تعبيرخواب صف نماز جماعت

تعبيرخواب صف نماز جماعت

تعبيرخواب صف نماز جماعت: اگر خواب ببینی در صف نماز جماعت ایستاده ای ۵ تعبیر دارد اولی رضایت یا شادی های مختلفی که در چند روز آینده آن ها را حس خواهی کرد که شاید حتی دلیل آن را هم ندانی

دوم ایمن شدن در مقابل چشم نظر و یا نقشه ی بددلان و حسودان،

سوم عزت و جاه پیدا کردن در نزد دیگران و به عبارت دیگر صاحب احترام و منزلت شدن در مدت کوتاه،

چهارم رستگار شدن بواسط ی دعاهای خیر دیگران ،

و در نهایت  جایگاه مهم در زندگی و نزد پدر و مادر ، اگر ببینی در مسجد حاضر شده ای و خودت به تنهایی صف تشکیل داده ای به این معناست که افراد زیادی حامی شما خواهند شد و به موفقیت های زیادی دست پیدا خواهید کرد،اگر ببینی در صف اول نماز جماعت و در میان افراد صاحب منزلت و یا معروف ایستاده ای و مشغول خواندن نماز هستی تعبیر آن مراد دل و کام یافتن است همچنین دکتر مدنی این رویا را به علامت توانگری و ثروتمندی میدانند.

تعبیر خواب پیشنهادی

گوژپشت

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن گوژپشت در خواب ، نشانة شکستهای غیرقابل پیش بینی است .

تعبیر خواب سوره المجادله

تعبیر خواب سوره المجادله محمدبن سیرین گوید : اگر دید سوره مجادله می خواند ، دلیل است او را با زنان خصومت افتد . تعبیر خواب افسار   ابراهیم کرمانی […]

پارچهء مخمل

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن پارچة مخمل در خواب ، نشانة آن است که اقدامات شما با موفقیت به پیش خواهد رفت . ۲- اگر خواب ببینید لباسی از […]

سوره التغابن

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که سوره تغابن میخواند ، دلیل که صدقات بسیار کند . ابراهیم کرمانی گوید : ضعفا را دستگیری کند . سوره الفاطر حضرت امام […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments