تعبیر خواب خاکشیر

تعبیر خواب خاکشیر

 

تعبیر خواب خریدن خاکشیر نیز مفهوم و معنی خوبی را به همراه دارد اگر همسرت را در حال خریدن دانه های خاکشیر از بازار یا مغازه دیدی صاحب فرزند می شود. همچنین شیخ طوسی میگوید پسر دار شدن میتوانیداز معانی خریدن گیاه خاکشیر باشد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب خانه خریدن

تعبیر خواب خاکشیر از علی مدنی

اگر مردی خواب ببینید شربتی از خاکشیر تهیه نموده و میل میکند در اینده با زنی زیبا ازدواج خواهد کرد و از ان زن صاحب یک پسر میشود اگر زنی خواب خوردن شربت خاکشیر ببیند صاحب فرزند دختر میشود

این موضوع فقط در یک مورد معنای خوب نمیدهد و آن هم هدیه گرفتن خاکشیر یا شربتش از دست مرده میباشد اگر کسی خواب ببیند شخص فوت شده ای به او دانه هایی از خاکشیر را به عنوان هدیه میدهد دلیل بر اینکه اختلاف خانوادگی بزرگی بین اعضای خانوداه اش پیش می اید که باعث دلسردی ناامیدی و افسردگی وی میشود

اگر دیدی به مغازه رفته ای و اقدام به خریدن خاکشیر میکنی و با خوردنش مسموم میشوی دلیل بر اینکه از همسرت جدا میشوی یا او را ترک میکنی.

 

تعبیر خواب پیشنهادی

اتاقک

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب خود را در اتاقک کشتی دیدید ، به معنای آن است که درگیر دعوایی می‌شوید که به دادگاه کشیده می‌شود و به خاطر […]

عناب

دیدن عناب به خواب مال است . اگر بیند عناب به کسی داد ، دلیل که راحت به وی رساند . اگر بیند عناب داشت و میخورد ، دلیل که […]

تعبیر خواب سوره الجاثیه

تعبیر خواب سوره الجاثیه محمدبن سیرین گوید : اگر دید سوره جاثیه را می خواند ، دلیل است در توبه کوشد و به خدای تعالی باز گردد . ابراهیم کرمانی […]

پاس داشتن

محمد بن سیرین گوید : پاس داشتن در خواب بر دو وجه است : اگر بیند پاس اهل به صلاح می داشت ، دلیل است بر منفعت دو جهانی . […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments