تعبیر خواب ترس

تعبیر خواب ترس

تعبیر خواب ترس آنلی بیتون

تعبیر خواب ترس: 

اگر در خواب احساس کنید از ادامه کاری یا انجام سفری وحشت دارید ، نشانة آن است که با خانوادة خود مشکل خواهید داشت و در اموری مهم شکست خواهید خورد .
اگر در خواب هراس دیگران را ببینید ، نشان از آن دارد که دوستی به خاطر مشکلات شخصی خود ، از محبت کردن به شما عاجز است .
اگر زنی خواب ببیند از سگ ترسیده است ، نشانة آن است که در صداقت دوست خود شک خواهد کرد .

تعبیر خواب ترس

این سیرین: ترسیدن در خواب، ایمنی است
یوسف نبی:  دیدن ترسیدن در خواب سلامتی بود
امام جعفر صادق : ترسیدن درخواب، نصرت است،

تعبیر خواب ترس منوچهر مطیعی تهرانی

ترس در خواب‌های ما شادی و خبر خوش است. اگر در خواب ترسیدید و یکه خوردید خوشحال می‌شوید و خبری ناگهانی و خوب و شادی بخش دریافت خواهید داشت

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

سیری

حضرت دانیال گوید : سیری از آب بهتر از تشنگی بود و سیری از نان بهتر از گرسنگی بود . ابراهیم کرمانی گوید : اگر کسی خود را سیر بیند […]

کلکسیون

لوک اویتنهاو می گوید : کلکسیون حشرات : ناراحتی گیاهان : شادی سنگهای معدنی : اتفاق ناخوشایند به این مطلب رای دهید

پا پیچ

لیلا برایت می‌گوید : مشاهده‌ی پاپیچ در خواب ، بیانگر تفریحات و داشتن اوقات خوش است . به این مطلب رای دهید

اسرافیل

ابن سیرین گوید : اگر اسرافیل را به خواب بیند چنانکه صورت اوست دلیل کند که قوت و بزرگی یابد وعالم و دانا گردد و در آن دیار ایمنی بود […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments