تعبیر خواب حسینیه

تعبیر خواب حسینیه

تعبیر خواب حسینیه

تعبیر خواب حسینیه در بسیاری از منابع اسلامی به تعبیر خواب مسجد تشبیه شده است. اگر ببینید فردی که به عنوان پیش نماز در حسینیه حضور دارد اما بیمار است، به معنای از بین رفتن ایمان در فرد بیننده می باشد. اگر شما در خواب دیدید که خانه خود را به حسینیه تبدیل کرده اید، در آینده ای نه چندان دور شان و منزلت زیادی بدست خواهید آورد و در سایه شما عدالت ترویج می یابد. اگر حسینیه یا مسجدی را به شکل حمام دیدید، این خواب به یک مرد فاسد و بی رحم اشاره دارد. اگر در جایگاه مخصوص حسینیه مشغول نماز خواندن بودید، رویدادهای خوبی پیش روی شماست.

اما اگر یک زن چنین خوابی ببیند احتمالا به زودی صاحب فرزندی پسر خواهد شد. تعبیر خواب حسینیه و دیدن مسجد در خواب اگر بسیار بزرگ و یا بزرگترین مسجد یا حسینیه شهر باشد، اشاره به شاه، حاکم یا رهبر آن شهر و کشور دارد. اگر در رویا وارد مسجد یا حسینیه ای شدید و بوی سیب را در آن جا احساس کردید، به زودی ازدواج خواهید کرد.

مطلب پیشنهادی  مسجد

تعبیر خواب حسینیه تخریب شده

تعبیر خواب حسینیه در برخی از منابع به استاد یا معلم ربط داده شده است. بنابراین اگر شما در رویا یک مسجد یا حسینیه تخریب شده را با دیوارهای فرو ریخته دیدید، یک فرد مذهبی قابل احترام و با معلومات در منطقه یا شهر شما از دنیا خواهد رفت. این در حالیست که دیدن یک حسینیه یا مسجد که به تازگی ساخته شده است، از به دنیا آمدن یک مرد دانشمند، مذهبی و خردمند خبر می دهد که مردم را به راه راست هدایت می کند.

تعبیر خواب پیشنهادی

سوره السبا

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند که سوره سبا می خواند ، دلیل که زاهد و عابد گردد . ابراهیم کرمانی گوید : دلیل که در طاعت ، […]

جیغ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چنانچه در خواب صدای جیغ شنیدید خبری به شما می رسد که بستگی دارد به عکس العمل شما در مقابل آن . اگر از شنیدن […]

تعبیر خواب طلب آب سر قبر
تعبیر خواب طلب آب سر قبر

تعبیر خواب طلب آب سر قبر آب در خواب زلالی و نعمت است اگر  کسی در خواب ببینید که روی سنگ قبری (آشنا و یا غریبه) آب می ریزد دلیل […]

ریل راه آهن

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن ریلهای راه آهن در خواب ، علامت ان است که ناگاه در می یابید که کارتان به مراقبت و توجه بیشتری نیاز دارد ، […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of