تعبیر خواب پیشنهادی

کف دریا

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب کف دریا بیند ، دلیل منفعت بود از بزرگی . آنلی بیتون می‌گوید : اگر زنی کف دریا را به ماسه های ساحل […]

تتماج

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند تتماج به گوشت بره یا گوشت گوسفند و ماست شیرین میخورد ، دلیل که به قدر آن از مردم سپاهی وی را منفعت […]

ویرانی

محمدبن سیرین گوید : دیدن ویرانی ، دلیل گمراهی است . اگر درخواب بیند که جای آبادان را خراب کرد ، دلیل است در شغل گمراه شود . حضرت امام […]

آمریکا

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب سرزمین امریکا : افراد بسیاری بدخواه شما هستند . شما امریکایی هستید : در دوران پیری خوشبخت خواهید بود . امریکا را روی […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of