تعبیر خواب خاکشیر

تعبیر خواب خاکشیر

 

تعبیر خواب خریدن خاکشیر نیز مفهوم و معنی خوبی را به همراه دارد اگر همسرت را در حال خریدن دانه های خاکشیر از بازار یا مغازه دیدی صاحب فرزند می شود. همچنین شیخ طوسی میگوید پسر دار شدن میتوانیداز معانی خریدن گیاه خاکشیر باشد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب خانه خریدن

تعبیر خواب خاکشیر از علی مدنی

اگر مردی خواب ببینید شربتی از خاکشیر تهیه نموده و میل میکند در اینده با زنی زیبا ازدواج خواهد کرد و از ان زن صاحب یک پسر میشود اگر زنی خواب خوردن شربت خاکشیر ببیند صاحب فرزند دختر میشود

این موضوع فقط در یک مورد معنای خوب نمیدهد و آن هم هدیه گرفتن خاکشیر یا شربتش از دست مرده میباشد اگر کسی خواب ببیند شخص فوت شده ای به او دانه هایی از خاکشیر را به عنوان هدیه میدهد دلیل بر اینکه اختلاف خانوادگی بزرگی بین اعضای خانوداه اش پیش می اید که باعث دلسردی ناامیدی و افسردگی وی میشود

اگر دیدی به مغازه رفته ای و اقدام به خریدن خاکشیر میکنی و با خوردنش مسموم میشوی دلیل بر اینکه از همسرت جدا میشوی یا او را ترک میکنی.

 

تعبیر خواب پیشنهادی

ارزانی

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن ارزانی مصیبت بود

تعبیرخواب مداحی کردن
تعبیر خواب مداحی کردن

تعبیر خواب مداحی کردن، دلیل است که خلق آنجا متفرق شوند. اگر بیند والیآن شهر بمرد و بر وینوحه کردند، دلیل که آن والی مضرت بیند. اگر بیند که نوحه […]

تشنگی

محمدبن سیرین گوید : سیرابی در خواب ، بهتر از تشنگی است . اگر بیند به غایت تشنه است و آن نمی یافت ، دلیل که رنجی و زحمتی بدو […]

خر زهره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خرزهره گیاهی است تلخ و سمی که حتی حیوانات گرسنه آن را نمی خورند . این گیاه مانند جنگل در رویاهای ما نشان تلخ کامی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x