دوری کردن

تعبیر خواب دوری کردن

تعبیر خواب دوری کردن از آنلی بیتون

تعبیر خواب دوری کردن و بی توجهی و بی اعتنایی در خواب را نشانه عدم رضایت از شغل فرد بیننده خواب است. در مورد این نوع خواب‌ها فضای خواب و اعمالی که در آن دیده می‌شود در تعابیر آن بسیار تأثیر گذار است.

تعبیر خواب بی اعتنایی کردن

اگر کسی در خواب به شما بی‌اعتنایی کرد، به این معنا است که از شغل خود راضی نیستید.

تعبیر خواب دوری کردن و بی توجهی نزدیکان

اگر در خواب ببینید که یکی از نزدیکانتان به شما بی‌اعتنایی می‌کند، به این معنا است که اگر می‌خواهید زندگی خوبی داشته باشید باید رفتار زشت خود را اصلاح کنید.

دیدن بی محلی دوست در خواب

اگر خواب ببینید با دوستی که در حق شما بد کرده، دست می‌دهید و او بی اعتنا و غمگین به راه خود می‌رود، نشانة آن است که با یکی از دوستان خود اختلاف پیدا می‌کنید و ممکن است نسبت به هم دلسرد بشوید.

تعبیر خواب دوری کردن معشوق

اگر خواب ببینید معشوق خود را ترک می‌کنید، نشانة آن است که در جبران اشتباهات خود موفق نخواهید شد و دوستان از شما رو برمی گردانند.

تعبیر خواب  دوری کردن و بی اعتنایی معشوق و همسر

یک زن خواب ببیند که به شوهرش بی وفاست: احتمال دارد که حامله باشد.
یک مرد به نامزدش بی وفاست: پول هنگفتی درانتظارش است.
یک زن به نامزدش بی وفاست: خبرهای بد دریافت می‌کند.
یک مرد مجرد به معشوقه‌اش بی اعتنا و بی وفاست: خطر مرگ
یک زن مجرد به معشوقه‌اش بی وفاست: به شما خیانت می‌شود.

5/5 - (1 امتیاز)

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب
تعبیر خواب اظهار عشق

تعبیر خواب اظهار عشق  آنلی بیتون ۱ـ اگر زنی خواب ببیند کسی به او اظهار عشق می کند ، نشانة آن است که آنطور که انتظار می رود کسی حاضر […]

ارکستر

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید یکی از اعضای ارکستر هستید و مشغل نواختن ساز ، نشانة آن است که نامزدتان وفادار و مؤدب خواهد بود و سرگرمیهایی […]

پاییز

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر زنی خواب فصل پاییز ببیند ، نشانة آن است که از دعوا و اختلافات دیگران برای کسب دارایی سود خواهد برد . ۲ـ اگر […]

کره

لوک اویتنهاو می گوید : کره –خوراکی خوردن : عدم توافق با دوستان تولید کره : نگرانی آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید کرة تازه و طلایی رنگ […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments