تعبیر خواب آش

تعبیر خواب آش

تعبیر خواب آش  منوچهر مطیعی تهرانی

رشته آش رشته نشانه امید ، خیر ، برکت و نعمت است. همان طور که میدانید رشته را از خمیر آرد تهیه می کنند و چون آرد و خمیر آرد و گندم و نان همه در خواب های خیر هستند. در واقع  دیدن رشته خوب است و برای همین دیدن آش رشته در خواب خوب است اما اگر رشته را دور بریزید و تباه کنید تعبیرش خوب نیست.

تعبیر خواب آش شوربا

منوچهر مطیعی  در تعبیر آش شوبا می گوید: برای تعبیرب این خواب باید دید مزه و طمع آن  در خواب چطور بوده است و به همین طریق باید این خواب ها را تعبیر کرد.

اگر در خواب فقط شوریا را ببینیم تعبیرش خوب است و نشانه نعمت و خوبی می باشد و فرقی نمی کند خودمان آن را پخته باشیم و یا از دیگری گرفته باشیم ولی اگر آن را بخوریم و بد طعم و بدمزه باشد نشانه غم و اندوه و ناراحتی است.

تعبیر خواب آش ابن سیرین

اگر شخصی خواب ببیند که آش سرکه را با گوشت گوسفند و عسل و چیزهای خوب پخته است نشانه این است که زندگانی و معاش و معیشت خوب و نیکو و عزت به دست می آورد.و اگر آن شخص آش سرکه را با گوشت گاو پخته باشد عمر طولانی بدست خواهد آورد و به وسیله برخی افراد دولتی به مال و اموال فراوان خواهد رسید. ولی اگر آش سرکه را با گوشت پرنده پخته باشد به اندازه کم و زیاد چیزهایی که در آش وجود دارد بزرگی و قدرت بدست خواهد آورد.

تعبیر خواب آش نذری

گرفتن آش نذری در خواب نشانه نعمت و روزی است. دادن آش نذری در خواب نشانه به مقام رسیدن است.

تعبیرخواب به هم زدن آش

تعبیرخواب به هم زدن آشنشانه این است که شما هدفی در ذهن دارید که برای رسیدن به آن باید تلاش کنید.

دیدن خواب آش پشت پا معمولا نشانه این است که شما هدفی در ذهن خود دارید که با سعی و تلاش به آن خواهد رسید.

مطلب پیشنهادی  تعبر خواب مهمانی

تعبیر خواب پیشنهادی

تاوه

محمدبن سیرین گوید : درخواب دیدن ، خدمتکار خانه بود ، که آن چه بر کدخدای خانه بود جمله بر عیال خود و دیگران نفقه کند . اگر بیند تاوه […]

تعبیر خواب گرفتن زن دوم
تعبیر خواب گرفتن زن دوم

تعبیر خواب گرفتن زن دوم توسط شوهر ممکن است نسبتی با شوهر صاحب خواب نداشته باشد و بیشتر ناشی از احساس ناکارآمد بودن و ناتوانی بیننده خواب در زندگی بیداری […]

تله موش

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـدیدن تله موش در خواب ، علامت آن است که افراد قرصت طلب برای شما نقشه هایی کشیده اند . باید بیشتر مراقب خود باشید . […]

سریشم

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که سریشم داشت ، دلیل است که به قدر آن غم عیال خورد . اگر بیند که به سریشم چیزی چسبانید ، دلیل که […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments