تعبیر خواب انگشتری

تعبیر خواب انگشتر

تعبیر خواب انگشتر یوسف پیامبر علیه السلام

دیدن حلقه انگشتری فرزند بود
دیدن انگشترمردانرا کراهت باشد بعضی گویند عزت وجاه بود
دیدن انگشتری نقره یا فیروزه مهربانی از خلق

حضرت دانیال گوید:

چون نقش و صفت انگشتری بیند ، دلیل است از خداوندش بدو خیر و نیکی رسد . اگر بیند انگشتری کسی به وی داد تا چیزی بدان مهر کند ، دلیل است از آنچه لایق او باشد برخی بیابد . یعنی اگر لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد . اگر توانگر بود مال یابد به قدر و قیمت انگشتری اگر بیند که در مسجد یا در نماز در عزا کسی انگشتری به وی داد اگر آن کس زاهد و عابد بود . اگر بازرگان بود ، نصیب او نفع تجارت بود و جمله هم بر این قیاس بود . اگر بیند که انگشتری سلطان به وی داد ، دلیل نماید که از مملکتی سلطان به وی دهد یا ، دلیل است از مملکت سلطان به او یاد به خویشان وی بدی رسد .
محمدبن سیرین گوید :
اگر کسی بیند که انگشتری او ضایع شود یا دزد برد ، دلیل بود که در کارهای او آفت و دشواری پدید آید . اگر بیند انگشتری او بشکست و نگین او بماند ، دلیل که بزرگی و جاه او برود و آبرو و هیبتش بر جای بود . اگر بیند انگشتری خود را به کسی بخشید ، دلیل که از آن چه دارد برخی از آن ببخشد . اگر بیند انگشتری خویش بفروخت و بها بستند ، دلیل است از آن چه دارد جمله بفروشد و هزینه کند . اگر بها نبستند ، آن چه دارد برخی از آن بفروشد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند صناعت انگشتری او ناپسندیده است ، دلیل است از مالی که دارد چیزی بشود و پادشاهی بروی خشم گیرد . اگر بیند انگشتری او از سیم بود ، دلیل است آن چه دارد پسندیده و حلال بود . اگر انگشتری از آهن بیند آن چه دارد اندک و حقیر بود . اگر بیند انگشتری از هفت جوش یا از سپیده روی بود ، دلیل است بر آن چه در آهن گفتیم . اگر بیند انگشتر او از زیور بود حقیرتر از آن جمله بود که گفتیم .
جابر مغربی گوید :
اگر بیند در انگشت وی انگشتری آهن بود ، دلیل که قوت و توانائی یابد . اگر بیند از برنج یا مس است ، دلیل که از مردمان بی اصل منفعت یابد . اگر بیند که بلور است ، دلیل که از مردم عامه چیزی بدو رسد . اگر بیند انگشتری خویش نزد کسی به امانت نهاد یا وی را بخشید و آن کس هم انگشتر بدو رد کرد ، دلیل است که زنی به نکاح بخواهد و اجابتش نکند و زن بدو نهد . اگر بیند انگشتری خویش بشکست ، دلیل که در میان او و عیالش جدایی افتد . اگر بیند که انگشتری او دو نگین داشت یا کسی بدو داد که آن هر دو نگین یکی موافق یکدیگرند ، دلیل است خداوند انگشتر ، غلام زاده بود . اگر بیند که از آن دو نگین یکی بیفتاد ، دلیل که از دو گناه یکی توبه کند . اگر بیند نامه نوشته بود و به انگشتر خویش مهر کرد ، دلیل است چیزی پنهان بدو رسد . اگر بیند که نامه گشاده را مهر کرد ، دلیل که چیزی آشکار به او رسد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب بچه

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

تعبیر خواب انگشتر نقره در خواب بر چهار وجه بود.
اول : قدرت و سلطنت ،
دوم : زن ،
سوم : فرزند ،
چهارم : مال
انگشتری زرین نیک بود .
اگر زنی بیند که انگشتری با نگین از او ضایع شد ، دلیل است حشمت و جاه او بشود یا فرزندش بمیرد یا مالش تلف شود .
اگر والی بود معزول گردد .
اگر زن بیند شوهرش بمیرد یا فرزندش .
لوک اویتنهاو می گوید :
انگشتر : افتخار ، آرامش خاطر
گم کردن آن : جدایی
یافتن آن : اختلاف
دریافت کردن آن : دام ، تله
انگشتری گرانقیمت : ازدواج موفق
خریدن : نامزدی

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر كسي بيند كه انگشتري او ضايع شود يا دزد برد، دليل بود كه در كارهاي او آفت و دشواري پديد آيد. اگر بيند انگشتري او بشكست و نگين او بماند، دليل كه بزرگي و جاه او برود و آبرو و هيبتش بر جاي بود. اگر بيند انگشتري خود را به كسي بخشيد، دليل كه از آن چه دارد برخي از آن ببخشد. اگر بيند انگشتري خويش بفروخت و بها بستند، دليل است از آن چه دارد جمله بفروشد و هزينه كند. اگر بها نبستند، آن چه دارد برخي از آن بفروشد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن انگشتری در خواب که قبلا هرگز نداشته اید و از دیدن آن به انگشت خود دچار حیرت و تحسین شده اید نشان آن است که به موفقیت بزرگی می رسید که برای دیگران و حتی خودتان باور کردنی نیست . اگر کسی انگشتری به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود که بر اعتبارتان می افزاید.

دیدن گرفتن انگشتر از دیگران خوب است و سودی که عاید بیننده خواب می گردد منوط است به شخصیت و شغلی که دهنده انگشتر دارد و محلی که انگشتری گرفته و داده می شود. اگر کسی در خواب ببیند که انگشتری خودش را شکست در صورتی که ازدواج کرده باشد بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد.

اگر در خواب دیدید که انگشتری خود را به کسی امانت داده بودید و او آن را آورد و مسترد داشت خواب شما می گوید که در آینده ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنان چه در شرایط ازدواج نباشد از آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد . گم شدن انگشتری برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی معزول می شود.

تعبیر خواب انگشتر طلا

اگر در خواب انگشتری طلا ببینید، نشانه بسیار خوبی است و حاکی از عهد و پیمانی محکم و استوار خواهد بود.

این خواب همچنین نشان دهنده علاقه و اشتیاق شما به امنیت، پایداری و وفاداری است.

تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب انگشتر نقره

نمی توان دقیقا گفت که خواب انگشتر نقره تا چه میزان می تواند مثبت باشد. اما همانطور که گفتیم خواب انگشتر طلا از هر جنس دیگری بهتر است. خواب انگشتر نقره بیشتر به معنی تلاش برای کسب مال و ثروت است و احتمالا تولد فرزند در خانواده را نوید می دهد.

تعبیر خواب انگشتر

تعبیر خواب انگشتر عقیق

چنانچه در خواب ببينيد عقيقي دارد که روي آن آيه اي از قرآن يا دعايي نوشته شده است براي بيننده چنين خوابي خير و خوشي پيش مي آيد و کارش گشاده و روزيش فراخ مي گردد. اگر در خواب ببينيد انگشتري از عقيق داريد که قبلا آن را نداشته ايد موردي پيش مي آيد که خوشحال مي شويد. اگر اين انگشتري را در خواب کسي به شما بدهد خدمتي از جانب او در جهت شما انجام مي گيرد که سود بخش است. اگر در خواب شما به کسي انگشتري عقيق بدهيد خدمتي براي او انجام مي دهيد. اگر عقيق نگين خالي بدهيد راهنمايي مفيدي مي کنيد. اگر ببينيد عقيقي داشته ايد که گم شده مالي را از دست مي دهيد يا فرصتي خوب و مناسب از شما فوت مي شود.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب انار
به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

چهره

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن چهره های شاد و خندان در خواب ، علامت سعادت و خوشبختی است . ۲ـ دیدن چهره های اندوهگین و اخمو ، نشانة بدبختی […]

تعبیر خواب اطاعت
تعبیر خواب اطاعت

تعبیر خواب اطاعت آنلی بیتون اگر در خواب دیگران از شما اطاعت کنند ، به معنای رسیدن به خوشبختی است . اما اگر در خواب مطیع دیگران باشید ، نشانه‌ی […]

کاراگاه

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید کارآگاهی از شما بازجویی می کند و نسبت به اتهاماتی که به شما می زند بی گناه اید ، دلالت بر آن دارد […]

زیر زمین

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در زیرزمینی زندگی می کنید ، علامت آن است که احتمال دارد شهرت و ثروت خود را از دست بدهید . ۲ـ […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments