تعبیر خواب ساحل

تعبیر خواب ساحل

 تعبیر خواب ساحل از نظر معبرین غربی

  • تعبیر خواب ساحل در خواب سمبل ملاقات دو حالت منطقی (ماسه) و حالت عاطفی و احساسی (دریا) است. همچنین این گونه نیز می‌توان بیان کرد که ساحل منشأ ارتباط روح و جسم است.
  • اگر در ساحل دریا در آرامش به سر می‌برید این خواب ممکن است نشانه جبران پرکاری و استرس زیادتان در زندگی بیداری باشد و شاید نشانه ای از نیاز شما به استراحت و آرامش درباره مشکلات زندگی باشد.
  • اگر شما در ساحل ایستاده و به دریا نگاه می‌کنید خود را برای پیدا کردن روحتان و غرق شدن در آن و همچنین پی بردن به ضمیر ناخودآگاه آماده می‌کنید.
آنلی بیتون: شنیدن زمزمه دریا با ساحل در خواب، نشانه ‌آن است که زندگی ای ملال آور و بی ثمر را سپری خواهید ساخت، زندگی ای تهی از عشق و محبت.

 تعبیر خواب ساحل منوچهر مطیعی تهرانی

برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

کاسه

محمد بن سیرین گوید : دیدن کاسه چوبین به خواب ، چون خوردنی در وی است ، دلیل که از سفر روزی حلال یابد . اگر کاسه را تهی بیند […]

زاج

محمدبن سیرین گوید : از جمله زاج ها که درخواب بیند ، زاج سبز بهتر باشد و زاج سفید و زرد بیماری است و زاج سیاه ، مصیبت و غم […]

معاون

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن معاون اداره در خواب ، علامت آن است که در اثر حسادت به کارهایی احمقانه دست می زنید . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند […]

تعبیر خواب به
تعبیر خواب به

بعضی در  تعبیر خواب به گویند : مهتری و بزرگی یابد و از آن خیر و منفعت بیند و ثنای نیکو شنود ، و بعضی گویند که فرزند باشد و […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of