ترک کردن

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید ، کسی شما را ترک می کند ، نشانة آن است که در نقشه هایی که برای موفقیت در آینده کشیده اید با مشکل مواجه خواهید شد .
۲ـ اگر خواب ببینید شما دیگران را ترک می کنید ، نشانة آن است که در زندگی خود با شرایط سختی روبرو خواهید شد و راه چندانی برای غلبه بر این سختیها وجود ندارد .
۳ـ اگر خواب ببینید خانة خود را ترک می کنید ، نشانة آن است که در کسب ثروت موفقیتی به دست نخواهید آورد .
۴ـ اگر خواب ببینید معشوق خود را ترک می کنید ، نشانة آن است که در جبران اشتباهات خود موفق نخواهید شد و دوستان از شما رو برمی گردانند .
۵ـ اگر خواب ببینید دوست مورد علاقه ای ، شما را ترک می گوید ، نشانة آن است که به شما ارث کلانی خواهد رسید .
۶ـ اگر خواب ببینید از مذهب رو برمی گردانید ، نشانة آن است که با حمله به افراد برجسته موقعیت و مقام خود را از دست می دهید .
۷ـ اگر خواب ببینید فرزندان خود را رها می کنید ، نشانة آن است که در محیطی پر از تشنج و سوء ظن گرفتار خواهید شد . اگر چنین خوابی تحت تأثیر ذهن هشیار به وقوع بپیوندد ، معنای دیگری به دنبال خواهد داشت .
۸ـ اگر خواب ببینید ، دوست شما یا خودتان کشتی را ترک کرده اید ، نشانة آن است که احتمال می رود در شغل خود دچار شکست و ناکامی می شوید . اما اگر از کشتی به ساحل فرار کنید ، نشانة آن است که منافع شما در امان خواهد بود .

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب عروسک
تعبیر خواب عروسک

تعبیر خواب عروسک لوک اویتنهاو عروسک: بازی بی معنی عروسک بودن: پول بر باد دادن تعبیر خواب عروسک آنلی بیتون ۱ـ دیدن عروسک در خواب ، نشانة آن است که […]

زنده به گور

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید زنده به گورتان می کنند ، نشانة آن است که مخالفین و دشمنان از اشتباه شما برای آزار رساندن و صدمه زدن […]

مربا

لوک اویتنهاو می گوید : مربا : شخصی که برای شما بسیار عزیز است شما را خواهد بوسید آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید مربا می خورید ، […]

کلاژه

مرغی است و دیدن آن در خواب دلیل بر مردی بی دین و بی فایده بود . اگر بیند که کلاژه را بکشت و گوشت او را بخورد ، دلیل […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments