تعبیر خواب ترس

تعبیر خواب ترس

تعبیر خواب ترس آنلی بیتون

تعبیر خواب ترس: 

اگر در خواب احساس کنید از ادامه کاری یا انجام سفری وحشت دارید ، نشانة آن است که با خانوادة خود مشکل خواهید داشت و در اموری مهم شکست خواهید خورد .
اگر در خواب هراس دیگران را ببینید ، نشان از آن دارد که دوستی به خاطر مشکلات شخصی خود ، از محبت کردن به شما عاجز است .
اگر زنی خواب ببیند از سگ ترسیده است ، نشانة آن است که در صداقت دوست خود شک خواهد کرد .

تعبیر خواب ترس

این سیرین: ترسیدن در خواب، ایمنی است
یوسف نبی:  دیدن ترسیدن در خواب سلامتی بود
امام جعفر صادق : ترسیدن درخواب، نصرت است،

تعبیر خواب ترس منوچهر مطیعی تهرانی

ترس در خواب‌های ما شادی و خبر خوش است. اگر در خواب ترسیدید و یکه خوردید خوشحال می‌شوید و خبری ناگهانی و خوب و شادی بخش دریافت خواهید داشت

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب خشخاش
تعبیر خواب خشخاش

تعبیر خواب خشخاش آنلی بیتون ۱ـ دیدن خشخاش در خواب ، علامت آن است که جذب تفریحاتی خواهید شد که هیچ پایه و اساس درستی ندارند . ۲ـ اگر در […]

رعد و برق

محمدبن سیرین گوید : رعد و برق در خواب خزانه دار پادشاه است و بعضی از معبران گفته اند : برق ، وعده کردن پادشاه است به بدی و مرد […]

شیر دادن

اگر دختری بیند ، در پستان او شیر جمع شده بود ، دلیل که در خوردی بمیرد . اگر زن جوان بیند ، در پستان او شیر جمع شده بود […]

برادر زاده

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن برادر زادة خود در خواب ، نشانة آن است که بزودی در آمد کافی به دست خواهید آورد . اما اگر برادرزادة خود را در […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments