تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب خربزه
تعبیر خواب خربزه

تعبیر خواب خربزه ابن سیرین خربزه زرد در خواب بیماری است و خربزه سبز ، که شیرین نباشد ، بهتر از زرد است و خربزه بزرگ دیدن بهتر از کوچک […]

تعبیر خواب قرودگاه
تعبیر خواب فرودگاه

تعبیر خواب فرودگاه از کارل گوستاو یونگ دیدن فرودگاه در خواب سمبلی از تولد (رسیدن) و مرگ (ترک کردن) است. تعبیر خواب بدرقه در فرودگاه اگر در خواب مشاهده کنید […]

کشو

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید در کشویی به دنبال چیزی می گردید ، علامت آن است که انتظارات شما نومید کننده خواهد بود . اما اگر کشو را […]

تعبیر خواب آبنوس
تعبیر خواب آبنوس

ابن سیرین گوید: دیدن آبنوس در خواب ، مردی بود که در کار خویش سخت و محکم ، اما توانگر و بخیل بود و از وی چیزی به کس نرسد […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments