تعبیر خواب حیوانات وحشی

تعبیر خواب حیوانات وحشی

تعبیر خواب حیوانات وحشی از ابراهیم کرمانی

اگر ببینی بر حیوانات وحشی غلبه کرده‌ای و آن‌ها می‌کُشی، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی، ولی اگر بر خلاف این ببینی، دشمن تو را شکست می‌دهد.

تعبیر خواب حیوانات وحشی ابن سیرین

تعبیر خواب حیوانات وحشی کسی اگر کسی را گاز گرفته باشد، خصومت و دشمنی می‌باشد.
 اگر ببینی زهرۀ درندگان را می‌خوری، یـعـنـی آدم عصبی و غضبناک و ناسازگاری می‌شوی.
اگر ببینی پوست سر جانور درنده‌ای را می‌خوری، تعبیرش به دست آوردن مال و اموال می‌باشد.
گر ببینی جانوران درنده‌ای که داشته‌ای همگی تبدیل به خر شده‌اند، یا یکی از آن‌ها تبدیل به خر و یکی گاو و یکی دیگر شتر و دیگری گوسفند، یـعـنـی رزق و روزی تو بیشتر می‌شود، ولی دین و ایمان تو دچار لطمه و آسیب خواهد شد، ولی اگر ببینی چهارپایان تو تبدیل به جانوران درنده شده‌اند، تعبیرش بر خلاف تعبیر قبلی می‌باشد.
گر ببینی مانند درندگان می‌روی، تعبیرش بد می‌باشد، مخصوصاً برای دین تو.

تعبیر حیوانات وحشی از جابر مغربی

اگر ببینی گوشت جانوران درنده را می‌خوری، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری و مصرف می‌کنی .

گر ببینی پای تو مثل پای درندگان می‌باشد، یـعـنـی چیز حرامی بدست می‌آوری .
اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی سر تو مثل سر حیوانات درنده شده است، یـعـنـی ولایت و حکومتی را گرفته و دشمن را شکست می‌دهی.
ابراهیم کرمانی: اگر ببینی به صورت جانور درنده‌ای درآمده‌ای، یـعـنـی عقل خود را از دست می‌دهی.
مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب میمون
برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

عاقد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن عاقد در خواب میمون و مبارک نیست زیرا او کسی است که لطمات و صدمات مهلک به بیننده خواب وارد می آورد و مصیبت […]

کارزار

محمدبن سیرین گوید : دیدن کارزار در خواب ، دلیل طاعون است . اگر بیند در کارزار دشمن را قهر نمود ، دلیل که از علت طاعون برهد . اگر […]

قصد

یوسف نبی علیه السلام گوید : قصد کردن در خواب از بلا برهد

شاخ

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند که شاخ داشت ، دلیل است که بزرگی و منفعت یابد . اگر بیند که شاخ گاوی ماده داشت ، دلیل بود […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of