تعبیر خواب زنده شدن مرده

تعبیر خواب زنده شدن مرده

تعبیر خواب زنده شدن مرده امام صادق

اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است.

تعبیر خواب زنده شدن مرده حضرت دانیال

اگر بیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب روح

تعبیر خواب زنده شدن مرده ابراهیم کرمانی

اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد این خواب بسیار نیکو است.
اگر زنی بیند پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر باز آید. اگر دید مرده را زنده کرد، دلیل که زنده را مسلمان کند.

معبرین غربی:

اگر در خواب دیدید که شما مرده‌اید و دوباره زنده شدید نشانه این است که شما در آینده مورد رنجش دیگران قرار خواهید گرفت ولی به آرزوهای خود خواهید رسید.
اگر دیگران زنده شدند مشکلات اسف باری بوسیله تفکرات دوستانتان بوجود خواهد آمد.

لوک اویتنهاو می‌گوید: زنده شدن مرده: شما زندگی بی برنامه ای را سپری می‌کنید.

تعبیر خواب مرده تصویر رفتگانی است که می‌شناختید. اکثر رویاهایی که در آن‌ها مردگان ظاهر می‌شوند حاصل تلاش ما برای کنار آمدن با خاطرات، احساس گناه، خشم و سایر احساساتی است که در ارتباط با آن‌‌ها داشته‌ایم.

تعبیر خواب پیشنهادی

چسب زخم

لوک اویتنهاو می گوید : چسب زخم : اوضاع نا مساعد چسب زخم بر روی جراحت چسباندن : کمک کردن به همنوعان چسب زخم داشتن : کسانی که به شما […]

تعبیر خواب روسری
تعبیر خواب روسری

تعبیر خواب روسری آنلی بیتون ۱ـ دیدن روسری گرانبها در خواب ، نشانة آن است که در آینده مشهور و موفق می شوید . ۲ـ دیدن روسری کهنه و بی […]

آب بازی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱- اگر در رؤیا خود را مشغول آب بازی با دیگران ببینید ، به معنی آن است که ناگهان به مسائل عاشقانه علاقمند خواهید شد . […]

وسمه

اگر کسی به خواب بیند که در ملک او وسمه بسیار است ، دلیل که به غم و اندوه گرفتار شود . اگر بیند که وسمه را بکند و بینداخت […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of