تعبیر خواب زنده شدن مرده

تعبیر خواب زنده شدن مرده

تعبیر خواب زنده شدن مرده امام صادق

اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است.

تعبیر خواب زنده شدن مرده حضرت دانیال

اگر بیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب روح

تعبیر خواب زنده شدن مرده ابراهیم کرمانی

اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد این خواب بسیار نیکو است.
اگر زنی بیند پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر باز آید. اگر دید مرده را زنده کرد، دلیل که زنده را مسلمان کند.

معبرین غربی:

اگر در خواب دیدید که شما مرده‌اید و دوباره زنده شدید نشانه این است که شما در آینده مورد رنجش دیگران قرار خواهید گرفت ولی به آرزوهای خود خواهید رسید.
اگر دیگران زنده شدند مشکلات اسف باری بوسیله تفکرات دوستانتان بوجود خواهد آمد.

لوک اویتنهاو می‌گوید: زنده شدن مرده: شما زندگی بی برنامه ای را سپری می‌کنید.

تعبیر خواب مرده تصویر رفتگانی است که می‌شناختید. اکثر رویاهایی که در آن‌ها مردگان ظاهر می‌شوند حاصل تلاش ما برای کنار آمدن با خاطرات، احساس گناه، خشم و سایر احساساتی است که در ارتباط با آن‌‌ها داشته‌ایم.

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

اشتباه

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب دچار اشتباهی شوید ، نشانه‌ی بی‌احترامی دیگران نسبت به شما است . اگر از قبل اشتباهی انجام داده‌اید و آن را در خواب […]

تعبیر خواب آفریقا
تعبیر خواب آفریقا

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب افریقا : منفعت مالی افریقا را روی نقشه مشاهده می کنید : دارایی شما ازیاد پیدا می کند . به تنهایی به افریقا سفر […]

ترمز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : ترمز را در خواب بدون اتومبیل نمی توان دید . چنانچه در خواب ببینیم سوار اتومبیلی هستیم که ترمز آن می گیرد نشان خطر نیست […]

پماد

لیلا برایت می‌گوید : دیدن پماد در خواب ، بیانگر داشتن سلامت کامل است . آنلی بیتون می‌گوید : اگر دختری در خواب پماد درست کند ، یعنی در کارهایش […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments