تعبیر خواب حوله

تعبیر خواب حوله حمام

تعبیر خواب حوله در سر زمین رویاها

خواب حوله : اشخاص مهم و مشهوری به دیدن شما خواهند آمد .
دهانتان را با حوله خشک می کنید : دیگران به شما احترام بسیار خواهند گذاشت .
حوله های حاشیه دوز شده : یک ازدواج بزودی صورت می گیرد .
به شما حوله اهدا می کنند : مشاجره در فامیل

تعبیر خواب حوله حمام (حوله تن پوش)

دیدن یا پوشیدنش در خواب بیانگر مسائل شخصی است که نیاز است با آن روبه رو شوید. خواب ممکن است به تمایل نهانی شما برای رها کردن و آسان گرفتن اشاره داشته باشد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب آبنبات

تعبیر خواب حوله حمام از ابن سیرین

اگر در خواب دید که جامه ای از فوطه داشت، دلیل شادی و آسانی است. اگر آن فوطه را کهنه بیند، تاویل به خلاف این است.

جابر مغربی در تعبیر حوله حمام می گوید:

اگر بیند که جامه ای از فوطه پوشیده بود و بیننده مستور است، تاویلش نیکو بود. اگر بیننده مفسد بود، دلیل آن بد است.

 

اب‍راه‍ی‍م‌ک‍رم‍ان‍ی معتقد است:

اگر پادشاهی در خواب بیند که جامه ای از فوطه پوشیده بود، دلیل بر عدل او بود. اگر قاضی بیند، دلیل که قضا به راستی کند. اگر مشرکی بیند، دلیل است که مسلمان شود.

 

3/5 - (1 امتیاز)

تعبیر خواب پیشنهادی

کابل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کابل در خواب های ما نشان امنیت است و به هر صورتی که باشد و ببینید بد نیست . اگر در خواب ببینید که خودتان […]

آویختن

محمد بن سیرین گوید : اگر کسی بیند که پادشاه فرمود تا او را بیاویزد ، دلیل که از پادشاه حشمت و جاه و بزرگی یابد ، لیکن دلیل که […]

کودکی

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی در خواب بیند کودک شده بود ، دلیل غم و اندوه است . زیرا که کودک صلاح از فساد نداند و نیز گویند کارش […]

اصلاح صورت

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید صورت خود را اصلاح کرده اید ، علامت آن است که شیادان بر سر شما کلاه می گذارند . ۲ـ اگر خواب […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments