تعبیر خواب ترس

تعبیر خواب ترس

تعبیر خواب ترس آنلی بیتون

تعبیر خواب ترس: 

اگر در خواب احساس کنید از ادامه کاری یا انجام سفری وحشت دارید ، نشانة آن است که با خانوادة خود مشکل خواهید داشت و در اموری مهم شکست خواهید خورد .
اگر در خواب هراس دیگران را ببینید ، نشان از آن دارد که دوستی به خاطر مشکلات شخصی خود ، از محبت کردن به شما عاجز است .
اگر زنی خواب ببیند از سگ ترسیده است ، نشانة آن است که در صداقت دوست خود شک خواهد کرد .

تعبیر خواب ترس

این سیرین: ترسیدن در خواب، ایمنی است
یوسف نبی:  دیدن ترسیدن در خواب سلامتی بود
امام جعفر صادق : ترسیدن درخواب، نصرت است،

تعبیر خواب ترس منوچهر مطیعی تهرانی

ترس در خواب‌های ما شادی و خبر خوش است. اگر در خواب ترسیدید و یکه خوردید خوشحال می‌شوید و خبری ناگهانی و خوب و شادی بخش دریافت خواهید داشت

تعبیر خواب پیشنهادی

گناه

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند گناه می کرد و ندانست چه گناه بود ، دلیل است در فتنه افتد . ابراهیم کرمانی گوید : دیدن گناه نمودن ، دلیل […]

چوب کبریت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چوب کبریت بر خلاف چوب پنبه ، آدمی است کوچک ولی مفید و موثر که با وجود ظاهر بی ارزشی که دارد خیلی کارها می […]

تعبیر خواب توت فرنگی
تعبیر خواب توت فرنگی

تعبیر خواب توت فرنگی لوک اویتنهاو تعبیر خواب توت فرنگی : شما به ییلاق یا یک محیط روستایی دعوت خواهید شد خوردن : لحظه های شیرین توت فرنگی وحشی : […]

اتاق کنفرانس

لیلا برایت می‌گوید : دیدن اتاق کنفرانس در خواب ، بدین معنا است که در آینده با افرادی برخورد می‌کنید که برای شما ارزش خاصی خواهند داشت .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments