تعبيرخواب صف نماز جماعت

تعبيرخواب صف نماز جماعت

تعبيرخواب صف نماز جماعت: اگر خواب ببینی در صف نماز جماعت ایستاده ای ۵ تعبیر دارد اولی رضایت یا شادی های مختلفی که در چند روز آینده آن ها را حس خواهی کرد که شاید حتی دلیل آن را هم ندانی

دوم ایمن شدن در مقابل چشم نظر و یا نقشه ی بددلان و حسودان،

سوم عزت و جاه پیدا کردن در نزد دیگران و به عبارت دیگر صاحب احترام و منزلت شدن در مدت کوتاه،

چهارم رستگار شدن بواسط ی دعاهای خیر دیگران ،

و در نهایت  جایگاه مهم در زندگی و نزد پدر و مادر ، اگر ببینی در مسجد حاضر شده ای و خودت به تنهایی صف تشکیل داده ای به این معناست که افراد زیادی حامی شما خواهند شد و به موفقیت های زیادی دست پیدا خواهید کرد،اگر ببینی در صف اول نماز جماعت و در میان افراد صاحب منزلت و یا معروف ایستاده ای و مشغول خواندن نماز هستی تعبیر آن مراد دل و کام یافتن است همچنین دکتر مدنی این رویا را به علامت توانگری و ثروتمندی میدانند.

تعبیر خواب پیشنهادی

فروختن

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که مصحف بفروخت ، دلیل که مسلمانی پیش او خوار بود و بدان که هر چه در راه دین عزیز بود ، فروختن آن […]

وکیل

جاحظ گوید : اگر در خواب بیند وکیل پادشاه بود و در کار خود منصف بود ، دلیل اقبال است . اگر بیند وکیل قاضی است ، دلیل همین است […]

روشنائی آتش

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی درخواب روشنائی آتش بیند ، چنانکه بدان روشنائی راه توان رفت ، دلیل کند که زاهدی یابد . اگر روشنائی را ایستاده بیند ، […]

وسیله نقلیه

لوک اویتنهاو می گوید : وسیله نقلیه : خبرهای خوب

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of