تعبیر خواب تیمم

تعبیر خواب تیمم

تعبیر خواب تیمم از خالد بن علی بن محد العنبری

تعبیر خواب تیمم، دلالت بر سفر کردن دارد یا هشداری است براینکه، به مرضی دچار می شود که باعث تیمم شخص می گردد.

 

تعبیر خواب تیمم

تیمم به معناى قصد و اراده کردن است و در اصطلاح فقه عملى است که در شرایط خاص، جایگزین وضو و غسل می ‏شود و تیمم کردن در خواب بیانگر سفر کردن می باشد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب ریاست

تعبیر خواب پیشنهادی

یتیم

آنلی بیتون می‌گوید : همدردی با یتیمان در خواب ، نشانة آن است که برای کمک و یاری رساندن به دیگران از لذتهای زندگی چشم پوشی می کنید . اگر […]

مغرب

دیدن مغرب به خواب به تاویل چندان نیکو نباشد زیرا که جای فرورفتن آفتاب است و معبران گویند جای برآمدن آفتاب نیکو بود .

پیشانی

محمدبن سیرین گوید : پیشانی در خواب ، قدر و جاه است . زیرا که موضع سجده باریتعالی است و بعضی گویند پیشانی ، دلیل بر فرزند است که از […]

درخت کدو

دلیل کند بر مردی عالم یا طبیب با فرهنگ .

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of