تعبیر خواب خرید خانه

تعبیر خواب خانه خریدن

تعبیر خواب خانه خریدن ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب خانه خریدن اگر که در آهنی داشته باشد، یعنی ثروتمند شود. اگر در خانه او از نقره  است، یعنی باید از گناهانش توبه کند.

اگر اطراف خانه ای که خریده  خانه او هیچ خانه نبود، دلیل که حالش تباه شود.
تعبیر خواب خریدن خانه و خانه داشتن ، رسیدن مال فراوان است

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب آتش

تعبیر خواب خرید خانه مطیعی تهرانی

اگر ببینید که در خانه شما آهنی است زندگی قابل دوامی دارید و اگر دیدید در خانه شما از نقره است خوب نیست.

تعبیر خواب لوک اویتنهاو 

خانه خریدن: کامیابی و موفقیت

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است:

خانه کوچک که ساکنانش از لحاظ جا در مضیقه هستند: احساس نیاز به تغییر شخصی؛ احساس اسارت در محیط خانه و یا قید و بند نگرش و رفتار شخص کنونی خود.

خرابی بخش‌هایی از خانه یا اشکال در ساختار خانه: اشکال در ساختار شخصیت فرد، آسیب‌هایی چون پیوند گسسته، بیماری جسمانی.

اتاق غذاخوری: میل و اشتیاق، ارتباطات خانوادگی یا اجتماعی؛ برنامه غذایی ذهنی یا روانی.

طبقات میانی: نیازهای درونی، استراحت، خواب، عطش های فرد؛ بالا تنه انسان.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب کیف

تعبیر خواب پیشنهادی

فستق

محمدبن سیرین گوید : دیدن فستق در خواب ، مال و خواسته است . اگر دید که مغز فستق داشت ، دلیل است به قدر آن مال یابد .

گاز گرفتن

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی درخواب بیند که یکی او را به قهر گاز گرفت ، دلیل که به قدر گاز گرفتن زیانی به وی رسد . اگربیند خری […]

وزغ

خالد اصفهانی : اگر کسی در خواب وزغ داشت ، دلیل است که با مردی زاهد صحبت دارد . اگر بیند که وزغ را کشت و گوشت او را خورد […]

سپر

اگر کسی بیند سپر در دست داشت با سلاح دیگر ، دلیل که کسی او را پاسبان و پناه باشد از آفتهائی که به وی خواهد رسید . اگر بیند […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of