تعبیر خواب خورشت

تعبیر خواب خورشت

تعبیر خواب خورشت

در تعبیر خواب روان شناسی، غذاها و خوراکی هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل خوراکی هستند که ذهن ما از آن تغذیه می کند تا شادی و سلامتی خود را تضمین کند. بسیار اهمیت دارد که در حین دیدن خوابی با سمبل خورشت چه احساسی را تجربه می کنید.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب برنج

تفاوتی ندارد که در خواب شما چه کسی در حال خوردن خورشت است. تمام انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. برای این که دلیل حضور آن ها را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به آن ها چه احساسی را در شما زنده می کند.

 

تعبیر خواب پیشنهادی

مچ پا

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن مچ زیبای پایی در خواب ، نشانة آن است که همسرتان به شما اهانت می کند . ۲ـ اگر زنی در خواب از دیدن […]

دوات

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که دوات دارید موردی برای آموختن و آموزاندن می یابید . نه به صورت علم و تحصیل کلاسیک بل که آموختن […]

خفاش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تیغی بد تر است . دیدن خفاش در خواب نه فقط برای بیننده خواب […]

تعبیر خواب لاک پشت
تعبیر خواب لاک پشت

تعبیر خواب لاک پشت دلیل بر مردی عالم است که از صحبت او فایده به مردم رسد. تعبیر خواب لاک پشت ابن سیرین اگر در خواب بیند لاک پشت داشت […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of