تعبیر خواب خاکشیر

تعبیر خواب خاکشیر

 

تعبیر خواب خریدن خاکشیر نیز مفهوم و معنی خوبی را به همراه دارد اگر همسرت را در حال خریدن دانه های خاکشیر از بازار یا مغازه دیدی صاحب فرزند می شود. همچنین شیخ طوسی میگوید پسر دار شدن میتوانیداز معانی خریدن گیاه خاکشیر باشد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب خانه خریدن

تعبیر خواب خاکشیر از علی مدنی

اگر مردی خواب ببینید شربتی از خاکشیر تهیه نموده و میل میکند در اینده با زنی زیبا ازدواج خواهد کرد و از ان زن صاحب یک پسر میشود اگر زنی خواب خوردن شربت خاکشیر ببیند صاحب فرزند دختر میشود

این موضوع فقط در یک مورد معنای خوب نمیدهد و آن هم هدیه گرفتن خاکشیر یا شربتش از دست مرده میباشد اگر کسی خواب ببیند شخص فوت شده ای به او دانه هایی از خاکشیر را به عنوان هدیه میدهد دلیل بر اینکه اختلاف خانوادگی بزرگی بین اعضای خانوداه اش پیش می اید که باعث دلسردی ناامیدی و افسردگی وی میشود

اگر دیدی به مغازه رفته ای و اقدام به خریدن خاکشیر میکنی و با خوردنش مسموم میشوی دلیل بر اینکه از همسرت جدا میشوی یا او را ترک میکنی.

 

2.4/5 - (5 امتیاز)

تعبیر خواب پیشنهادی

شاه بلوط

اگر در خواب دید که شاه بلوط داشت ، دلیل که از بزرگی منفعت یابد . جابرمغربی گوید : اگر دید که شاه بلوط می خورد ، دلیل که غمگین […]

خرگوش صحرائی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید خرگوش صحرایی از شما فرار می کند ، علامت آن است که به شکل اسرار آمیزی چیز باارزشی را از دست می […]

سوزن

اگر بیند سوزن در دست داشت و چیزی می دوخت ، دلیل که شغلهای پراکنده وی با هم آید و حاجتش روا شود . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند […]

دستار

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن دستار زن وکنیز بود به این مطلب رای دهید

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments