تعبیر خواب زنده شدن مرده

تعبیر خواب زنده شدن مرده

تعبیر خواب زنده شدن مرده امام صادق

اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است.

تعبیر خواب زنده شدن مرده حضرت دانیال

اگر بیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب روح

تعبیر خواب زنده شدن مرده ابراهیم کرمانی

اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد این خواب بسیار نیکو است.
اگر زنی بیند پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر باز آید. اگر دید مرده را زنده کرد، دلیل که زنده را مسلمان کند.

معبرین غربی:

اگر در خواب دیدید که شما مرده‌اید و دوباره زنده شدید نشانه این است که شما در آینده مورد رنجش دیگران قرار خواهید گرفت ولی به آرزوهای خود خواهید رسید.
اگر دیگران زنده شدند مشکلات اسف باری بوسیله تفکرات دوستانتان بوجود خواهد آمد.

لوک اویتنهاو می‌گوید: زنده شدن مرده: شما زندگی بی برنامه ای را سپری می‌کنید.

تعبیر خواب مرده تصویر رفتگانی است که می‌شناختید. اکثر رویاهایی که در آن‌ها مردگان ظاهر می‌شوند حاصل تلاش ما برای کنار آمدن با خاطرات، احساس گناه، خشم و سایر احساساتی است که در ارتباط با آن‌‌ها داشته‌ایم.

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

از خجالت سرخ شدن

لیلا برایت می‌گوید : معنایش این است که عاشق شده‌اید و جرئت بیان آن را ندارید . اگر شما در خواب سرخ شدن کس دیگری را بینید ، نشانه‌ی آن […]

قوز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که قوز درآورده اید نباید زیاد نگران و متحوش باشید . قوز داشتن در خواب قابل تفسیر است و یک تعبیر […]

تعبیر خواب آهنگر
تعبیر خواب آهنگر

تعبیر خواب آهنگر یوسف نبی دیدن آهنگران از سلطان روزی یابد تعبیر خواب آهنگر آنلی بیتون دیدن آهنگر در خواب ، علامت آن است که در آینده‌ای نزدیک مسؤولیت‌های بسیار […]

شلغم

دیدن شلغم به خواب ، دلیل است بر غم و اندوه . اگر بیند که شلغم به کسی داد ، دلیل که زحمتی به کسی رساند . جابرمغربی گوید : […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments