تعبیر خواب زنده شدن مرده

تعبیر خواب زنده شدن مرده

تعبیر خواب زنده شدن مرده امام صادق

اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است.

تعبیر خواب زنده شدن مرده حضرت دانیال

اگر بیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب روح

تعبیر خواب زنده شدن مرده ابراهیم کرمانی

اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد این خواب بسیار نیکو است.
اگر زنی بیند پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر باز آید. اگر دید مرده را زنده کرد، دلیل که زنده را مسلمان کند.

معبرین غربی:

اگر در خواب دیدید که شما مرده‌اید و دوباره زنده شدید نشانه این است که شما در آینده مورد رنجش دیگران قرار خواهید گرفت ولی به آرزوهای خود خواهید رسید.
اگر دیگران زنده شدند مشکلات اسف باری بوسیله تفکرات دوستانتان بوجود خواهد آمد.

لوک اویتنهاو می‌گوید: زنده شدن مرده: شما زندگی بی برنامه ای را سپری می‌کنید.

تعبیر خواب مرده تصویر رفتگانی است که می‌شناختید. اکثر رویاهایی که در آن‌ها مردگان ظاهر می‌شوند حاصل تلاش ما برای کنار آمدن با خاطرات، احساس گناه، خشم و سایر احساساتی است که در ارتباط با آن‌‌ها داشته‌ایم.

تعبیر خواب پیشنهادی

زغن

بدانکه زغن درخواب ، دلیل بر پادشاه متواضع کند . محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که زغن مطیع و فرمانبردار او است . دلیل که از پادشاه مال و […]

تکنسین آزمایشگاه

لیلا برایت می‌گوید : دیدن تکنسین آزمایشگاه در خواب ، نشانه‌ی آن است کاری را که در پیش گرفته‌اید با موفقیت به پایان می‌رسانید .

تعبیر خواب دست
تعبیر خواب دست

تعبیر خواب دست ابراهیم کرمانی تعبیر خواب دست اگر بیند که چپ شده است و کارها به سمت چپ می کرد ، دلیل که کارهای پوشیده کند و حاجتش روا […]

طوق

اگر در خواب بیند که طوقی در گردن داشت از زر یا سیم ، دلیل که به قدر و قیمت آن ولایت یابد و انصاف نگهدارد . اگر طوق را […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments