تعبیر خواب ترس

تعبیر خواب ترس

تعبیر خواب ترس آنلی بیتون

تعبیر خواب ترس: 

اگر در خواب احساس کنید از ادامه کاری یا انجام سفری وحشت دارید ، نشانة آن است که با خانوادة خود مشکل خواهید داشت و در اموری مهم شکست خواهید خورد .
اگر در خواب هراس دیگران را ببینید ، نشان از آن دارد که دوستی به خاطر مشکلات شخصی خود ، از محبت کردن به شما عاجز است .
اگر زنی خواب ببیند از سگ ترسیده است ، نشانة آن است که در صداقت دوست خود شک خواهد کرد .

تعبیر خواب ترس

این سیرین: ترسیدن در خواب، ایمنی است
یوسف نبی:  دیدن ترسیدن در خواب سلامتی بود
امام جعفر صادق : ترسیدن درخواب، نصرت است،

تعبیر خواب ترس منوچهر مطیعی تهرانی

ترس در خواب‌های ما شادی و خبر خوش است. اگر در خواب ترسیدید و یکه خوردید خوشحال می‌شوید و خبری ناگهانی و خوب و شادی بخش دریافت خواهید داشت

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

خواهر ناتنی

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن خواهر ناتنی خود در خواب ، نشانة آن است که از نگرانی غیر قابل باوری رنج خواهید کشید . ۰ ۰ vote Article Rating

کندر

اگر دید کندر می خائید دلیل که با کسی گفتگو کند اگر کنر بسیار داشت دلیل معیشت بود ۰ ۰ vote Article Rating

کشتی گرفتن

محمدبن سیرین گوید : اگر دید که با کسی کشتی گرفت و او بینداخت ، دلیل که حالش نیکو شود . اگر هر دو قائم بودند ، دلیل که بر […]

پونز

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن پونز در خواب ، نشان‌دهنده آن است که با اطرافیانتان دچار مشکل می‌شوید . اگر زنی در خواب مشغول استفاده از پونز باشد ، بیانگر […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x