تعبيرخواب صف نماز جماعت

تعبيرخواب صف نماز جماعت

تعبيرخواب صف نماز جماعت: اگر خواب ببینی در صف نماز جماعت ایستاده ای ۵ تعبیر دارد اولی رضایت یا شادی های مختلفی که در چند روز آینده آن ها را حس خواهی کرد که شاید حتی دلیل آن را هم ندانی

دوم ایمن شدن در مقابل چشم نظر و یا نقشه ی بددلان و حسودان،

سوم عزت و جاه پیدا کردن در نزد دیگران و به عبارت دیگر صاحب احترام و منزلت شدن در مدت کوتاه،

چهارم رستگار شدن بواسط ی دعاهای خیر دیگران ،

و در نهایت  جایگاه مهم در زندگی و نزد پدر و مادر ، اگر ببینی در مسجد حاضر شده ای و خودت به تنهایی صف تشکیل داده ای به این معناست که افراد زیادی حامی شما خواهند شد و به موفقیت های زیادی دست پیدا خواهید کرد،اگر ببینی در صف اول نماز جماعت و در میان افراد صاحب منزلت و یا معروف ایستاده ای و مشغول خواندن نماز هستی تعبیر آن مراد دل و کام یافتن است همچنین دکتر مدنی این رویا را به علامت توانگری و ثروتمندی میدانند.

2.9/5 - (14 امتیاز)

تعبیر خواب پیشنهادی

حجامت

محمدبن سیرین گوید : اگربیند حجامی بیگانه در جایگاهی بیگانه او را حجامت کرد ، دلیل که کتابی نویسد و ولایتی در گردن خود کند . اگر بیند کسی او […]

چلاق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که چلاق شده اید و قادر به برخاستن نیستید نشان آن است که رازی دارید ، بزرگ و مخاطره آمیز که […]

سیرابی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن سیرابی در خواب نیکو است به خصوص اگر بیننده خواب بیمار باشد و تعبیر آن شفا از بیماری و نجات از رنجوری است . […]

دستکش

بدان که دستکش در خواب مردان بهتر از زنان است . محمدبن سیرین گوید : اگر مردی بیند دستکش در دست داشت و از آهن است ، دلیل که او […]

guest
1 دیدگاه
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments