تعبیر خواب خورشت

تعبیر خواب خورشت

تعبیر خواب خورشت

در تعبیر خواب روان شناسی، غذاها و خوراکی هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل خوراکی هستند که ذهن ما از آن تغذیه می کند تا شادی و سلامتی خود را تضمین کند. بسیار اهمیت دارد که در حین دیدن خوابی با سمبل خورشت چه احساسی را تجربه می کنید.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب برنج

تفاوتی ندارد که در خواب شما چه کسی در حال خوردن خورشت است. تمام انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. برای این که دلیل حضور آن ها را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به آن ها چه احساسی را در شما زنده می کند.

 

تعبیر خواب پیشنهادی

مثقبه

محمدبن سیرین گوید : اگر دید چوبی به مثقبه سوراخ کرد ، دلیل که به حیله از مردم چیزی ستاند .

دوختن

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند جامه خویش را می دوخت کارش نیکو شود و حالش به صلاح آید . اگر بیند جامه به مال خویش می دوخت ، تاویلش […]

اذان

محمدبن سیرین گوید : هر بنده مصلح و مومن و مستور چون بیند در جایگاهی معروف بانگ نماز شنود یا بانگ نماز دهد ، دلیل حج بیت الله بگذارد . […]

علایم راهنمائی و رانندگی

مولف گوید : علائم راهنمائی ورانندگی به منزله کسانی هستند که در زندگی اقدام به نصیحت و راهنمائی می کنند دیدن تابلوی راهنمائی زرد رنگ به منزله خطری است که […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of