تعبیر خواب ساحل

تعبیر خواب ساحل

 تعبیر خواب ساحل از نظر معبرین غربی

  • تعبیر خواب ساحل در خواب سمبل ملاقات دو حالت منطقی (ماسه) و حالت عاطفی و احساسی (دریا) است. همچنین این گونه نیز می‌توان بیان کرد که ساحل منشأ ارتباط روح و جسم است.
  • اگر در ساحل دریا در آرامش به سر می‌برید این خواب ممکن است نشانه جبران پرکاری و استرس زیادتان در زندگی بیداری باشد و شاید نشانه ای از نیاز شما به استراحت و آرامش درباره مشکلات زندگی باشد.
  • اگر شما در ساحل ایستاده و به دریا نگاه می‌کنید خود را برای پیدا کردن روحتان و غرق شدن در آن و همچنین پی بردن به ضمیر ناخودآگاه آماده می‌کنید.
آنلی بیتون: شنیدن زمزمه دریا با ساحل در خواب، نشانه ‌آن است که زندگی ای ملال آور و بی ثمر را سپری خواهید ساخت، زندگی ای تهی از عشق و محبت.

 تعبیر خواب ساحل منوچهر مطیعی تهرانی

برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

تجارتخانه

لیلا برایت می‌گوید : دیدن تجارت خانه در خواب ، نشانه‌ی پیشرفت در امور کاری است . اگر در خواب وارد تجارت خانه‌ای شوید که پر از جنس است ، […]

تعبیر خواب عکس گرفتن
تعبیر خواب عکس گرفتن

  تعبیر خواب عکس گرفتن و عکاسی کردن بعنی که برای انجام هرکاری بهتر است در آن کار دقت کامل و کافی داشته باشید. عکس گرفتن نماد مستند سازی است بنابراین […]

دخنه

به تازی چیز است که نهند بر آتش و دود کند . محمدبن سیرین گوید : اگر در زیر خود عود یا چیز دیگر یا بوی خوش دود می کرد […]

وکیل

جاحظ گوید : اگر در خواب بیند وکیل پادشاه بود و در کار خود منصف بود ، دلیل اقبال است . اگر بیند وکیل قاضی است ، دلیل همین است […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of