تعبيرخواب صف نماز جماعت

تعبيرخواب صف نماز جماعت

تعبيرخواب صف نماز جماعت: اگر خواب ببینی در صف نماز جماعت ایستاده ای ۵ تعبیر دارد اولی رضایت یا شادی های مختلفی که در چند روز آینده آن ها را حس خواهی کرد که شاید حتی دلیل آن را هم ندانی

دوم ایمن شدن در مقابل چشم نظر و یا نقشه ی بددلان و حسودان،

سوم عزت و جاه پیدا کردن در نزد دیگران و به عبارت دیگر صاحب احترام و منزلت شدن در مدت کوتاه،

چهارم رستگار شدن بواسط ی دعاهای خیر دیگران ،

و در نهایت  جایگاه مهم در زندگی و نزد پدر و مادر ، اگر ببینی در مسجد حاضر شده ای و خودت به تنهایی صف تشکیل داده ای به این معناست که افراد زیادی حامی شما خواهند شد و به موفقیت های زیادی دست پیدا خواهید کرد،اگر ببینی در صف اول نماز جماعت و در میان افراد صاحب منزلت و یا معروف ایستاده ای و مشغول خواندن نماز هستی تعبیر آن مراد دل و کام یافتن است همچنین دکتر مدنی این رویا را به علامت توانگری و ثروتمندی میدانند.

تعبیر خواب پیشنهادی

خرس قطبی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن خرسهای قطبی در خواب ، علامت آن است که بدبختی با لباسی زیبا به شما نزدیک خواهد شد . بزرگترین دشمنان با رفتاری دوستانه […]

دعا کردن

محمدبن سیرین گوید : دعا در خواب ، دلیل حاجت روائی بود . اگر بیند خود را دعا همی کرد و آمرزش می خواست ، دلیل بود که عاقبتش به […]

درخت انگور

دلیل کند بر زنی کریمه نیکو صورت نیکوکار . حضرت امام جعفر صادق فرماید : درخت انگور در خواب بر پنج وجه است . اول : منفعت . دوم : […]

دیدن سفره
تعبیر خواب سفره

تعبیر خواب سفره ابن سیرین اگر کسی بیند سفره نو داشت ، دلیل است مال و نعمت یابد و کنیزکی صاحب جمال بخرد . اگر آن سفره چرکین بود ، […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x