تعبیر خواب خرید خانه

تعبیر خواب خانه خریدن

تعبیر خواب خانه خریدن ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب خانه خریدن اگر که در آهنی داشته باشد، یعنی ثروتمند شود. اگر در خانه او از نقره  است، یعنی باید از گناهانش توبه کند.

اگر اطراف خانه ای که خریده  خانه او هیچ خانه نبود، دلیل که حالش تباه شود.
تعبیر خواب خریدن خانه و خانه داشتن ، رسیدن مال فراوان است

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب آتش

تعبیر خواب خرید خانه مطیعی تهرانی

اگر ببینید که در خانه شما آهنی است زندگی قابل دوامی دارید و اگر دیدید در خانه شما از نقره است خوب نیست.

تعبیر خواب لوک اویتنهاو 

خانه خریدن: کامیابی و موفقیت

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است:

خانه کوچک که ساکنانش از لحاظ جا در مضیقه هستند: احساس نیاز به تغییر شخصی؛ احساس اسارت در محیط خانه و یا قید و بند نگرش و رفتار شخص کنونی خود.

خرابی بخش‌هایی از خانه یا اشکال در ساختار خانه: اشکال در ساختار شخصیت فرد، آسیب‌هایی چون پیوند گسسته، بیماری جسمانی.

اتاق غذاخوری: میل و اشتیاق، ارتباطات خانوادگی یا اجتماعی؛ برنامه غذایی ذهنی یا روانی.

طبقات میانی: نیازهای درونی، استراحت، خواب، عطش های فرد؛ بالا تنه انسان.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب کیف

تعبیر خواب پیشنهادی

زهر

محمدبن سیرین گوید : زهر درخواب ، مال حرام است و حرب کردن و کشتن به ناحق بود . اگر بیند زهر میخورد ، دلیل که به قدر آن مال […]

تعبیر خواب هزارپا
تعبیر خواب هزارپا

تعبیر خواب هزارپا  نماد سماجت و جان سختی است. مشکل و موضوعی در محل کار یا زندگی خصوصی که شما را سخت درگیر کرده است. وظایف فراوان، مسئولیت‌های سنگین که […]

سوره آل عمران

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره آل عمران می خواند ، دلیل که از همه بدی ها پاک شود و نزد خلق ستوده شود . ابراهیم کرمانی گوید : […]

تعبیرخواب ساز زدن
تعبیرخواب ساز زدن

اگر در خواب یکی از آلات موسیقی را میزدید با دوست جدیدی آشنا میشوید که ظریف و آراسته و خوشخوی است ولی اگر هریک از این سازها را در مقابل […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments