تعبيرخواب صف نماز جماعت

تعبيرخواب صف نماز جماعت

تعبيرخواب صف نماز جماعت: اگر خواب ببینی در صف نماز جماعت ایستاده ای ۵ تعبیر دارد اولی رضایت یا شادی های مختلفی که در چند روز آینده آن ها را حس خواهی کرد که شاید حتی دلیل آن را هم ندانی

دوم ایمن شدن در مقابل چشم نظر و یا نقشه ی بددلان و حسودان،

سوم عزت و جاه پیدا کردن در نزد دیگران و به عبارت دیگر صاحب احترام و منزلت شدن در مدت کوتاه،

چهارم رستگار شدن بواسط ی دعاهای خیر دیگران ،

و در نهایت  جایگاه مهم در زندگی و نزد پدر و مادر ، اگر ببینی در مسجد حاضر شده ای و خودت به تنهایی صف تشکیل داده ای به این معناست که افراد زیادی حامی شما خواهند شد و به موفقیت های زیادی دست پیدا خواهید کرد،اگر ببینی در صف اول نماز جماعت و در میان افراد صاحب منزلت و یا معروف ایستاده ای و مشغول خواندن نماز هستی تعبیر آن مراد دل و کام یافتن است همچنین دکتر مدنی این رویا را به علامت توانگری و ثروتمندی میدانند.

تعبیر خواب پیشنهادی

همکار

لیلا برایت می‌گوید : اگر خواب ببینید که با همکار خود به گردش می‌روید ، بیانگر آن است که روزهای شادی خواهید داشت .

تعبیر خواب خرما
تعبیر خواب خرما

تعبیر خواب خرما ابن سیرین خرما درخواب . مال و خواسته است . اگر بیند خرما همی خورد ، دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود ، […]

تعبیر خواب درخت
تعبیر خواب درخت

تعبیر خواب درخت حضرت دانیال و ابراهیم کرمانی دیدن هر درختی که به نزدیک مردمان عزیز است . دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار […]

کف دریا

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب کف دریا بیند ، دلیل منفعت بود از بزرگی . آنلی بیتون می‌گوید : اگر زنی کف دریا را به ماسه های ساحل […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of