دوری کردن

تعبیر خواب دوری کردن

تعبیر خواب دوری کردن از آنلی بیتون

تعبیر خواب دوری کردن و بی توجهی و بی اعتنایی در خواب را نشانه عدم رضایت از شغل فرد بیننده خواب است. در مورد این نوع خواب‌ها فضای خواب و اعمالی که در آن دیده می‌شود در تعابیر آن بسیار تأثیر گذار است.

تعبیر خواب بی اعتنایی کردن

اگر کسی در خواب به شما بی‌اعتنایی کرد، به این معنا است که از شغل خود راضی نیستید.

تعبیر خواب دوری کردن و بی توجهی نزدیکان

اگر در خواب ببینید که یکی از نزدیکانتان به شما بی‌اعتنایی می‌کند، به این معنا است که اگر می‌خواهید زندگی خوبی داشته باشید باید رفتار زشت خود را اصلاح کنید.

دیدن بی محلی دوست در خواب

اگر خواب ببینید با دوستی که در حق شما بد کرده، دست می‌دهید و او بی اعتنا و غمگین به راه خود می‌رود، نشانة آن است که با یکی از دوستان خود اختلاف پیدا می‌کنید و ممکن است نسبت به هم دلسرد بشوید.

تعبیر خواب دوری کردن معشوق

اگر خواب ببینید معشوق خود را ترک می‌کنید، نشانة آن است که در جبران اشتباهات خود موفق نخواهید شد و دوستان از شما رو برمی گردانند.

تعبیر خواب  دوری کردن و بی اعتنایی معشوق و همسر

یک زن خواب ببیند که به شوهرش بی وفاست: احتمال دارد که حامله باشد.
یک مرد به نامزدش بی وفاست: پول هنگفتی درانتظارش است.
یک زن به نامزدش بی وفاست: خبرهای بد دریافت می‌کند.
یک مرد مجرد به معشوقه‌اش بی اعتنا و بی وفاست: خطر مرگ
یک زن مجرد به معشوقه‌اش بی وفاست: به شما خیانت می‌شود.

تعبیر خواب پیشنهادی

پری دریایی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در آبهایی روشن چند پری دریایی تن خود را می شویند ، نشانة آن است که غرایز شهوت آلود ، شما را […]

وفور

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب مشاهده کنید که در جایی قرار گرفته‌اید که پر از نعمت‌های فراوان است ، به این معنا است که خوشبخت و سعادتمند خواهید […]

کابوس

لوک اویتنهاو می گوید : کابوس : شما بی جهت خود را نگران کرده اید دیدن کابوسهای ترسناک ، نشانة آن است که در حرفه و شغل خو شکست خواهید […]

دیدن شیرینی
تعبیر خواب شیرینی

تعبیر خواب شیرینی ابن سیرین دیدن شیرینی ها ، دلیل شادی و روزی حلال باشد . اگر بیند کسی شیرینی به وی داد ، دلیل که راحتی به وی رساند […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments