تعبیر خواب خاکشیر

تعبیر خواب خاکشیر

 

تعبیر خواب خریدن خاکشیر نیز مفهوم و معنی خوبی را به همراه دارد اگر همسرت را در حال خریدن دانه های خاکشیر از بازار یا مغازه دیدی صاحب فرزند می شود. همچنین شیخ طوسی میگوید پسر دار شدن میتوانیداز معانی خریدن گیاه خاکشیر باشد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب خانه خریدن

تعبیر خواب خاکشیر از علی مدنی

اگر مردی خواب ببینید شربتی از خاکشیر تهیه نموده و میل میکند در اینده با زنی زیبا ازدواج خواهد کرد و از ان زن صاحب یک پسر میشود اگر زنی خواب خوردن شربت خاکشیر ببیند صاحب فرزند دختر میشود

این موضوع فقط در یک مورد معنای خوب نمیدهد و آن هم هدیه گرفتن خاکشیر یا شربتش از دست مرده میباشد اگر کسی خواب ببیند شخص فوت شده ای به او دانه هایی از خاکشیر را به عنوان هدیه میدهد دلیل بر اینکه اختلاف خانوادگی بزرگی بین اعضای خانوداه اش پیش می اید که باعث دلسردی ناامیدی و افسردگی وی میشود

اگر دیدی به مغازه رفته ای و اقدام به خریدن خاکشیر میکنی و با خوردنش مسموم میشوی دلیل بر اینکه از همسرت جدا میشوی یا او را ترک میکنی.

 

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب گوش
تعبیر خواب گوش

تعبیر خواب گوش ابن سیرین اگر بیند گوش او بیفتاد ، دلیل که زن طلاق دهد یا دخترش بمیرد و گویند دلیل که اجلش نزدیک بود . اگر بیند گوش […]

سجده

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند سجده حق تعالی می کرد ، دلیل است بر مردی بزرگوار ظفر یابد . اگر بیند جز حق تعالی کس دیگر را سجده […]

صینی آلات

ابراهیم کرمانی گوید : دیدن صینی آلات به خواب ، دلیل بر زنی خادمه است . محمدبن سیرین گوید : دیدن صینی آلات ، دلیل است بر زنی حوائج دار […]

پرستاری

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب پرستاری را مشاهده کنید که از شما مراقبت می‌کند ، نشانه‌ی آن است که بیماری شما را تهدید می‌کند . اگر در خواب […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x