تعبيرخواب صف نماز جماعت

تعبيرخواب صف نماز جماعت

تعبيرخواب صف نماز جماعت: اگر خواب ببینی در صف نماز جماعت ایستاده ای ۵ تعبیر دارد اولی رضایت یا شادی های مختلفی که در چند روز آینده آن ها را حس خواهی کرد که شاید حتی دلیل آن را هم ندانی

دوم ایمن شدن در مقابل چشم نظر و یا نقشه ی بددلان و حسودان،

سوم عزت و جاه پیدا کردن در نزد دیگران و به عبارت دیگر صاحب احترام و منزلت شدن در مدت کوتاه،

چهارم رستگار شدن بواسط ی دعاهای خیر دیگران ،

و در نهایت  جایگاه مهم در زندگی و نزد پدر و مادر ، اگر ببینی در مسجد حاضر شده ای و خودت به تنهایی صف تشکیل داده ای به این معناست که افراد زیادی حامی شما خواهند شد و به موفقیت های زیادی دست پیدا خواهید کرد،اگر ببینی در صف اول نماز جماعت و در میان افراد صاحب منزلت و یا معروف ایستاده ای و مشغول خواندن نماز هستی تعبیر آن مراد دل و کام یافتن است همچنین دکتر مدنی این رویا را به علامت توانگری و ثروتمندی میدانند.

تعبیر خواب پیشنهادی

شته

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شته ضرر و زیان است و خسران دنیا و آخرت . اگر در خواب ببینید که درختان بارداری که متعلق به شما هستند شته زده […]

تعبیر خواب پتو
تعبیر خواب پتو

تعبیر خواب پتو آنلی بیتون ۱ـ خواب پتوی کثیف ، نشانه خیانت و بی وفایی است . ۲ـ خواب پتوی تمیز و پاکیزه ، نشانة اقبال است . و اینکه […]

تعبیر خواب زلزله
تعبیر خواب زلزله

تعبیر خواب زلزله ابن سیرین اگر بیند زلزله بود و زمین می جنبید ، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین […]

قصد

یوسف نبی علیه السلام گوید : قصد کردن در خواب از بلا برهد

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments