تعبیر خواب حیوانات وحشی

تعبیر خواب حیوانات وحشی

تعبیر خواب حیوانات وحشی از ابراهیم کرمانی

اگر ببینی بر حیوانات وحشی غلبه کرده‌ای و آن‌ها می‌کُشی، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی، ولی اگر بر خلاف این ببینی، دشمن تو را شکست می‌دهد.

تعبیر خواب حیوانات وحشی ابن سیرین

تعبیر خواب حیوانات وحشی کسی اگر کسی را گاز گرفته باشد، خصومت و دشمنی می‌باشد.
 اگر ببینی زهرۀ درندگان را می‌خوری، یـعـنـی آدم عصبی و غضبناک و ناسازگاری می‌شوی.
اگر ببینی پوست سر جانور درنده‌ای را می‌خوری، تعبیرش به دست آوردن مال و اموال می‌باشد.
گر ببینی جانوران درنده‌ای که داشته‌ای همگی تبدیل به خر شده‌اند، یا یکی از آن‌ها تبدیل به خر و یکی گاو و یکی دیگر شتر و دیگری گوسفند، یـعـنـی رزق و روزی تو بیشتر می‌شود، ولی دین و ایمان تو دچار لطمه و آسیب خواهد شد، ولی اگر ببینی چهارپایان تو تبدیل به جانوران درنده شده‌اند، تعبیرش بر خلاف تعبیر قبلی می‌باشد.
گر ببینی مانند درندگان می‌روی، تعبیرش بد می‌باشد، مخصوصاً برای دین تو.

تعبیر حیوانات وحشی از جابر مغربی

اگر ببینی گوشت جانوران درنده را می‌خوری، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری و مصرف می‌کنی .

گر ببینی پای تو مثل پای درندگان می‌باشد، یـعـنـی چیز حرامی بدست می‌آوری .
اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی سر تو مثل سر حیوانات درنده شده است، یـعـنـی ولایت و حکومتی را گرفته و دشمن را شکست می‌دهی.
ابراهیم کرمانی: اگر ببینی به صورت جانور درنده‌ای درآمده‌ای، یـعـنـی عقل خود را از دست می‌دهی.
به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

چایخانه

۱ـ اگر خواب ببینید به چایخانه رفته اید ، علامت آن گاست که دیگران به شما اهانت خواهند کرد . ۲ـ اگر خواب ببینید چایخانه را اداره می کنید ، […]

بیضه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : بیضه های زخمی : مخالفانتان را شکست خواهید داد . شما بیضه ندارید : شانس و موفقیت در معاملات شخصی را اخته می کنید […]

دارائی

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید صاحب ثروتی هنگفت هستید ، نشانة آن است که در کارها و زندگی موفق خواهید بود و دوستانی صمیمی خواهید یافت .

پل عابر پیاده

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید از روی پلی که بر رودخانة زلالی زده اند ، عبور می کنید ، علامت آن است که کاری لذت بخش و […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments