تعبیر خواب حوله

تعبیر خواب حوله حمام

تعبیر خواب حوله در سر زمین رویاها

خواب حوله : اشخاص مهم و مشهوری به دیدن شما خواهند آمد .
دهانتان را با حوله خشک می کنید : دیگران به شما احترام بسیار خواهند گذاشت .
حوله های حاشیه دوز شده : یک ازدواج بزودی صورت می گیرد .
به شما حوله اهدا می کنند : مشاجره در فامیل

تعبیر خواب حوله حمام (حوله تن پوش)

دیدن یا پوشیدنش در خواب بیانگر مسائل شخصی است که نیاز است با آن روبه رو شوید. خواب ممکن است به تمایل نهانی شما برای رها کردن و آسان گرفتن اشاره داشته باشد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب آبنبات

تعبیر خواب حوله حمام از ابن سیرین

اگر در خواب دید که جامه ای از فوطه داشت، دلیل شادی و آسانی است. اگر آن فوطه را کهنه بیند، تاویل به خلاف این است.

جابر مغربی در تعبیر حوله حمام می گوید:

اگر بیند که جامه ای از فوطه پوشیده بود و بیننده مستور است، تاویلش نیکو بود. اگر بیننده مفسد بود، دلیل آن بد است.

 

اب‍راه‍ی‍م‌ک‍رم‍ان‍ی معتقد است:

اگر پادشاهی در خواب بیند که جامه ای از فوطه پوشیده بود، دلیل بر عدل او بود. اگر قاضی بیند، دلیل که قضا به راستی کند. اگر مشرکی بیند، دلیل است که مسلمان شود.

 

تعبیر خواب پیشنهادی

بانکدار

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب مشغول صحبت با یک بانکدار باشید ، بیانگر آن است که بلایی از سر شما رفع می‌شود . اگر در خواب خود را […]

عرش

محمدبن سیرین گوید : دیدن عرش درخواب ، دلیل امری است بزرگ یا مال و خواسته بسیار . اگر عرش را آراسته بیند ، دلیل است که عزت یابد و […]

اسباب خانه

لیلا برایت می‌گوید : تمیز کردن اثاثیه‌ی خانه در خواب ، نشانه‌ی بهبود اوضاع اقتصادی است .

سوره الزلزله

تعبیر خواب سوره زلزله محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره زلزله می خواند ، دلیل که او را با کسی کاری افتد و با وی انصاف کند . ابراهیم […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments