تعبيرخواب صف نماز جماعت

تعبيرخواب صف نماز جماعت

تعبيرخواب صف نماز جماعت: اگر خواب ببینی در صف نماز جماعت ایستاده ای ۵ تعبیر دارد اولی رضایت یا شادی های مختلفی که در چند روز آینده آن ها را حس خواهی کرد که شاید حتی دلیل آن را هم ندانی

دوم ایمن شدن در مقابل چشم نظر و یا نقشه ی بددلان و حسودان،

سوم عزت و جاه پیدا کردن در نزد دیگران و به عبارت دیگر صاحب احترام و منزلت شدن در مدت کوتاه،

چهارم رستگار شدن بواسط ی دعاهای خیر دیگران ،

و در نهایت  جایگاه مهم در زندگی و نزد پدر و مادر ، اگر ببینی در مسجد حاضر شده ای و خودت به تنهایی صف تشکیل داده ای به این معناست که افراد زیادی حامی شما خواهند شد و به موفقیت های زیادی دست پیدا خواهید کرد،اگر ببینی در صف اول نماز جماعت و در میان افراد صاحب منزلت و یا معروف ایستاده ای و مشغول خواندن نماز هستی تعبیر آن مراد دل و کام یافتن است همچنین دکتر مدنی این رویا را به علامت توانگری و ثروتمندی میدانند.

تعبیر خواب پیشنهادی

تره دوغ

محمدبن سیرین گوید : خوردن تره دوغ به خواب ، دلیل بر غم و اندوه کند .

پارچ

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن پارچ در خواب ، نشانة به دست آوردن اخلاقی مداراگر با دیگران است ، و همچنین به ثمر رسیدن تلاشهای شما . ۲ـ دیدن […]

بالا

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : یک چیزی بالای سرشما آویزان است : خبرهای نا خوشایند یک چیز ازبالا به کنار شما می افتد : ازخطرضررهای مالی رد می شوید […]

عصاری

اگر در خواب بیند که عصار یم کرد ، دلیل است که کاری کند که مردم او را ثنا گویند و نامش در جهان منتشر شود به نیکی .

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of