ترنج

حضرت دانیال گوید :
ترنج ، اگر چه به گونه زرد است ، اما بوی خوش دارد و به طعم و به دیدار پاکیزه است و گویند از میوه های بهشت است و دیدن او به خواب نیک است . حضرت دانیال گوید : اگر کسی ترنج دو یا سه در خواب بیند ، تاویلش فرزند است . اگر بسیار بیند ، مال و نعمت حلال یابد و ترنج سبز دیدن در خواب بهتر از ترنج زرد است .
ابراهیم کرمانی گوید :
ترنج در خواب ، مردی است توانگر و با جمال و به مردمان نزدیک ، چنانکه همه کس او را دوست دارند . اگر بیند ترنجی داشت یا کسی بدو داد ، دلیل که او را با چنین مردی صحبت افتد . اگر ترنج در کار خود دید ، دلیل که او را فرزندی خوبروی آید . اگر بیند که ترنج را پنهان کرد و در پیچید ، دلیل که فرزندش هلاک شود . اگر بیند در خانه ترنج بسیار داشت و به کسی بخشید ، دلیل که در حق کسی نیکوئی کند . اگر بیند ترنج در آستین نهاد ، دلیل که او فرزندی از کنیزک آید . اگر بیند از آستین او بیفتاد ، دلیل که او فرزندی حاصل شود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن ترنج درخواب بر چهار وجه است .
اول : زن پاکیزه ،
دوم : کنیزک پاکدین ،
سوم : دوست توانگر وثروتمند ،
چهارم : فرزند شریف صالح
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
نوشته اند که ترنج نیز از میوه های بهشتی است مانند سیب ، انار ، و انجیر که تصریح شده از میوه های خاص بهشت خداوند هستند . ترنج را نیز معبران میوه بهشتی دانسته اند که در خواب دیدنش بسیار نیکو است . از امام صادق علیه السلام روایت می کنند که ترنج در خواب زن خوب و فرزند صالح است . برخی از معبران معتقدند که ترنج اگر به مقدار زیاد در خواب دیده شود مال و ثروت است و اگر به تعداد اندک باشد فرزند است . دیدن ترنج در خواب بهتر از ترنج زرد است . این نظر و عقیده معبران کهن است که نوشته شد . اما ترنج غنیمت است . غنیمت نه به آن معنی که فکر کنیم دشمنی را منهدم کرده و مالش را به تصرف در آورده و نام آن را غنیمت نهاده ایم . غنیمت به معنی آن که مالی به تصرف انسان در آید در حالتی که انتظارش را نداشته و چشم به راهش نبوده ایم . پشتیبان ، ترنج را قبل از این که بخورند ساعتی در دست می گرفتند و با آن بازی می کردند و دست به دست می دادند چون عطر و بوئی خوش دارد و به منظر نیز خوب است به علاوه در میان انگشتان به راحتی گرفته می شود . چنین میوه پاکیزه ای در خواب ما فقط می تواند همین تعبیر را داشته باشد یعنی غنیمت که به مقدارش اهمیت نمی دهیم بل که تصاحبش ما را راضی و خشنود می کند . برای مردان ، زن خوب نیز خود غنیمتی است بسیار ارزنده و همچنین برای زن شوهر خوب غنیمت محسوب می شود و برای پدران و مادران فرزند صالح . حال چنان چه در خواب دیدید که ترنجی در دست دارید با توجه به وضع خودتان می توانید قیاس کنید که همسر است یا فرزند که به تقریب فرزند است . اگر در خواب دیدید که تعدادی ترنج دارید مالی پاک به دست شما می رسد که غش ندارد و نتیجه تجاوز و تعدی نیست و از راه فریب مردم و کلاه برداری به دست نیامده . چنان چه دیدید تعدادی ترنج دارید که یکی را پوست گرفته و می خورید از مالی با این خصوصیات به مقداری بهره مند می شوید که سهم شما است . به هر حال دیدن ترنج در خواب نیکو است .
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن ترنج هدیه وتحفه بود

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

درخت انجیر

دلیل بود بر مردی توانگر و خداوند نعمت . ۳/۵ – (۱ امتیاز)

تعبیر خواب پول
تعبیر خواب پول

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تعبیر خواب پول خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است . در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است […]

نروماده

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن حیوانات نر و ماده در خواب ، بیانگر آن است که باید برای رسیدن به موفقیت تلاش زیادی انجام دهید . به این مطلب رای […]

دوری کردن
تعبیر خواب دوری کردن

تعبیر خواب دوری کردن از آنلی بیتون تعبیر خواب دوری کردن و بی توجهی و بی اعتنایی در خواب را نشانه عدم رضایت از شغل فرد بیننده خواب است. در […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments