تعبیر خواب حسینیه

تعبیر خواب حسینیه

تعبیر خواب حسینیه

تعبیر خواب حسینیه در بسیاری از منابع اسلامی به تعبیر خواب مسجد تشبیه شده است. اگر ببینید فردی که به عنوان پیش نماز در حسینیه حضور دارد اما بیمار است، به معنای از بین رفتن ایمان در فرد بیننده می باشد. اگر شما در خواب دیدید که خانه خود را به حسینیه تبدیل کرده اید، در آینده ای نه چندان دور شان و منزلت زیادی بدست خواهید آورد و در سایه شما عدالت ترویج می یابد. اگر حسینیه یا مسجدی را به شکل حمام دیدید، این خواب به یک مرد فاسد و بی رحم اشاره دارد. اگر در جایگاه مخصوص حسینیه مشغول نماز خواندن بودید، رویدادهای خوبی پیش روی شماست.

اما اگر یک زن چنین خوابی ببیند احتمالا به زودی صاحب فرزندی پسر خواهد شد. تعبیر خواب حسینیه و دیدن مسجد در خواب اگر بسیار بزرگ و یا بزرگترین مسجد یا حسینیه شهر باشد، اشاره به شاه، حاکم یا رهبر آن شهر و کشور دارد. اگر در رویا وارد مسجد یا حسینیه ای شدید و بوی سیب را در آن جا احساس کردید، به زودی ازدواج خواهید کرد.

تعبیر خواب حسینیه تخریب شده

تعبیر خواب حسینیه در برخی از منابع به استاد یا معلم ربط داده شده است. بنابراین اگر شما در رویا یک مسجد یا حسینیه تخریب شده را با دیوارهای فرو ریخته دیدید، یک فرد مذهبی قابل احترام و با معلومات در منطقه یا شهر شما از دنیا خواهد رفت. این در حالیست که دیدن یک حسینیه یا مسجد که به تازگی ساخته شده است، از به دنیا آمدن یک مرد دانشمند، مذهبی و خردمند خبر می دهد که مردم را به راه راست هدایت می کند.

تعبیر خواب پیشنهادی

تشکچه

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن تشکچه در خواب ، علامت آن است که ثروت و قدرت خود را به فرد دیگر واگذار می کنید . اگر زنی چنین خوابی ببیند […]

فالوده

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند لقمه فالوده خورد ، دلیل است سخن خوش بگوید . اگر بیند که فالوده در دهن کسی نهاد ، دلیل است که از بهر […]

بوتیمار

محمد بن سیرین گوید : بوتیمار به خواب ، روزی است . اگر بیند بوتیمار رابگرفت ، دلیل که به قدر آن از زن مال و روزی یابد . اگر […]

حسادت

لوک اویتنهاو می گوید : حسادت : شکست

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments