تعبیر خواب ترس

تعبیر خواب ترس

تعبیر خواب ترس آنلی بیتون

تعبیر خواب ترس: 

اگر در خواب احساس کنید از ادامه کاری یا انجام سفری وحشت دارید ، نشانة آن است که با خانوادة خود مشکل خواهید داشت و در اموری مهم شکست خواهید خورد .
اگر در خواب هراس دیگران را ببینید ، نشان از آن دارد که دوستی به خاطر مشکلات شخصی خود ، از محبت کردن به شما عاجز است .
اگر زنی خواب ببیند از سگ ترسیده است ، نشانة آن است که در صداقت دوست خود شک خواهد کرد .

تعبیر خواب ترس

این سیرین: ترسیدن در خواب، ایمنی است
یوسف نبی:  دیدن ترسیدن در خواب سلامتی بود
امام جعفر صادق : ترسیدن درخواب، نصرت است،

تعبیر خواب ترس منوچهر مطیعی تهرانی

ترس در خواب‌های ما شادی و خبر خوش است. اگر در خواب ترسیدید و یکه خوردید خوشحال می‌شوید و خبری ناگهانی و خوب و شادی بخش دریافت خواهید داشت

تعبیر خواب پیشنهادی

پل عابر پیاده

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید از روی پلی که بر رودخانة زلالی زده اند ، عبور می کنید ، علامت آن است که کاری لذت بخش و […]

مارچوبه

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که مارچوبه از زمین به وقت خود جمع می کرد دلیل منفعت بود . اگر خام خورد مضرت است .

صورت

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که صورت او به صورت دیگر مبدل شد ، دلیل چنان بود که دیده باشد . اگر دید که به صورت خود بازگشت ، […]

اثاث منزل

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن اثاث منزل در خواب ، نشانگر اتفاقات ناخوشایند است . درکتاب سرزمین رویاها آمده است : اثاثیه زیبا : درآمد مالی شما کافی خواهد بود […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x