تعبیر خواب خرید خانه

تعبیر خواب خانه خریدن

تعبیر خواب خانه خریدن ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب خانه خریدن اگر که در آهنی داشته باشد، یعنی ثروتمند شود. اگر در خانه او از نقره  است، یعنی باید از گناهانش توبه کند.

اگر اطراف خانه ای که خریده  خانه او هیچ خانه نبود، دلیل که حالش تباه شود.
تعبیر خواب خریدن خانه و خانه داشتن ، رسیدن مال فراوان است

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب آتش

تعبیر خواب خرید خانه مطیعی تهرانی

اگر ببینید که در خانه شما آهنی است زندگی قابل دوامی دارید و اگر دیدید در خانه شما از نقره است خوب نیست.

تعبیر خواب لوک اویتنهاو 

خانه خریدن: کامیابی و موفقیت

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است:

خانه کوچک که ساکنانش از لحاظ جا در مضیقه هستند: احساس نیاز به تغییر شخصی؛ احساس اسارت در محیط خانه و یا قید و بند نگرش و رفتار شخص کنونی خود.

خرابی بخش‌هایی از خانه یا اشکال در ساختار خانه: اشکال در ساختار شخصیت فرد، آسیب‌هایی چون پیوند گسسته، بیماری جسمانی.

اتاق غذاخوری: میل و اشتیاق، ارتباطات خانوادگی یا اجتماعی؛ برنامه غذایی ذهنی یا روانی.

طبقات میانی: نیازهای درونی، استراحت، خواب، عطش های فرد؛ بالا تنه انسان.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب کیف
به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

کوزه

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند کوزه را سفال داشت ، دلیل که کنیزکی حاصل کند . اگر از مس سفید یا روی بیند ، دلیل بر خادم […]

تعبیر خواب بینی
تعبیر خواب آب بینی

بسیاری از معبرین تعبیر خواب آب بینی را مرتبط با فرزند شخص خواب بیننده می دانند. تعبیر خواب بینی ابن سیرین – اگر بیند که آب بینی بر زن خویش […]

تعبیر خواب پلنگ
تعبیر خواب پلنگ

تعبیر خواب پلنگ یوسف نبی دیدن پلنگ از پادشاه نیکوئی بیند وحرمت بزرگ بدست آورد تعبیر خواب پلنگ ابن سیرین پلنگ در خواب ، دشمن قوی و توانا بود . […]

قوچ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن قوچ در رویاهای ما مبارک است و مبشر خیر و برکت و نعمت می باشد . یکی از معبران نوشته است که قربانی کردن […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments