تعبیر خواب آش

تعبیر خواب آش

تعبیر خواب آش  منوچهر مطیعی تهرانی

رشته آش رشته نشانه امید ، خیر ، برکت و نعمت است. همان طور که میدانید رشته را از خمیر آرد تهیه می کنند و چون آرد و خمیر آرد و گندم و نان همه در خواب های خیر هستند. در واقع  دیدن رشته خوب است و برای همین دیدن آش رشته در خواب خوب است اما اگر رشته را دور بریزید و تباه کنید تعبیرش خوب نیست.

تعبیر خواب آش شوربا

منوچهر مطیعی  در تعبیر آش شوبا می گوید: برای تعبیرب این خواب باید دید مزه و طمع آن  در خواب چطور بوده است و به همین طریق باید این خواب ها را تعبیر کرد.

اگر در خواب فقط شوریا را ببینیم تعبیرش خوب است و نشانه نعمت و خوبی می باشد و فرقی نمی کند خودمان آن را پخته باشیم و یا از دیگری گرفته باشیم ولی اگر آن را بخوریم و بد طعم و بدمزه باشد نشانه غم و اندوه و ناراحتی است.

تعبیر خواب آش ابن سیرین

اگر شخصی خواب ببیند که آش سرکه را با گوشت گوسفند و عسل و چیزهای خوب پخته است نشانه این است که زندگانی و معاش و معیشت خوب و نیکو و عزت به دست می آورد.و اگر آن شخص آش سرکه را با گوشت گاو پخته باشد عمر طولانی بدست خواهد آورد و به وسیله برخی افراد دولتی به مال و اموال فراوان خواهد رسید. ولی اگر آش سرکه را با گوشت پرنده پخته باشد به اندازه کم و زیاد چیزهایی که در آش وجود دارد بزرگی و قدرت بدست خواهد آورد.

تعبیر خواب آش نذری

گرفتن آش نذری در خواب نشانه نعمت و روزی است. دادن آش نذری در خواب نشانه به مقام رسیدن است.

تعبیرخواب به هم زدن آش

تعبیرخواب به هم زدن آشنشانه این است که شما هدفی در ذهن دارید که برای رسیدن به آن باید تلاش کنید.

دیدن خواب آش پشت پا معمولا نشانه این است که شما هدفی در ذهن خود دارید که با سعی و تلاش به آن خواهد رسید.

مطلب پیشنهادی  تعبر خواب مهمانی
به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

اولاد

لیلا برایت می‌گوید : اگر فردی خواب فرزند خود را ببیند ، بیانگر داشتن عمری طولانی و پر ثمر است . به این مطلب رای دهید

تن

محمدبن سیرین گودید : تن در خواب دیدن ، دلیل بر غم و اندوه است و معیشت مردم و هر زیادت و نقصان که در تن بیند ، دلیل بر […]

سرگین

محمدبن سیرین گوید : سرگین اسب و گاو مال و نعمت است . اگر بیند سرگین بسیار دارد ، دلیل که او را مال و نعمت بسیار حاصل شود و […]

جلسه

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید عضو یک جلسه هستید ، علامت آن است که به ثروت خود مغرور می شوید و با اعضای خانوادة خود نامهربانی می کنید […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments