تعبیر خواب زیارتگاه

تعبیر خواب زیارت

بسیاری از روانشناسان معتقدند تعبیر خواب زیارت  به معنای آرزو برای رسیدن به اهداف دسته جمعی در زندگی واقعی است.

 

تعبیر خواب زیارت معبرین غربی و اسلامی

اگر در خواب خود را در حال برگشتن از زیارتگاه مشاهده کردید بیانگر سود و رهایی یافتن از استرس‌هاست.

اگر شخصی در خواب دید که پیاده به زیارتگاه می‌رود نشانه این است که نذری کرده است و بایستی آن را انجام دهد.

اگر قردی دید که به تنهایی به زیارت رفته است و مردمی به بدرقه کردن و خداحافظی با او آمده‌اند دلالت بر این دارد که مرگش نزدیک است.

تعبیر خواب زیارتگاه

 

 

تعبیر خواب زیارت امامان و معصومین

تعبیر خواب  زیارت حرم امامان و معصومین رسیدن به ایمنی و آرامش است. زیارت هر یک از امامان در خواب، نشانه رضایت قلبی ارواح آن معصومین از بیننده خواب و نوشته شدن ثواب زیارت برای او است.

اگر کسی خواب ببیند که به مشهد برای زیارت اما رضا (ع) رفته است، عملی انجام داده که برای او ثواب حج نوشته شده و شفاعت امام رضا (ع) را برای خود خریده است.

همچنین زیارت حضرت امام رضا، نشانه حاجت روا شدن بیننده خواب و در ایمنی و آسایش قرار گرفتن او است.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب قرآن

تعبیر خواب مشهد

اگر دیدی با مرده ای بستگان خودت در زیارت مشهد هستی هستی به این نشانه است که صاحب عمر طولانی خواهی شد و در زندگی نعمت و برکت پیدا خواهی کرد ، اگر از بیگانگان بود به این دلیل است که یک حادثه ی خوشایند و خوش یمن برای یکی از اعضای خانواده ی شما خواهد افتاد که آن را جشن میگیرید ، علامه مدنی نیز معتقد هستند سفر مشهد با مردگان می تواند نشانه ی بزرگی از بخشش گناهان و مورد توجه باری تعالی قرار گرفتن باشد ، سایر معبران نیز اعتقاد دارند که یافتن رزق و روزی حلال ، برطرف شدن مشکلات مادی و دنیوی ، رسیدن به اهداف و علاقه ها و همچنین توبه کردن از معانی اصلی این رویا هستند

بطور کلی زیارت عتبات عالیات در خواب به جای امن و قرار گرفتن در ایمنی تعبیر می شود. اگر خواب ببینید به زیارتگاهی رفته اید، حاجتی در دل دارید که به واسطه کسی که به زیارت حرم او رفته اید، و به برکت دعای خیر آن شخص، به حاجت خود خواهید رسید و یا عملی انجام داده اید که ثواب زیارت حرم آن شخص به شما خواهد رسید.

تعبیر خواب حرم امام حسین

اگر خواب ببینید خود زائر هسنید و مشغول زیارت ، نشانه آن است که با همنشینان ناسازگار کشمکش ها خواهید داشت و از فقر و تهیدستی نیز رنجیده خاطر خواهید شد .

تعبیر خواب زیارت آنلی بیتون

دیدن جمع زیارت کنندگان در خواب، نشانه آن است که به سفری طولانی خواهید رفت.

اگر خواب ببینید خود زائر هسنید و مشغول زیارت، نشانه آن است که با همنشینان ناسازگار کشمکش‌ها خواهید داشت و از فقر و تهیدستی نیز رنجیده خاطر خواهید شد.

اگر دختری خواب ببیند زائری به او نزدیک می‌شود، علامت آن است که با حمایت تمام به دام فریب می‌افتد. اما اگر در خواب مرد زائر او را ترک کند، به این معنی است که ضعف روحی خود را از بین می‌برد و استقلال ویژه ای در زندگی به دست می‌آورد.

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب
تعبیر خواب آب دهان

اگر آب دهان در خواب سرد بود نشانه غم و اندوه است و اگر  رنگ زرد بود  به معنی  مرگ است. تعبیر خواب آب دهان  در رویا بیانگر و گویای […]

مشرف شدن

اگر دید بر جائی مشرف شد ، دلیل که دشمن با وی حیله کند . اگردید بر آب صاف مشرف شد ، دلیل که معتقد شاه شود . اگر دید […]

رنگها

محمدبن سیرین گوید : رنگ سفید به خواب دیدن در جامه ها و غیرآن ، دلیل بر صلاح و پاکی دین کند و رنگ سرخ درخواب ، مردان رنج و […]

چاقی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید چاق شده اید ، نشانة آن است که هر دم بر ثروت و شادیهای شما افزوده خواهد شد . ۲ـ اگر در […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments