تعبیر خواب خرید خانه

تعبیر خواب خانه خریدن

تعبیر خواب خانه خریدن ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب خانه خریدن اگر که در آهنی داشته باشد، یعنی ثروتمند شود. اگر در خانه او از نقره  است، یعنی باید از گناهانش توبه کند.

اگر اطراف خانه ای که خریده  خانه او هیچ خانه نبود، دلیل که حالش تباه شود.
تعبیر خواب خریدن خانه و خانه داشتن ، رسیدن مال فراوان است

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب آتش

تعبیر خواب خرید خانه مطیعی تهرانی

اگر ببینید که در خانه شما آهنی است زندگی قابل دوامی دارید و اگر دیدید در خانه شما از نقره است خوب نیست.

تعبیر خواب لوک اویتنهاو 

خانه خریدن: کامیابی و موفقیت

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است:

خانه کوچک که ساکنانش از لحاظ جا در مضیقه هستند: احساس نیاز به تغییر شخصی؛ احساس اسارت در محیط خانه و یا قید و بند نگرش و رفتار شخص کنونی خود.

خرابی بخش‌هایی از خانه یا اشکال در ساختار خانه: اشکال در ساختار شخصیت فرد، آسیب‌هایی چون پیوند گسسته، بیماری جسمانی.

اتاق غذاخوری: میل و اشتیاق، ارتباطات خانوادگی یا اجتماعی؛ برنامه غذایی ذهنی یا روانی.

طبقات میانی: نیازهای درونی، استراحت، خواب، عطش های فرد؛ بالا تنه انسان.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب کیف

تعبیر خواب پیشنهادی

هتل

لوک اویتنهاو می گوید : هتل : سفر آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در هتل به سر می برید ، علامت آن است که در زندگی ثروتمند […]

دیدن خواب موشک
تعبیر خواب موشک

تعبیر خواب موشک آنلی بیتون ۱ـ دیدن موشک به هنگام پرتاب در خواب ، علامت آن است که مقامی برتر از مقام پیشین خود به دست می آورید ، و […]

تعبیر خواب ذرت
تعبیر خواب ذرت

تعبیر خواب ذرت آنلی بیتون ۱ـ پوست گرفتن ذرت در خواب ، نشانة تفریح و موفقیت در زندگی است . ۲ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال گرد آوری دانه […]

دوست داشتن

لوک اویتنهاو می گوید : دوست داشتن داشتن لحظه هایی شیرین آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید چیزی را دوست می دارید ، علامت آن است که از […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x