تعبیر خواب خاکشیر

تعبیر خواب خاکشیر

 

تعبیر خواب خریدن خاکشیر نیز مفهوم و معنی خوبی را به همراه دارد اگر همسرت را در حال خریدن دانه های خاکشیر از بازار یا مغازه دیدی صاحب فرزند می شود. همچنین شیخ طوسی میگوید پسر دار شدن میتوانیداز معانی خریدن گیاه خاکشیر باشد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب خانه خریدن

تعبیر خواب خاکشیر از علی مدنی

اگر مردی خواب ببینید شربتی از خاکشیر تهیه نموده و میل میکند در اینده با زنی زیبا ازدواج خواهد کرد و از ان زن صاحب یک پسر میشود اگر زنی خواب خوردن شربت خاکشیر ببیند صاحب فرزند دختر میشود

این موضوع فقط در یک مورد معنای خوب نمیدهد و آن هم هدیه گرفتن خاکشیر یا شربتش از دست مرده میباشد اگر کسی خواب ببیند شخص فوت شده ای به او دانه هایی از خاکشیر را به عنوان هدیه میدهد دلیل بر اینکه اختلاف خانوادگی بزرگی بین اعضای خانوداه اش پیش می اید که باعث دلسردی ناامیدی و افسردگی وی میشود

اگر دیدی به مغازه رفته ای و اقدام به خریدن خاکشیر میکنی و با خوردنش مسموم میشوی دلیل بر اینکه از همسرت جدا میشوی یا او را ترک میکنی.

 

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب حلوا
تعبیر خواب حلوا

دیدن حلوا در خواب ، غم و اندوه بود و خوردنش بیماری . تعبیر خواب حلوا ابن سیرین حلوا در خواب مال بود ، که به دست پادشاه گذشته باشد […]

بال زدن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : پرندگان بال می زنند : یک بی وفایی درحق شما میشود . پرندگان بسیاری بال می زنند : مراقب رقیب باشید . پرندگان روی […]

درخت خرما

به خواب دیدن درخت خرما ، دلیل و راهنماست بر مردی شریف و عالم بزرگ . اگر خواب بیند درخت خرمائی در خانه داشت ، دلیل که بامردی شریف وبزرگ […]

پشته

محمد بن سیرین گوید : اگر دید که در پشته زمین هامون نشسته بود ، یا بر پشته کوهی ، دلیل است بر مردی بزرگوار ، که شرف و منزلت […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments