تعبیر خواب ترس

تعبیر خواب ترس

تعبیر خواب ترس آنلی بیتون

تعبیر خواب ترس: 

اگر در خواب احساس کنید از ادامه کاری یا انجام سفری وحشت دارید ، نشانة آن است که با خانوادة خود مشکل خواهید داشت و در اموری مهم شکست خواهید خورد .
اگر در خواب هراس دیگران را ببینید ، نشان از آن دارد که دوستی به خاطر مشکلات شخصی خود ، از محبت کردن به شما عاجز است .
اگر زنی خواب ببیند از سگ ترسیده است ، نشانة آن است که در صداقت دوست خود شک خواهد کرد .

تعبیر خواب ترس

این سیرین: ترسیدن در خواب، ایمنی است
یوسف نبی:  دیدن ترسیدن در خواب سلامتی بود
امام جعفر صادق : ترسیدن درخواب، نصرت است،

تعبیر خواب ترس منوچهر مطیعی تهرانی

ترس در خواب‌های ما شادی و خبر خوش است. اگر در خواب ترسیدید و یکه خوردید خوشحال می‌شوید و خبری ناگهانی و خوب و شادی بخش دریافت خواهید داشت

تعبیر خواب پیشنهادی

انبار آذوقع

لیلا برایت می‌گوید : دیدن انبار آذوقع در خواب ، نشانه‌ی آن است که خطری شما را تهدید می‌کند .

قصاب

محمدبن سیرین گوید : دیدن قصاب چون مجهول بود ، دلیل بر ملک است . اگر در خواب بیند که قصابی در سرای او یا در کوچه او شد ، […]

کلیدان

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند که کلیددان را بگشود ، دلیل است کار دنیا بر وی گشاده شود . اگر کلیددان را نتوانست گشودن ، به خلاف این […]

دستمال

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دستمال کسی است که به شما کمک می کند و دائم همراه شماست یا اوقات بیشتری از شبانه روز را با او می گذرانید . […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments