آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن ظرفی ترشی در خواب ، نشانة آن است که اگر عقیدة محکمی در زندگی پیدا نکنید به کارهایی بیهوده دست خواهید زد .
۲ـ اگر دختری خواب ببیند ترشی می خورد ، علامت آن است که به شغلی دشوار اشتغال خواهد یافت .
۳ـ دیدن ترشی های مختلف در خواب ، نشانة آن است که در امور عاطفی به مشکلی دچار خواهید شد ، اما سرانجام مشکل شما حل خواهد شد .

تعبیر خواب پیشنهادی

مسیح

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر در خواب حضرت مسیح علیه السلام را ببینید ، نشانة آن است که روزگاری لبریز از صلح و دوستی و سعادت خواهید داشت . ۲ـ اگر در خواب حضرت مسیح علیه السلام را در باغی ببینید ، دلالت بر تغییر و تحولات درونی و نیاز به عشقی دور از […]

سنگ مرمر

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن معدن سنگ مرمر در خواب ، علامت کسب ثروت و پاگذاشتن به محیطهای سرد و خالی از محبت است ۲ـ اگر خواب ببینید سنگ مرمری را صیقل می دهید ، علامت آن است که ارث کلانی به شما خواهد رسید . ۳ـ دیدن سنگ مرمر شکسته در خواب ، […]

خوشه گندم

یوسف نبی علیه السلام گوید : و پادشاه [مصر] گفت من [در خواب] دیدم هفت گاو فربه است که هفت [گاو] لاغر آنها را می‌خورند و هفت‌خوشه سبز و [هفت‌خوشه] خشگیده دیگر ای سران قوم اگر خواب تعبیر می‌کنید در باره خواب من به من نظر دهید . سوره یوسف آیه « ۴۳ » ای […]

سوره الصافات

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که سوره صافات می خواند ، دلیل است که از حق تعالی ، دیانت و دین یابد . ابراهیم کرمانی گوید : امانت خلق نگاه دارد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : او را فرزند صالح آید .

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of