تعبیر خواب خرید خانه

تعبیر خواب خانه خریدن

تعبیر خواب خانه خریدن ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب خانه خریدن اگر که در آهنی داشته باشد، یعنی ثروتمند شود. اگر در خانه او از نقره  است، یعنی باید از گناهانش توبه کند.

اگر اطراف خانه ای که خریده  خانه او هیچ خانه نبود، دلیل که حالش تباه شود.
تعبیر خواب خریدن خانه و خانه داشتن ، رسیدن مال فراوان است

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب آتش

تعبیر خواب خرید خانه مطیعی تهرانی

اگر ببینید که در خانه شما آهنی است زندگی قابل دوامی دارید و اگر دیدید در خانه شما از نقره است خوب نیست.

تعبیر خواب لوک اویتنهاو 

خانه خریدن: کامیابی و موفقیت

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است:

خانه کوچک که ساکنانش از لحاظ جا در مضیقه هستند: احساس نیاز به تغییر شخصی؛ احساس اسارت در محیط خانه و یا قید و بند نگرش و رفتار شخص کنونی خود.

خرابی بخش‌هایی از خانه یا اشکال در ساختار خانه: اشکال در ساختار شخصیت فرد، آسیب‌هایی چون پیوند گسسته، بیماری جسمانی.

اتاق غذاخوری: میل و اشتیاق، ارتباطات خانوادگی یا اجتماعی؛ برنامه غذایی ذهنی یا روانی.

طبقات میانی: نیازهای درونی، استراحت، خواب، عطش های فرد؛ بالا تنه انسان.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب کیف

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب آخرین وداع
تعبیر خواب آخرین وداع و خداحافظی

آنلی بیتون می‌گوید : آخرین وداع از شخص تازه از دست رفته در خواب ، به معنی غم و غصه می‌باشد . تعبیر خواب خداحافظی کردن لوک اویتنهاو می‌گوید: خداحافظی کردن: […]

تعبیر خواب اطاعت
تعبیر خواب اطاعت

تعبیر خواب اطاعت آنلی بیتون اگر در خواب دیگران از شما اطاعت کنند ، به معنای رسیدن به خوشبختی است . اما اگر در خواب مطیع دیگران باشید ، نشانه‌ی […]

صابون

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند که جامه کسی را به صابون بشست ، دلیل است که کسی را از کار بد بازگرداند . اگر بیند که صابون خورد […]

مویز

دیدن مویز مال و نعمت است . ابراهیم کرمانی گوید : اگر آب از مویز جدا کرد دلیل که مال حلال یابد . اگر عالمی آب از مویز خورد ، […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of