تعبیر خواب زنده شدن مرده

تعبیر خواب زنده شدن مرده

تعبیر خواب زنده شدن مرده امام صادق

اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است.

تعبیر خواب زنده شدن مرده حضرت دانیال

اگر بیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب روح

تعبیر خواب زنده شدن مرده ابراهیم کرمانی

اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد این خواب بسیار نیکو است.
اگر زنی بیند پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر باز آید. اگر دید مرده را زنده کرد، دلیل که زنده را مسلمان کند.

معبرین غربی:

اگر در خواب دیدید که شما مرده‌اید و دوباره زنده شدید نشانه این است که شما در آینده مورد رنجش دیگران قرار خواهید گرفت ولی به آرزوهای خود خواهید رسید.
اگر دیگران زنده شدند مشکلات اسف باری بوسیله تفکرات دوستانتان بوجود خواهد آمد.

لوک اویتنهاو می‌گوید: زنده شدن مرده: شما زندگی بی برنامه ای را سپری می‌کنید.

تعبیر خواب مرده تصویر رفتگانی است که می‌شناختید. اکثر رویاهایی که در آن‌ها مردگان ظاهر می‌شوند حاصل تلاش ما برای کنار آمدن با خاطرات، احساس گناه، خشم و سایر احساساتی است که در ارتباط با آن‌‌ها داشته‌ایم.

تعبیر خواب پیشنهادی

نخل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خرما ، محصول نخل که غالبا در جنوب کشور می روید ، شیرین و مطبوع است . دیدن نخل در خواب به شرط این که […]

جشن تولد

لوک اویتنهاو می گوید : جشن تولد : شما عمر طولانی خواهید داشت آنلی بیتون می‌گوید : خواب جشن تولد برای جوانان ، نشانة فقر و تنگدستی است و برای […]

خریدن و فروختن

محمدبن سیرین گوید : خرید و فروش کردن درخواب بد است . اگر بیند کسی او را بفروخت ، دلیل که کارش شوریده شود . ابراهیم کرمانی گوید : خرید […]

تعبیر خواب پرواز کردن7
تعبیر خواب پرواز کردن

تعبیر خواب پرواز کردن حضرت دانیال اگر بیدیدن اینکه مثل مرغ  از جایی به جای دیگر می پرید، سفرمی روید و بلندی و منزلت یابد . اگر بیند مستقیم به […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of