تعبیر خواب پیشنهادی

بیشه

محمدبن سیرین گوید : بیشه درختان درخواب ، زنی بود بیابانی . اگر دید که در بیشه شد و آن بیشه سبز است و درختان میوه دار دور آن است […]

ساروج

اگر در خواب بیند که ساروج خورد ، دلیل است با مردی سخن لطیف گوید . اگر بیند که ساروج می کند ، تاویلش به خلاف این است . حضرت […]

بند

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن بند در خواب بر چهار وجه است . اول : کفر . دوم : نفاق . سوم : بخل . چهارم : دست […]

آب جوش

لوک اویتنهاو می گوید : آب جوش : دعوا و دشمنی منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جوشاندن آب فتنه انگیزی است . سماور پر از آب جوش همسر بد خلق […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments