تعبیر خواب زنده شدن مرده

تعبیر خواب زنده شدن مرده

تعبیر خواب زنده شدن مرده امام صادق

اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است.

تعبیر خواب زنده شدن مرده حضرت دانیال

اگر بیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب روح

تعبیر خواب زنده شدن مرده ابراهیم کرمانی

اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد این خواب بسیار نیکو است.
اگر زنی بیند پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر باز آید. اگر دید مرده را زنده کرد، دلیل که زنده را مسلمان کند.

معبرین غربی:

اگر در خواب دیدید که شما مرده‌اید و دوباره زنده شدید نشانه این است که شما در آینده مورد رنجش دیگران قرار خواهید گرفت ولی به آرزوهای خود خواهید رسید.
اگر دیگران زنده شدند مشکلات اسف باری بوسیله تفکرات دوستانتان بوجود خواهد آمد.

لوک اویتنهاو می‌گوید: زنده شدن مرده: شما زندگی بی برنامه ای را سپری می‌کنید.

تعبیر خواب مرده تصویر رفتگانی است که می‌شناختید. اکثر رویاهایی که در آن‌ها مردگان ظاهر می‌شوند حاصل تلاش ما برای کنار آمدن با خاطرات، احساس گناه، خشم و سایر احساساتی است که در ارتباط با آن‌‌ها داشته‌ایم.

تعبیر خواب پیشنهادی

خاکستر

محمدبن سیرین گوید : خاکستر ، مال باطل است از قبل سلطان ، که بر کسی باقی بماند . اگر بیند خاکستر جمع کرد و باطل شد ، دلیل که […]

آبگیر
تعبیر خواب آبگیر

نماد درونیان ما مثل افکار و احساسات گاهی به شکل آبگیر یا برکه نمایان می شود. تعبیر خواب آبگیر در واقع نوعی هشدار محسوب می‌شود. و لوک اویتنهاو  در تعبیر […]

قنوت

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که دعای قنون خواند ، دلیل که حاجتش روا شود و مردم ثنای او گویند . جابرمغربی گوید : خواندن قنوت در خواب ، […]

تعبیر خواب دوست
تعبیر خواب دوست

تعبیر خواب دوست لوک اویتنهاو دوست خوب : خبرهای شادی بخش نادوست : اعلان خطر دیدار اتفاقی : اتفاق غیر منتظره ترک کردن دوست : عذابی مبدل به شادی خواهد […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x