تعبيرخواب صف نماز جماعت

تعبيرخواب صف نماز جماعت

تعبيرخواب صف نماز جماعت: اگر خواب ببینی در صف نماز جماعت ایستاده ای ۵ تعبیر دارد اولی رضایت یا شادی های مختلفی که در چند روز آینده آن ها را حس خواهی کرد که شاید حتی دلیل آن را هم ندانی

دوم ایمن شدن در مقابل چشم نظر و یا نقشه ی بددلان و حسودان،

سوم عزت و جاه پیدا کردن در نزد دیگران و به عبارت دیگر صاحب احترام و منزلت شدن در مدت کوتاه،

چهارم رستگار شدن بواسط ی دعاهای خیر دیگران ،

و در نهایت  جایگاه مهم در زندگی و نزد پدر و مادر ، اگر ببینی در مسجد حاضر شده ای و خودت به تنهایی صف تشکیل داده ای به این معناست که افراد زیادی حامی شما خواهند شد و به موفقیت های زیادی دست پیدا خواهید کرد،اگر ببینی در صف اول نماز جماعت و در میان افراد صاحب منزلت و یا معروف ایستاده ای و مشغول خواندن نماز هستی تعبیر آن مراد دل و کام یافتن است همچنین دکتر مدنی این رویا را به علامت توانگری و ثروتمندی میدانند.

تعبیر خواب پیشنهادی

خیس

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید لباسهایتان خیس شده است ، علامت آن است که برای لذت بردن از امری متحمل زیان خواهید شد . باید از افراد […]

دارکوب

لوک اویتنهاو می گوید : دارکوب : یک ملاقات

فیله

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فیله گوسفند یا گاو در بیداری گوشتی است نرم و قابل کباب کردن و خوردن . در خواب نیز مالی است که آسان خرج می […]

آسیا

لوک اویتنهاو می گوید : آسیا : سفر درکتاب سرزمین رویاها آمده است : آسیا : بزودی پول درو می کنید . آسیا را روی نقشه مشاهده می کنید : […]

مشترک
Notify of
guest
1 دیدگاه
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments