تعبیر خواب خاکشیر

تعبیر خواب خاکشیر

 

تعبیر خواب خریدن خاکشیر نیز مفهوم و معنی خوبی را به همراه دارد اگر همسرت را در حال خریدن دانه های خاکشیر از بازار یا مغازه دیدی صاحب فرزند می شود. همچنین شیخ طوسی میگوید پسر دار شدن میتوانیداز معانی خریدن گیاه خاکشیر باشد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب خانه خریدن

تعبیر خواب خاکشیر از علی مدنی

اگر مردی خواب ببینید شربتی از خاکشیر تهیه نموده و میل میکند در اینده با زنی زیبا ازدواج خواهد کرد و از ان زن صاحب یک پسر میشود اگر زنی خواب خوردن شربت خاکشیر ببیند صاحب فرزند دختر میشود

این موضوع فقط در یک مورد معنای خوب نمیدهد و آن هم هدیه گرفتن خاکشیر یا شربتش از دست مرده میباشد اگر کسی خواب ببیند شخص فوت شده ای به او دانه هایی از خاکشیر را به عنوان هدیه میدهد دلیل بر اینکه اختلاف خانوادگی بزرگی بین اعضای خانوداه اش پیش می اید که باعث دلسردی ناامیدی و افسردگی وی میشود

اگر دیدی به مغازه رفته ای و اقدام به خریدن خاکشیر میکنی و با خوردنش مسموم میشوی دلیل بر اینکه از همسرت جدا میشوی یا او را ترک میکنی.

 

تعبیر خواب پیشنهادی

انگشت شصت

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب انگشت شصت خودتان : یک دوره خوب در زندگیتان شروع می شود . شصت شما زخمی می شود : منتظر ضررهای مالی باشید […]

پریشانی

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید که موضوعی باعث پریشانی شما شده است ، بیانگر وقوع پیشامدهای ناگوار است . دیدن پریشانی و ناراحتی دیگران در خواب ، نشان‌دهنده‌ی […]

مدرسه

لوک اویتنهاو می گوید : مدرسه : پیری عاقبت به خیر مدرسه پر از شاگرد : مشکلات جزو شاگردان بودن : رنج و زحمت آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر […]

عراده

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که در شهر یا قعله کافران عراده انداخت ، دلیل است که اهل آن شهر در مسلمانی سخن ناسزا گویند . اگر بیند که […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments