تعبیر خواب حاملگی

تعبیر خواب حاملگی

حامله بودن در خواب بیانگر تولد یک ایده جهت پروژه یا موقعیت جدیدی است که در زندگیتان به وجود آمده است. این خواب در زنان باردار بیشتر ناشی از اضطرابات و نگرانی در مورد وضع حمل و زایمانشان است.

تعبير خواب حاملگی به روايت امام جعفر صادق

تعبیر خواب حاملگی نوزاد پسر از نظر امام صادق: اگر زنی ببیند که پسر زایید و در همان لحظه پس از تولد با آن پسر حرف زد، یـعـنـی از دنیا می‌رود.

ابن سیرین در تعبیر خواب حاملگی میگوید:

اگر بیند که شکم او بزرگ شده بود، چون زن باردار، دلیل کند که او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هر چند که شکم بزرگ‌تر بیند، مال دنیا بیشتر بود.

اگر در خواب زاییدن دختر ببینی، تعبیرش این است که فرزند پسر به دنیا می‌آوری،

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر زاییدن دختر این است که از نسل تو فرزندی به دنیا می‌آید که بزرگتر خانوادۀ خودش می‌شود.

تعبیر خواب حاملگی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن زن حامله در خواب رویارویی با گناه و بار غم است. اگر در خواب ببینید که همسرتان حامله شده است تکلیفی  سنگین بر شما محول می شود، که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست ندارید آن کار را انجام بدهید و اگر هم به اجبار و تکلیف بخواهید بسیار سخت و توان فرسا است.

اگر احیانا در خواب احساس کنید که خودتان حامله شده اید غمی برای شما می‌رسد که به اندازه حمل جنین طول می‌کشد البته این تعبیر برای زنان است. اگر در کوچه ببینید که زن حامله‌ای می‌گذرد خبر ناخوشایندی به شما می‌رسد.

تعبیر خواب حامله بودن

ابراهیم کرمانی در تعبیر خواب بارداری می‌گوید:

اگر زن پادشاه در خواب ببیند که دختر زاییده است، یـعـنـی پادشاه گنج پیدا می‌کند و اگر مردی در خواب ببیند که خودش دختر زاییده است، یـعـنـی غمگین و ناراحت می‌شود .

آنلی بیتون در تعبیر خواب بارداری می گوید:

۱ـ گر زنی خواب ببیند باردار است ، علامت آن است که با شوهر خود زندگی آسوده ای نخواهد داشت و صاحب فرزندانی مطیع نخواهد گردید .
۲ـ تعبیر خواب بارداریدختری باکره و مجرد و پاکدامن به این معنی است که به بدبختی و رسوایی کشیده خواهد شد .
۳ـ  اگر زنی باردار خواب ببیند که حامله است ، نشانه آن است که زایمانی راحت و بی خطر خواهد داشت .

تعبیر خواب حامله بودن دیگران

اگر در خواب‌تان دیدید که فرد دیگری حامله است، معنی‌اش این است که می‌خواهید به این فرد نزدیک‌تر شوید.

اگر مردی خواب ببیند که نامزدش حامله است، معنی‌اش این است که رابطه‌شان در وضعیت بحرانی است. آن‌ها دیگر اهداف مشترکی ندارند و ممکن است در آینده‌ی نزدیک جدا شوند.

 

تعبیر خواب حاملگی دو قلو

اگر زن شوهر داری خواب ببیند که دو قلو حامله است نشانه چند چیز است: اول رحمت و نعمت های الهی دوم ازدیاد رزق روزی و برکت سوم دادخواهی کردن و یا فریاد خواستن از کسی چهارم برطرف شدن بیماری و یا گرفتاری هایی که کام زندگی را بر صاحب رویا تلخ کرده اند اگر ببیند دو قلو های خود را می بیند و آن ها را در آغوش کشیده است به معنای این باشد که اوضاع مالی یا اقتصادی خودش و همسرش تغییر و به سمت بهبودی حرکت میکند و صاحب مال و مکنت خواهد شد.

اگر ببیند دو قلوی پسر به دنیا آورده است به معنای رحمت شادابی و طراوت است و اگر ببیند دو قلوی دختر به زاییده است به تعبیر سود ،بهبودی چشمگیر در اوضاع اقتصادی و همچنین یک یا چند تحول خوش آیند و خوش یمن در زندگی ایشان اگر ببینی یک قل پسر و یک قل دختر به دنیا می آورد به نشانه ایمن شدن در برابر تمام بدی ها شرارت ها و آفت های دنیوی و همچنین به علامت ایمنی و فراخی در دنیاست.

تعبیر خواب پیشنهادی

غوص

اگر در خواب بیند که به دریا غوص کرد و مروارید برآورد ، دلیل که به قدر آن علم و دانش حاصل نماید ، یا از مال سلطان چیزی به […]

انداختن

اسماعیل بن اشعث گوید : اگر بیند به طرفش سنگ انداختن بیم آن می رود بیم آن می رود به زنا وگناه متهم کنند اگر بیند کسی شکریا بادام یا […]

تیر چراغ برق

لیلا برایت می‌گوید : دیدن تیر چراغ برق در خواب ، نشانه‌ی آن است که مسؤولیت مهمی را بر عهده‌ی شما گذاشته‌اند . آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب […]

سال نو

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در ایام عید به سر می برید ، علامت آن است که زندگی زناشویی شما با سعادت همراه خواهد بود . ۲ـ […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments