ترشی

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن ظرفی ترشی در خواب ، نشانة آن است که اگر عقیدة محکمی در زندگی پیدا نکنید به کارهایی بیهوده دست خواهید زد .
۲ـ اگر دختری خواب ببیند ترشی می خورد ، علامت آن است که به شغلی دشوار اشتغال خواهد یافت .
۳ـ دیدن ترشی های مختلف در خواب ، نشانة آن است که در امور عاطفی به مشکلی دچار خواهید شد ، اما سرانجام مشکل شما حل خواهد شد .

تعبیر خواب پیشنهادی

ابراز علاقه
تعبیرخواب ابراز علاقه

تعبیر خواب ابراز علاقه در کتاب سرزمین رویاها تعبیر خواب ابراز علاق یک زن متشخص به شما : حقارت و شرمساری آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند کسی به او ابراز […]

تئاتر

لیلا برایت می‌گوید : دیدن تئاتر در خواب ، نشانه‌ی آن است که مرتکب اشتباهی می‌شوید . اگر خواب بینید که در تئاتری حضور دارید ، یعنی در دام افراد […]

پیامک

مولف گوید : دیدن پیامک در خواب نشانه خبر است : اگر نوشته پیامک به رنگ زرد بود خبر از تصادف و بیماری می دهد .

امین

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب خود را فرد امینی ببینید ، بیانگر موفقیت در امور مالی است . دیدن افراد درستکار و امین در خواب ، نشانه‌ی آن […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of