تعبيرخواب صف نماز جماعت

تعبيرخواب صف نماز جماعت

تعبيرخواب صف نماز جماعت: اگر خواب ببینی در صف نماز جماعت ایستاده ای ۵ تعبیر دارد اولی رضایت یا شادی های مختلفی که در چند روز آینده آن ها را حس خواهی کرد که شاید حتی دلیل آن را هم ندانی

دوم ایمن شدن در مقابل چشم نظر و یا نقشه ی بددلان و حسودان،

سوم عزت و جاه پیدا کردن در نزد دیگران و به عبارت دیگر صاحب احترام و منزلت شدن در مدت کوتاه،

چهارم رستگار شدن بواسط ی دعاهای خیر دیگران ،

و در نهایت  جایگاه مهم در زندگی و نزد پدر و مادر ، اگر ببینی در مسجد حاضر شده ای و خودت به تنهایی صف تشکیل داده ای به این معناست که افراد زیادی حامی شما خواهند شد و به موفقیت های زیادی دست پیدا خواهید کرد،اگر ببینی در صف اول نماز جماعت و در میان افراد صاحب منزلت و یا معروف ایستاده ای و مشغول خواندن نماز هستی تعبیر آن مراد دل و کام یافتن است همچنین دکتر مدنی این رویا را به علامت توانگری و ثروتمندی میدانند.

3.4/5 - (7 امتیاز)

تعبیر خواب پیشنهادی

بلبله

ابراهیم کرمانی گوید : بلبله در خواب کنیزک است . محمد بن سیرین گوید : زن او بود . اگر دید بلبله خرید یا کسی به وی داد ، دلیل […]

تاکسی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید تاکسی سوار شده اید ، نشانة لذت بردن از موفقیتها و سرگرمیهای دوست داشتنی است . ۲ـ اگر ببینید هنگام شب با […]

رفیق

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید رفیق خود را دوست ندارید ، نشانة آن است که همان فردی که ادعای دوستی با شما را دارد با انتقادهای خود […]

گوهر

محمدبن سیرین گوید : دیدن گوهر به خواب ، دلیل بر زنی توانگر صاحب جمال بود . اگر بیند گوهری داشت ، دلیل است زنی چنین بخواهد . اگر دید […]

guest
1 دیدگاه
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments