تعبيرخواب صف نماز جماعت

تعبيرخواب صف نماز جماعت

تعبيرخواب صف نماز جماعت: اگر خواب ببینی در صف نماز جماعت ایستاده ای ۵ تعبیر دارد اولی رضایت یا شادی های مختلفی که در چند روز آینده آن ها را حس خواهی کرد که شاید حتی دلیل آن را هم ندانی

دوم ایمن شدن در مقابل چشم نظر و یا نقشه ی بددلان و حسودان،

سوم عزت و جاه پیدا کردن در نزد دیگران و به عبارت دیگر صاحب احترام و منزلت شدن در مدت کوتاه،

چهارم رستگار شدن بواسط ی دعاهای خیر دیگران ،

و در نهایت  جایگاه مهم در زندگی و نزد پدر و مادر ، اگر ببینی در مسجد حاضر شده ای و خودت به تنهایی صف تشکیل داده ای به این معناست که افراد زیادی حامی شما خواهند شد و به موفقیت های زیادی دست پیدا خواهید کرد،اگر ببینی در صف اول نماز جماعت و در میان افراد صاحب منزلت و یا معروف ایستاده ای و مشغول خواندن نماز هستی تعبیر آن مراد دل و کام یافتن است همچنین دکتر مدنی این رویا را به علامت توانگری و ثروتمندی میدانند.

2.8/5 - (76 امتیاز)

تعبیر خواب پیشنهادی

نرد باختن

نردباختن در خواب ، دلیل بر کاری باطل است . اگر بیند که نرد باخت و ببرد ، دلیل که بر خصم غالب شود . اگر نبرد تاویل به خلاف […]

پنجه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : پنجه از یک طرف حمایت است و از طرف دیگر دوستی که هر دو در خواب است . اگر در خواب ببینید که پنجه در […]

سپر

اگر کسی بیند سپر در دست داشت با سلاح دیگر ، دلیل که کسی او را پاسبان و پناه باشد از آفتهائی که به وی خواهد رسید . اگر بیند […]

تور ماهیگیری

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن تورماهیگیری در خواب ، علامت کسب لذات و منافع کم اهمیت اما فراوان است . ۲ـ دیدن تور ماهیگیری پاره در خواب ، نشانة […]

guest
1 دیدگاه
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments