تعبیر خواب خاکشیر

تعبیر خواب خاکشیر

 

تعبیر خواب خریدن خاکشیر نیز مفهوم و معنی خوبی را به همراه دارد اگر همسرت را در حال خریدن دانه های خاکشیر از بازار یا مغازه دیدی صاحب فرزند می شود. همچنین شیخ طوسی میگوید پسر دار شدن میتوانیداز معانی خریدن گیاه خاکشیر باشد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب خانه خریدن

تعبیر خواب خاکشیر از علی مدنی

اگر مردی خواب ببینید شربتی از خاکشیر تهیه نموده و میل میکند در اینده با زنی زیبا ازدواج خواهد کرد و از ان زن صاحب یک پسر میشود اگر زنی خواب خوردن شربت خاکشیر ببیند صاحب فرزند دختر میشود

این موضوع فقط در یک مورد معنای خوب نمیدهد و آن هم هدیه گرفتن خاکشیر یا شربتش از دست مرده میباشد اگر کسی خواب ببیند شخص فوت شده ای به او دانه هایی از خاکشیر را به عنوان هدیه میدهد دلیل بر اینکه اختلاف خانوادگی بزرگی بین اعضای خانوداه اش پیش می اید که باعث دلسردی ناامیدی و افسردگی وی میشود

اگر دیدی به مغازه رفته ای و اقدام به خریدن خاکشیر میکنی و با خوردنش مسموم میشوی دلیل بر اینکه از همسرت جدا میشوی یا او را ترک میکنی.

2/5 - (2 امتیاز)

تعبیر خواب پیشنهادی

روی

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن آهن ومس و روی و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد به این مطلب رای دهید

گازری

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند گازری می کرد و گازر نبود ، دلیل که از معصیت توبه کند و توفیق طاعت یابد . زیرا چون به تاویل غم […]

هاری

آنلی بیتون می‌گوید : مبتلا شدن به بیماری هاری در خواب ، بیانگر توطئه‌ی دشمنان است . اگر در خواب مشاهده کنید سگ هاری شما را گاز گرفته است ، […]

چراغ

ابراهیم کرمانی گوید : چراغ در خواب ، خادم خانه است و معبران گویند : کدبانوی خانه است . اگر در خواب بیند که درخانه او چراغ پاکیزه روشن است […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments