تعبیر خواب خرید خانه

تعبیر خواب خانه خریدن

تعبیر خواب خانه خریدن ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب خانه خریدن اگر که در آهنی داشته باشد، یعنی ثروتمند شود. اگر در خانه او از نقره  است، یعنی باید از گناهانش توبه کند.

اگر اطراف خانه ای که خریده  خانه او هیچ خانه نبود، دلیل که حالش تباه شود.
تعبیر خواب خریدن خانه و خانه داشتن ، رسیدن مال فراوان است

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب آتش

تعبیر خواب خرید خانه مطیعی تهرانی

اگر ببینید که در خانه شما آهنی است زندگی قابل دوامی دارید و اگر دیدید در خانه شما از نقره است خوب نیست.

تعبیر خواب لوک اویتنهاو 

خانه خریدن: کامیابی و موفقیت

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است:

خانه کوچک که ساکنانش از لحاظ جا در مضیقه هستند: احساس نیاز به تغییر شخصی؛ احساس اسارت در محیط خانه و یا قید و بند نگرش و رفتار شخص کنونی خود.

خرابی بخش‌هایی از خانه یا اشکال در ساختار خانه: اشکال در ساختار شخصیت فرد، آسیب‌هایی چون پیوند گسسته، بیماری جسمانی.

اتاق غذاخوری: میل و اشتیاق، ارتباطات خانوادگی یا اجتماعی؛ برنامه غذایی ذهنی یا روانی.

طبقات میانی: نیازهای درونی، استراحت، خواب، عطش های فرد؛ بالا تنه انسان.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب کیف

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب لاغری
تعبیر خواب لاغری

تعبیر خواب لاغری اگر لاغر شد نقصان مال بود . اگر دید با لاغری ضعف داشت و رویش زرد بود غم و بیماری بود . تعبیر خواب لاغری این سیرین […]

زمستان

محمدبن سیرین گوید : زمستان به خواب دیدن ، پادشاه بود . اگر به خواب بیند که زمستان بود چنانکه مردم را از آن مضرت می رسید ، دلیل که […]

تعبیر خواب آتش
تعبیر خواب آتش

آتش در خواب می تواند نمادی از پالایش درون و خلوص، خشم، آرزو، جنگ و ستیز و تحولات باشد.تعبیر خواب آتش در خواب به عوامل متعددی از جمله فضایی که […]

چراغ

ابراهیم کرمانی گوید : چراغ در خواب ، خادم خانه است و معبران گویند : کدبانوی خانه است . اگر در خواب بیند که درخانه او چراغ پاکیزه روشن است […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments