تعبیر خواب خورشت

تعبیر خواب خورشت

تعبیر خواب خورشت

در تعبیر خواب روان شناسی، غذاها و خوراکی هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل خوراکی هستند که ذهن ما از آن تغذیه می کند تا شادی و سلامتی خود را تضمین کند. بسیار اهمیت دارد که در حین دیدن خوابی با سمبل خورشت چه احساسی را تجربه می کنید.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب برنج

تفاوتی ندارد که در خواب شما چه کسی در حال خوردن خورشت است. تمام انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. برای این که دلیل حضور آن ها را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به آن ها چه احساسی را در شما زنده می کند.

 

تعبیر خواب پیشنهادی

مشرق

دیدن مشرق به خواب ، دلیل بر ملوک عالم است و برآمدن آفتاب ، دلیل بر حاجت روائی است و فرو رفتن آفتاب به خلاف این است . اگردید مشرق […]

تعبیر خواب مردن
تعبیر خواب مردن یا مرده

فروید: رویاها محصول سیستم ناخودآگاه‌اند که فعالیتشان چیزی جز برآورده کردن آرزو نیست. از نظر روانشناسان رویاهای ما چیزی نیست به‌ جز آرزوهایی که در بیداری به دنبال برآورده کردن […]

بی صبر و حوصله

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما بی صبر هستید : با آرامی ول مطمئنا به هدفهایتان خواهید رسید . شما به بچه ها با بی حوصلگی رفتار می کنید […]

دیدن شمع
تعبیر خواب شمع

تعبیر خواب شمع  ابن سیرین شمع دولت و عز و نعمت بود . اگر بیند که شمع به دست خود افروخته داشت ، دلیل که عز و دولت و نعمتش […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments