تعبیر خواب تیمم

تعبیر خواب تیمم

تعبیر خواب تیمم از خالد بن علی بن محد العنبری

تعبیر خواب تیمم، دلالت بر سفر کردن دارد یا هشداری است براینکه، به مرضی دچار می شود که باعث تیمم شخص می گردد.

 

تعبیر خواب تیمم

تیمم به معناى قصد و اراده کردن است و در اصطلاح فقه عملى است که در شرایط خاص، جایگزین وضو و غسل می ‏شود و تیمم کردن در خواب بیانگر سفر کردن می باشد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب ریاست
برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

کرته

جامه ای است کوتاه و او را به فارسی پیراهن گویند پوشیدن آن در خواب دلیل قوت است . محمدبن سیرین گوید : اگر بیند کرته سفید نو پوشیده بود […]

تعبیر خواب پول
تعبیر خواب پول

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تعبیر خواب پول خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است . در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است […]

سوراخ

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که در کوه سوراخ بود و در سوراخ درون شد ، دلیل که از راز پادشاه آگاه بود . اگر بیند که چیزی از […]

بی ادب بودن

لوک اویتنهاو می گوید : بی ادب بودن : مورد تمسخر واقع خواهید شد درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما بی ادب هستید : شما را سر جایتان می […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments